DOHODA O DUCHOVNÍ PÉČI z 7.1. 1994


Sbírka nařízení
generálního ředitele Vězeňské služby ČR

Ročník 1994

Nařízení č. 3,
kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě

čl. 1

Podle čl. 4 pís. c) RMS č. 17/1992, kterým se vydává organizační řád Vězeňské služby České republiky,
 • a) vyhlašuji Dohodu o duchovní službě (znění je uvedeno v příloze), a
 • b) ukládám ředitelům příslušných organizačních článků Vězeňské služby České republiky zabezpečit ve své půsbnosti plnění obsahu Dohody o duchovní službě.

čl. 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 7. ledna 1994
č.j.: GŘ - 635/107/93

Generální ředitel
Vězeňské služby ČR:
plk. JUDr. Zdeněk Karabec v.r.


Příloha: DOHODA O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňskem Karabcem na straně jedná

a

církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ECR") jako členové a pozorovatelé (viz příloha) zastoupené předsedou jejího řídícího výboru ThMgr. Pavlem Smetanou

a

Římskokatolická církev zastoupená předsedou České biskupské konference arcibiskupem PhDr. Miloslavem Vlkem na straně druhé (dále jen "smluvní strany", pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného)

uzavírají tuto

DOHODU O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ
(dále jen "Dohoda")

čl. 1

(1) Účelem této dohody je vytvořit v souladu s právními předpisy1) základní podmínky pro vzájemnou spolupráci a pomoc Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba") a církví a náboženských společností (dále jen "církve") při jejich účasti na nápravě odsouzených ve věznicích nebo v samostatném oddělení vazebních věznic a na duchovní službě obviněným ve vazebních věznicích nebo ve zvláštním oddělení věznic (dále jen "věznice").

(2) Tato dohoda upravuje pravidla vstupu pověřených osob (čl. 2 odst. 1) do všech věznic na území České republiky.

(3) Při činnosti podle odstavce 1 jde o

 • a) konání bohoslužeb,
 • b) individuální rozhovory, pastorační návštěvy a umožnění individuálního přístupu k náboženským úkonům,
 • c) vedení studijních skupin k výkladu náboženských textů (biblické hodiny),
 • d) zajišťování duchovní a náboženské literatury,
 • e) provádění přednášek a besed, zejména s etickou tématikou, popřípadě koncertů hudebních skupin a jednotlivců,
 • f) podíl na uplatňování speciálních výchovných postupů 2),
 • g) podíl na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci s odsouzenými,
 • h) další vhodné formy přispívající k dosažení účelu výkonu odnětí svobody.
-----------------------------
1) zejména § 9 odst. 2 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náb. společností
§ 48 zákona č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
§ 23 a násl. vyhl. č. 247/1992 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchvných ústavech ČR,
§ 15 zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby.

2) § 4 odst. 1 vyhlášky č. 247/1992 Sb.

čl. 2

(1) Duchovní službu podle této Dohody vykonávají osoby pověřené jednotlivými církvemi ("pověřené osoby").

(2) Pověřené osoby mohou do věznice docházet, aniž by k Vězeňské službě byly v pracovněprávním vztahu, nebo mohou ve věznici působit buď v pracovním poměru (zpravidla na částečný pracovní úvazek) anebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (zpravidla dohoda o pracovní činnosti).

čl. 3

(1) Při Vězeňské službě působí Vězeňská duchovenská péče (dále jen "VDP"), jejímiž členy jsou pověřené osoby.

(2) VDP

 • a) je pověřena pastorační duchovenskou činností ve věznicích a dalších zařízeních,
 • b) působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance církví v ekumenickém duchu pod záštitou ERC.
(3) Výkon duchovní služby koordinuje výbor VDP.

(4) Pokud právní předpisy hovoří o církvích, rozumí se jimi pro účely této Dohody i VDP.

