DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM A RAKOUSKOU REPUBLIKOU

O ZŘÍZENÍ DIECÉZE

FELDKIRCH

 

Mezi

 

Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev.Msgr. Opilio Rossi, titulárním arcibiskupem v Ancira a apoštolským nunciem v Rakousku,

 

a

 

Rakouskou republikou,

 

zastoupenou svými zplnomocněnými zástupci panem Dr. Kurtem Waldheimem, federálním ministrem zahraničních věcí , a panem Dr. Theodore Piffl.-Percevic, federálním ministrem školství,

 

se uzavírá tato dohoda :

 

Článek I

 

Svatý stolec a Rakouská republika se dohodly na změně ustanovení čl. III, § 2, Konkordátu z 5. června 1933, ve věci Apoštolské administratury v Innsbruck-Feldkirchen ve Voralbergu.

 

Článek II

 

Diecéze Fedlkirch zahrnuje území "Land Voralberg", pro které, v souladu s Dohodou mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou ze 7. července 1964 o zřízení apoštolské administratury v diecézi, existuje generální vikariát se sídlem ve Feldkirchu.

 

Článek III

 

Diecéze Feldkirch je přidělena do církevní provincie salcburské.

 

Článek IV

 

Diecéze, biskupský stolec a katedrální kapitula mají právní subjektivitu v rámci státu a mají stejná práva jako organizace dle veřejného práva.

 

Článek V

 

Do jednoho roku poté, co založení nabude účinnosti v rámci státu (čl. VII, odst. 2) mohou diecéze Innsbruck-Feldkirch a další církevní organizace, tak jako "Bund" a "Land Voralberg" přenéést movitý a nemovitý majetek na diecézi Feldkirch, na biskupský stolec, na budoucí katedrální kostel a na katedrální kapitulu, až bude ustanovena, při zproštění všech poplatků stanovených federálním zákonem.

 

Článek VI

 

(1) Rakouská republika zaplatí diecézi Feldkirch z prostředků "Bundu" na úhradu nákladů spojených se založením diecéze celkovou částku č,5 milionů šilinků ve dvou stejných ročních splátkách, vždy k 1. červenci let 1969 a 1970.

 

(2) Rakouská republika a Svatý stolec berou na vědomí, že "Land Voralberg" poskytuje diecézi na stejný účel částku 4,5 milionů šilinků.

 

Článek VII

 

(1) K založení diecéze Innsbruck-Feldkirch musí dojít musí dojít do šesti měsíců od nabytá účinnosti této dohody.

 

(2) Svatý stolec zašle federální vládě Rakouské republiky jeden výtisk Zakládací buly. Jakmile bude předložen tento výtisk, založení nabude účinnosti i v rámci státu.

 

(3) Pro založení katedrální kapituly platí článek XV, § 78, Konkordátu ze dne 5. června 1933.

 

Článek VIII

 

V důsledku zřízení diecéze Feldkirch a v souladu s článkem VII této dohody, přijímá stávající diecéze Innsbruck-Feldkirch název "Diecéze Innsbruck".

 

Článek IX

 

Rozdílná stanoviska, která by v budoucnosti mohly případně vyplynout z výkladu této smlouvy, budou odstraněna dohodou mezi vysokými smluvními stranami v souladu s čl. XXII, odst. 2, Konkordátu z 5. června 1933.

 

Článek X

 

Tato dohoda, jejíž italský a německý text mají stejnou platnost, musí být ratifikována a k výměně ratifikačních listin musí dojít co nejdříve v Římě. Dohoda nabývá účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci tuto dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 7. října 1968.

 

 

 

Za Rakouskou republiku :

 

Za Svatý stolec :

 

Dr. Kurt Waldheim

Dr. Theodore Piffl-Percevic

+ Opilio Rossi

titulární arcibiskup v Ancira

Apoštolský nuncius

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta