DODATKOVÁ DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM A RAKOUSKOU REPUBLIKOU

 

k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě záležitostí

týkajících se školského řádu

ze dne 9. července 1962

 

 

Mezi Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev.Msgr. Opilio Rossi, titulární arcibiskup v Ancira a apoštolský nuncius v Rakousku,

 

a

 

Rakouskou republikou,

 

zastoupenou svými zplnomocněnými zástupci panem Dr. Rudolf Kirchsläger, federálním ministrem zahraničních věcí a panem Leopold Gratz, federálním ministrem školství a umění,

 

se uzavírá následující dodatková dohoda k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě záležitostí týkajících se školského řádu ze dne 9. července 1962 :

 

Článek I

 

Článek II, § 2, dohody z 9. července 1962 se mění, nyní má následující znění :

 

  1. Stát poskytne katolické církvi pravidelné subvence na platy personálu katolických škol, jež spadají pod veřejné právo. Svatý stolec prohlašuje, že souhlasí - s výhradou dle ustanovení článku V - s následující úpravou.

 

  1. Stát dá k dispozici zmíněným katolickým školám tolik míst učitelů, požadovaných k realizaci jejich školního programu, podle toho, jak poměr mezi počtem učitelů týchž škol v podstatě odpovídá počtu ve veřejných školách stejného druhu nebo obdobného druhu a ve stejných místních podmínkách.

 

  1. Tyto subvence jsou zpravidla realizovány formou přidělení učitelů zaměstnaných státem. Přiděleni budou jen ti učitelé, o jejichž přidělení diecézní ordinář žádá, nebo vůči jejich přidělení nebude mít žádné výhrady. Přidělení bude zrušeno, pokud diecézní ordinář prohlásí další působení učitele na škole za nepřípustné a požádá příslušný státní orgán o zrušení přidělení.

 

Článek II

 

Tato dodatková dohoda, jejíž italský a německý text mají stejnou platnost, bude ratifikována a k výměně ratifikačních listin dojde co nejdříve ve Vatikánu. Dohoda nabude účinnosti dnem 1. září 1971.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci tuto dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 8. března 1971

 

 

Za Rakouskou republiku :

 

Za Svatý stolec :

 

Leopold Gratz

Rudolf Kirchläger

+ Opilio Rossi

Apoštolský nuncius

 

 


 

 

 

Protokol

k dodatkové dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou

o úpravě záležitostí týkajících se školského řádu ze dne 9. července 1962

 

Článek I

 

Při uzavření dodatkového článku mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě záležitostí týkajících se školského řádu ze dne 9. července 1962, je dohoda následujících bodech :

 

  1. Plnění ze strany Rakouské republiky podle článku I doplňkové dohody, které převyšuje plnění stanovené článkem II, § 2, dohody z 9. července 1962, bude proplaceno za období od 1. září 1971 až do 31. srpna 1972, platbou 106 200 000 šilinků.
  2. Platba částky citované v bodě 1, 106 200 000 šilinků, bude provedena k 1. červenci 1972 ve prospěch katolické církve.

 

Článek II

 

Tento protokol, jehož italský a německý text mají stejnou platnost, bude ratifikována. Je nedílnou součástí dodatkové smlouvy a společně s ní nabude účinnosti dnem 1. září 1971.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci tuto dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 25. dubna 1972

 

 

Za Rakouskou republiku :

 

Za Svatý stolec :

 

Rudolf Kirchläger

Fred Sinowatz

+ Opilio Rossi

Apoštolský nuncius

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta