Dokumenty

ROZKAZ MINISTRA OBRANY

ČESKÉ REPUBLIKY

Zřízení duchovní služby v rezortu Ministerstva obrany

(anglicky)

(německy)

(italsky)

Pro podporu všestranného rozvoje lidských hodnot a pro zlepšení života vojáků v činné službě a občanských zaměstnanců vojenské správy (dále jen příslušníci rezortu) a k naplnění svobody náboženského vyznání zaručené Listinou základních práv a svobod v rámci působnosti Ministerstva obrany (MO) a podle Dohody o duchovní službě v rezortu MO (dále jen dohoda)

1. z ř i z u j i v rezortu MO s účinností od 22. června 1998:

a) duchovní službu v čele s hlavním kaplanem. Hlavní kaplan je přímo podřízen náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky (NGŠ AČR). Spolupracuje s velitelem Civilní ochrany České republiky-ředitelem Hlavního úřadu Civilní ochrany (VCO ČR-ŘHÚCO). Metodicky řídí duchovní službu také u  útvarů podřízených VCO ČR-ŘHÚCO a u Hradní stráže.

Duchovní služba má tyto hlavní úkoly:

b) Radu pro duchovní službu jako poradní orgán pro tvorbu koncepce duchovní služby v rezortu MO a pro řešení zásadních otázek a problémů duchovní služby ve složení:

2. S t a n o v u j i pro duchovní službu tyto zásady:

a) duchovní služba je samostatnou službou v  rezortu MO.

Možnost podílet se na utváření duchovní služby mají všechny státem uznané církve, náboženské společnosti nebo jejich sdružení za předpokladu, že uznají zásady stanovené pro výkon služby vojenského duchovního v rezortu MO včetně toho, že nabídka pomoci je určena všem.

Každý příslušník rezortu MO má právo si pomoc vojenského duchovního vyžádat, přijmout nebo odmítnout.

b) duchovní služba plní své poslání prostřednictvím vojenských duchovních, přičemž:

c) zásady výběru vojenských duchovních, jejich ustanovování a odvolávání, zabezpečení jejich činnosti a další vzdělávání stanoví v souladu s právními předpisy dohoda.

U k l á d á m

1. Náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky:

a) postupně plánovat funkce vojenských duchovních v tabulkách mírových počtů, a to:

b) vytvořit podmínky pro materiální a finanční zabezpečení vojenských duchovních v rámci platných norem a závazků, které vyplývají z dohody, včetně zvláštního stejnokrojového označení této služby

c) zabezpečit potřebné vojenské vzdělávání absolventům teologických fakult, popř. těm, jimž bude na základě požadavků církví vysokoškolské studium dočasně přerušeno v době výkonu základní služby, a to podle doporučení Rady pro duchovní službu.

2. Veliteli Civilní ochrany České republiky-řediteli Hlavního úřadu Civilní ochrany: spolupracovat s NGŠ AČR při postupném plánování funkcí vojenských duchovních v letech 1999 až 2008.

3. Vrchnímu řediteli sekce obranné politiky Ministerstva obrany:

4. Vrchnímu řediteli finanční sekce Ministerstva obrany zabezpečit financování činnosti duchovní služby.

5. Vrchnímu řediteli sekce personální a sociální politiky Ministerstva obrany:

6. Náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky, veliteli Civilní ochrany České republiky-řediteli Hlavního úřadu Civilní ochrany, vrchnímu řediteli sekce obranné politiky Ministerstva obrany, vrchnímu řediteli sekce personální a sociální politiky Ministerstva obrany, vrchnímu řediteli finanční sekce Ministerstva obrany a vrchnímu řediteli majetkové sekce Ministerstva obrany doplnit do 31. prosince 1998 zřízení a existenci duchovní služby, pravidla pro personální práci s vojenskými duchovními a jejich materiální a finanční zabezpečení do příslušných interních normativních aktů.

7. Všem velitelům a náčelníkům:

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva obrany.

Čj. 5/10-39/6-60

Michal LOBKOWICZ


Příloha č. 1

k RMO

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

vojenského duchovního

Každý vojenský duchovní musí mít k dispozici:

Duchovní mají dále nárok na náležitosti v  souladu s  vyhláškou č. 7/1996 Sb. o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v  činné službě, ve znění vyhlášky č. 310/1996 Sb.

Jiné než standardní součástky vojenské výstroje zabezpečuje příslušná církev a hradí je rezort MO.