Rezoluce č. 562

Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických

o majetcích neprávem vyvlastněných bývalými totalitními státy,

 

přijatá 13.10. 1998
(144 Cong Rec H 10724)

 

Resolution No 562 of the House of Representatives of the United States of America on 13th October 1998 Concerning with the Property, Unlawful Expropriated by Former Totalitarian States

Vzhledem k tomu, že:

 

·       totalitní režimy, včetně fašistických a komunistických diktatur, způsobily nesmírné lidské utrpení a ztráty a zneuctily nejen všemožná lidská práva, ale i samotné lidství,

 

·       zločinnost komunismu se soustředila zejména na to, aby organizovaně a záměrně zničila vlastnictví majetku osobního, nemovitého, obchodního i finančního v držení osob i společnosti,

 

·       konfiskace majetku bez náhrady, prováděné totalitními režimy, měly často za účel postihnout lidi pro jejich náboženství, národnost nebo sociální původ nebo pro jejich odpor proti režimům,

 

·       některé osoby i společnosti byly postiženy zabavením majetku bez náhrady, nejdříve nacisty a jejich kolaboranty a pak komunistickými režimy,

 

·       kostely, synagógy, mešity a jiné církevní majetky, nemocnice, školy a sirotčince patřící církvím byly zabaveny nebo zničeny proto, aby se zlomila duchovní víra a oddanost věřících a aby se zrušila církevní společenství,

 

·       lidé, kteří uprchli před komunismem, nejen že byli protiprávně zbaveni svého majetku, ale byli často nuceni vzdát se svého občanství, aby uchránili sebe a své rodiny před pronásledováním komunisty, kteří vládli jejich zemím,

 

·       členské státy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě se shodly, že budou plně respektovat a ochraňovat majetek všeho druhu, včetně majetku soukromého, jakož i právo na včasnou, spravedlivou a hotovou náhradu za soukromý majetek vyvlastněný pro veřejný účel,

 

·       v zemích Střední a Východní Evropy, Kavkazu a Střední Asie nastalo postkomunistické období přechodu a vývoje demokracie, kdy mnohé země začaly nesnadný a obtížný pokus o nápravu bezpráví bývalých totalitních režimů,

 

·       mnohé země Střední a Východní Evropy přijaly zákony k navrácení majetků, které byly protiprávně a nespravedlivě zabaveny, znárodněny nebo jinak vyvlastněny totalitními režimy,

 

·       uzákoněná a administrativní omezení, která vyžadují, aby žadatelé měli trvalý pobyt v zemi nebo občanství země, od které žádají navrácení neprávem vyvlastněného majetku nebo náhradu za něj, jsou svévolná, diskriminující a porušují mezinárodní právo,

 

·       uplatnění práva a demokratických norem vyžaduje, aby činnost vlád a jejich administrativ se řídila zákony, které schválily jejich parlamenty nebo zákonodárné orgány, a že tyto zákony musí být v souladu s mezinárodně uznanými lidskými právy.


Budiž tedy rozhodnuto, že Sněmovna reprezentantů

 

1.      Vítá úsilí mnohých, dříve totalitních zemí, zabývat se složitou a obtížnou otázkou stavu neprávem vyvlastněných majetků.

 

2.      Vyzývá země, které tak dosud neučinily, aby navrátily neprávem vyvlastněné majetky jejich oprávněným majitelům nebo, pokud to není možné, aby jim vyplatily včasnou, správnou a hotovou náhradu podle zásad a metod, které jsou správné, jasné a spravedlivé. .

 

3.      Vyzývá k navrácení neprávem zabavených majetků církví. .

 

4.      Vyzývá Chorvatsko, Českou republiku, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a všechny ostatní země, jejichž zákony a nařízení omezují restituce a odškodnění za neprávem vyvlastněný majetek na osoby, které mají trvalý pobyt na území země nebo občanství země, od které žádají restituci nebo odškodnění, aby odstranily takováto omezení. .

 

5.      Vyzývá bývalé totalitní země, aby přijaly a uplatnily zákony, které se postarají o restituci nebo odškodnění za neprávem vyvlastněné majetky.

 

Přeložil Jan Sammer, Kanada