čl. 4

(1) Pověřené osoby při plnění úkolů ve věznici:
 • a) prokazují svoji totožnost a oprávnění ke vstupu s uvedením rozsahu pohybu po objektu podle zválštních předpisů, 3)
 • b) docházejí do věznice zpravidla dvakrát měsíčně, pokud pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nestanoví jinak,
 • c) zachovávají v tajnosti důvěrně sdělené skutečnosti (zpovědní tajemství),
 • d) dbají na ochranu utajovaných skutečností, pokud s nimi přišly do styku při výkonu pastorační duchovenské činnosti,
 • e) dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy platné pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a respektují vnitřní řád věznice,
 • f) působí v součinnosti s příslušníky a občanskými pracovníky Vězeňské služby.
(3) Pověřené osoby (odst. 1) jsou oprávněny zejména:
 • a) vstupovat do věznic, v nichž konají pastorační duchovenskou činnost a pohybovat se v nich v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy, 4)
 • b) podílet se vhodnými formami na nápravně výchovné činnosti u odsouzených, 5)
 • c) upozorňovat příslušné služební funkcionáře na eventuální nedostatky, které brání řádnému výkonu pastorační duchovenské činnosti, popřípadě negativně ovlivňují nápravně výchovnou činnost,
 • d) požadovat informace o stavu a chování odsouzených, jimž poskytují pastorační duchovenskou činnost, 6)
 • e) nahlížet do osobních spisů odsouzených, jimž poskytují pastorační duchovenskou činnost, pokud s tím tito odsouzení souhlasí. 6)
(4) Pověřené osoby sdružené ve VDP jsou dále oprávněny vstupovat do prostorů oddělení s dohledem a oddělení s dozorem, popřípadě do oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem, pokud s tím odsouzení, popřípadě obvinění souhlasí. O vstupu do dalších prostorů věznice rozhoduje její ředitel, který přitom dbá na dodržování právních předpisů. 7)
........................................
3) NGŘ č. 20/1993 o vězeňské stráži při střežení objektů Vězeňské služby ČR, osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich předvádění (Stráž-1).
4) Zejména Stráž-1
5) § 4 odst. 1 a § 23 pís. f) vyhl. č. 247/1992 Sb.
6) § 26 odst. 1 vyhlášky č. 247/1992 Sb.
7) zejm. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

čl. 5

(1) Ředitel věznice může zakázat vstup pověřené osobě, jestliže poruší právní předpisy nebo tuto Dohodu.

(2) Proti rozhodnutí ředitele věznice o zákazu vstupu podle odstavce 1 může pověřená osoba podat stížnost, a to do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnost se podává generálnímu řediteli Vězeňské služby.

(3) Generální ředitel Vězeňské služby rozhodne o stížnosti po projednání s výborem VDP a vyrozumí stěžovatele nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení stížnosti.

čl. 6

Jednotlivé organizační články Vězeňské služby poskytují pověřeným osobám a výboru VDP na základě návrhu výboru VDP náhradu prokázaných nutných výdajů souvisejících s poskytováním pastorační duchovenské činnosti (zejména jízdné, náklady na poštovné a telefon), pokud takovou činnost nebylo možno zabezpečit v rámci Vězeňské služby (např. odesílání korespondence formou služebních zásilek, vyřizování telefonátů v rámci telefonní sítě Vězeňské služby).

čl. 7

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou

(2) Tuto Dohodu lze písemně vypovědět s tím, že její platnost skončí uplynutím tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

čl. 8

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 7. ledna 1994
č.j.: GŘ - 635/107/93
Přílohy: 1

Generální ředitel VS ČR: JUDr. Zdeněk Karabec
Předseda řídícího výboru ERC: ThMgr. Pavel Smetana
Předseda biskupské konference ČR: PhDr. Miloslav Vlk


Příloha č. I:

Seznam církví sdružených v ERC,
na které se vztahuje působnost Dohody

I. Členské církve ERC

 1. Církev československá husitská
 2. Československá církev evangelická
 3. Evangelická církev metodistická
 4. Bratrská jednota baptistů
 5. Jednota bratrská
 6. Církev bratrská
 7. Pravoslavná církev v českých zemích
 8. Starokatolická církev
 9. Slezská církev a.v.

II. Pozorovatelé ERC

  10. církev adventistů s.d.