DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM A RAKOUSKOU REPUBLIKOU

O ZŘÍZENÍ APOŠTOLSKÉ ADMINISTRATURY

BURGENLAND V DIECÉZI

 

 

Mezi Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev. Msgr. Dr. Giovanni Dellepiane, titulárním arcibiskupem ve Stauropoli a apoštolským nunciem v Rakousku se sídlem ve Vídni,

 

a

 

Rakouskou vládou,

 

zastoupenou svými zplnomocněnými zástupoci panem Dr. Bruno Kreisky, federálním ministrem zahraničních věcí a panem Dr. Heinrich Drimmel, federálním ministrem školství, se uzavírá tato dohoda :

 

Článek I

 

Svatý stolec a Rakouská republika se dohodly na změně ustanovení čl. III, odst. 2, Konkordátu z 5. června 1933, ve věci Apoštolské administratury v Burgenlandu a na založení Äpoštolské administratury Burgenland v diecézi, s s biskupským stolcem a katedrální kapitulou v městě Eisenstadt.

 

Článek II

 

Diecéze Eisenstadt bude zahrnovat současné území federálního regionu Burgenland.

 

Článek III

 

Diecéze Eisenstadt bude přidělena do církevní provincie vídeňské.

 

Článek IV

 

Diecéze Eisenstadt bude mít katedrální kapitulu tvořenou proboštem a určitým počtem hodnostářů a kanovníků, vyžadovaných k řádnému vykonávání funkcí.

 

Článek V

 

(1) Diecéze Eisenstadt má stejnou právní subjektivitu jako Apoštolská administratura Burgenland. Diecéze, biskupský stolec a katedrální kapitula mají právní subjektivitu v rámci státu a mají stejná práva jako organizace dle veřejného práva.

 

(2) do jednoho roku poté, co založení nebude účinnosti v rámci státu (čl. VII, odst. 2) může diecéze převést movitý a nemovitý majetek na biskupský stolec nebo na katedrální kapitulu, při zproštění veškerých kolkových poplatků, právních poplatků, kupních daní fondů a daní darovacích, soudních poplatků a poplatků soudně-správních, jakož i správních poplatků státu.

 

Článek VI

 

(1) Do jednoho roku poté, co založení Apoštolské administratury v diecézi nabude účinnosti v rámci státu (čl. VII, odst. 2), převede Rakouská republika do majetku biskupského stolce "jednou pro vždy" (una tantum) cca 300 ha lesních pozemků středního druhu a kvality.

 

(2) Mimo to, do tří let zaplatí Rakouská republika diecézi částku 5 milionů šilinků na úhradu nákladů spojených se založením Apoštolské administratury v diecézi.

 

(3) Právní úkony, dokumenty a listiny vyplývající z tohoto článku, jsou zproštěny veškerých kolkových poplatků, právních poplatků, kupních daní fondů a daní darovacích, soudních poplatků a soudně- správních poplatků, jakož i správních poplatků státu.

 

Článek VII

 

(1) K založení diecéze Eisenstadt musí dojít do šesti měsíců od nabytí účinnosti této dohody.

 

(2) Svatý stolec zašle federální vládě Rakouské republiky jeden výtisk Zakládací buly. Jakmile bude předložen tento výtisk, založení nabude účinnosti i v rámci státu.

 

Článek VIII

 

Rozdílná stanoviska, která by v budoucnosti mohla případně vyplynout z výkladu této smlouvy, budou odstraněna dohodou mezi vysokými smluvními stranami v souladu s čl. XXII, odst. 2, Konkordátu z 5. června 1933.

 

Článek IX

 

Tato dohod, jejíž italský a německý text mají stejnou platnost, musí být ratifikována a k výměně ratifikačních listin musí dojít co nejdříve v Římě. Dohoda nabývá účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci tuto dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 23. června 1960

 

 

Za Rakouskou republiku :

Za Svatý stolec :

Dr.Bruno Kreisky

Dr. Heinrich Drimmel

+ Giovanni Dellepiane

titulární arcibiskup ve Stauropoli

Apoštolský nuncius

 

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta