DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM a RAKOUSKOU REPUBLIKOU

O ZŘÍZENÍ

APOŠTOLSKÉ ADMINISTRATURY

INNSBRUCK-FELDKIRCH

V DIECÉZI

 

Mezi

 

Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev. Msgr. Opilio Rossi, titulárním arcibiskupem v Ancira a apoštolským nunciem v Rakousku.

 

a

 

Rakouskou republikou,

 

zastoupenou svými zplnomocnými zástupcei panem Dr. Bruno Kreisky, federálním ministrem zahraničních věcí, a panem Dr. Theodore Piffl-Percevic, federálním ministrem školství,

 

se uzavírá tato dohoda :

 

Článek I

 

Svatý stolec a Rakouská republika se dohodly na změně ustanovení čl. III, § 2, Konkordátu z 5. června 1933, ve věci Apoštolské administratury v Innsbruck-Feldkirch a na povýšení tohoto církevního území na diecézi Innsbruck-Feldkirch se sídlem v Innsbrucku, zatímco ve Voralbergu bude uchován vlastní generální vikariát se sídlem ve Feldkirchu.

 

Článek II

 

Diecéze Innsbruck-Feldkirch zahhrnuje totéž území, které v současnosti náleží Apoštolské administratuře Innsbruck-Feldkirch.

 

Článek III

 

Diecéze Innsbruck-Feldkirch je přidělena do církevní provincie salcburské.

 

Článek IV

 

Diecéze Innsbruck-Feldkirch bude mít katedrální kapitulu tvořenou proboštem a určitým počtem hodnostářů a kanovníků, vyžadovaných k řádnému vykonávání funkcí.

 

Článek V

 

(1) Diecéze Innsbruck-Feldkirch má stejnou právní subjektivitu jako Apoštolská administratura Innsbruck-Feldkirch. Diecéze, biskupský stolec a katedrální kapitula mají právní subjektivitu v rámci státu a mají stejná práva jako organizace dle veřejného práva.

 

 

(2) Do jennoho roku poté, co nabude účinnosti v rámci státu (čl. VII, odst. 2) může diecéze převést movitý a nemovitý majetek na biskupský stolec nebo na katedrální kapitulu při zproštění veškerých kolkových poplatků, právních poplatků, kupních daní fondů a daní darovacích, soudních poplatků a poplatků soudně-správních, jakož i správních poplatků státu.

 

Článek VI

 

Rakouská republika zaplatí diecézi Innsbruck-Feldkirch a biskupskému stolci celkovou částku deset milionů šilinků na úhradu nákladů spojených s úplným založením Apoštolské administratury v diecézi. Částka bude počínaje rokem 1965 uhrazena ve třech ročních splátkách, z nichž každá bude uhrazena do 1. července každého roku.

 

Článek VII

 

(1) K založení diecéze Innsbruck-Feldkirch musí dojít do šesti měsíců od nabytí účinnosti této dohody.

 

(2) Svatý stolec zašle federální vládě Rakouské republiky jeden výtisk Zakládací buly. Jakmile bude předložen tento výtisk, založení nabude účinnosti i v rámci státu.

 

Článek VIII

 

Rozdílná stanoviska, která by mohla v budoucnosti případně vyplynout z výkladu této dohody, budou odstraněna dohodou mezi vysokými smluvními stranami v souladu s čl. XXII, odst. 2, Konkordátu z 5. června 1933.

 

Článek IX

 

Tato dohoda, jejíž italský a německý text mají stejnou platnost, musí být ratifikována a k výměně ratifikačních listin musí dojít co nejdříve v Římě. Dohoda nabývá účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 7. července 1964

 

Za Rakouskou republiku :

 

Za Svatý stolec :

 

Dr. Bruno Kreisky

Dr. Theodore Piffl-Percevic

+ Opilio Rossi

titulární arcibiskup v Ancira

Apoštolský nuncius

 

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta