ČTVRTÁ DODATKOVÁ DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM A RAKOUSKOU REPUBLIKOU

 

k dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů

ze dne 23. června 1960

 

 

Mezi Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev. Msgr. DDr. Donato Sguicciarini, titulárním arcibiskupem v Tiburnia a Apoštolským nunciem v Rakousku,

 

a

 

Rakouskou republikou,

 

zastoupenou svými zplnomocněnými zástupci panem Dr. Alois Mock, federálním ministrem zahraničních věcí a paní Dr. Hilde Hawlicek, federální ministryní školství, umění a sportu,

 

se uzavírá, coby další doplnění k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze dne 23. června 1960 následující dodatková dohoda :

 

Článek I

 

Částka 128 milionů šilinků dle článku II, odst. I, písmeno a) Dohody mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze dne 23. června 1960, ve znění dodatkové dohody ze dne 24. června 1981, bude počínaje rokem 1990 zvýšena na 158 milionů šilinků.

 

Článek II

 

Článek XXII Konkordátu ze dne 5. června 1933 analogicky platí pro řešení obtíží týkajících se výkladu této dodatkové dohody.

 

Článek III

 

Tato dodatková dohoda, jejíž italský a německý text mají stejnou platnost, musí být ratifikována a k výměně ratifikačních listin musí dojít co nejdříve v Římě. Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci tuto dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 10. října 1989

 

 

Za Rakouskou republiku :

 

Za Svatý stolec :

 

Alois Mock

Hilde Hawlicek

+ Donato Squicciarini

Apoštolský nuncius

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta