PÁTÁ DODATKOVÁ DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM a RAKOUSKOU REPUBLIKOU

 

k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou

o úpravě majetkových vztahů

ze dne 23. června 1960

 

 

Mezi Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev. Msgr. DDr. Donato Squicciarini, titulárním arcibiskupem v Tiburnia a Apoštolským nunciem v Rakousku,

 

a

 

Rakouská republika,

 

zastoupená svými zplnomocněnými zástupci panem Dr. Wolfgang Schüssel, federální ministrem zahraničních věcí, a paní Elisabeth Gehrer, federální ministryní školství a kulturních věcí,

 

se uzavírá, coby další doplnění k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze dne 23. června 1960, následující dodatková dohoda :

 

Článek I

 

Částka 158 milionů šilinků dle článku II, odst. I, písm. a) dohody mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze dne 23. června 1960, ve znění dodatkové dohody ze dne 10. října 1989, bude počínaje rokem 1996 zvýšena na 192 milionů šilinků.

 

Článek II

 

Článek XXII Konkordátu ze dne 5. června 1933 analogicky platí pro řešení obtíží týkajících se výkladu této dodatkové dohody.

 

Článek III

 

Tato dodatková dohoda, jejíž italský a německý text mají stejnou platnost, musí být ratifikována a k výměně ratifikačních listin musí dojít co nejdříve v Římě. Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci tuto dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 21. prosince 1995

 

Za Rakouskou republiku :

 

Za Svatý stolec :

 

Wolfgang Schüssel

Elisabeth Gehrer

+ Donato Squicciarini

Apoštolský nuncius

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta