DOHODA O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ


Vězeňská služba České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, zastoupená jejím generálním ředitelem Jiřím Malým

a

Ekumenická rada církví České republiky se sídlem v Praze 10, Donská 370/5 (dále jen "ERC"), sdružující církve dle přílohy I., zastoupená jejím předsedou Pavlem Smetanou

a

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Miloslavem Vlkem


uzavírají na základě § 48 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby v souladu s § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 308/1991 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností tuto

DOHODU O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ

(dále jen "Dohoda").

Čl. l

(1) Účelem této Dohody je stanovit v souladu s právními předpisy 1/ podmínky pro vzájemnou spolupráci a pomoc Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba") a církví a náboženských společností (dále jen "církví"), uvedených v příloze č. I. při jejich účasti na nápravě odsouzených ve věznicích nebo v samostatném oddělení vazebních věznic a na duchovní službě obviněným ve vazebních věznicích nebo ve zvláštním oddělení věznic (dále jen "věznice").

(2) Duchovní službu podle této Dohody vykonávají osoby pověřené jednotlivými církvemi (dále jen "pověřené osoby").

(3) Při jmenování a odvolávání pověřených osob jsou respektovány kompetence smluvních stran.

Čl. 2

(1) Pověřené osoby do věznice docházejí v rámci dobrovolného poskytování duchovní služby církvemi a náboženskými společnostmi 2/, nebo ve věznici působí na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

-------------------
1/ § 55 a násl. vyhlášky č. llO/l994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,
§ 55 a násl. vyhlášky č. lO9/l994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.
2/ § 55 vyhlášky č.110/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody;
§ 55 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

(2) V pracovním poměru ve Vězeňské službě působí pověřené osoby ve funkci rada Vězeňské služby - duchovní.

(3) Práva a povinnosti pověřených osob ve Vězeňské službě ve funkci rada Vězeňské služby -duchovní vyplývají z uzavřené pracovní smlouvy a právních předpisů.

(4) Rozsah činnosti pověřených osob ve Vězeňské službě ve funkci rada Vězeňské služby - duchovní je stanovena v pracovní náplni.

Čl. 3

(1) Pověřené osoby působící ve věznicích v rámci dobrovolného poskytování duchovní služby vykonávají činnosti v rozsahu stanoveném touto Dohodou.

(2) Bezpečnost a ochrana zdraví těchto pověřených osob se zajišťuje podle zvláštních předpisů. 3/

Čl. 4

(1) Smluvní strany:
a) vytvářejí vhodné podmínky pro duchovní a pastorační činnost ve věznicích a dalších zařízeních,
b) zajišťují spolupráci, výměnu zkušeností a pomoc při duchovní, pastorační, příp. charitativní službě pověřených osob odsouzeným a obviněným ve věznicích a obdobných zařízeních.

(2) Se souhlasem smluvních stran zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci sdružení pověřených osob Vězeňská duchovenská péče (dále jen "VDP") v souladu s přijatými stanovami (příloha č. II).

(3) Sdružení pověřených osob ve VDP:
a) působí v ekumenickém duchu na základě spolupráce a vzájemné tolerance jednotlivých církví,
b) spolupracuje s vězeňským personálem na všech úrovních, zejména s rady Vězeňské služby - duchovními na vytváření vhodných podmínek pro duchovní a pastorační činnost,
c) informuje smluvní strany o aktuální problematice duchovní služby ve věznicích.

(4) VDP ve styku s Vězeňskou službou zastupuje jeho předseda nebo místopředseda.

(5) Výkon duchovní služby koordinuje výkonný výbor VDP, který zejména:
a) se vyjadřuje k pověřeným osobám, podílejícím se na duchovní a pastorační službě ve věznicích,
b) spolupracuje s Vězeňskou službou při uzavírání pracovně právního vztahu duchovního na funkci rada Vězeňské služby - duchovní.

----------------------
3/ §133 a §135 hl. 5. zákona č. 74/1994 Sb., vyhláška ČÚBP č. 110/1975 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP č. 274/1990 Sb., §3, §4 a §5

Čl. 5

Pověřené osoby při výkonu duchovní služby zejména:
(1) konají bohoslužby,
(2) provádějí individuální rozhovory, pastorační návštěvy a umožňují individuální přístup k náboženským úkonům,
(3) vedou studijní skupiny k výkladu náboženských textů (biblické hodiny),
(4) zajišťují duchovní a náboženskou literaturu,
(5) provádějí přednášky a besedy, zejména s etickou tématikou, popřípadě zajišťují koncerty hudebních skupin a jednotlivců,
(6) podílejí se na uplatňování zvláštních výchovných postupů,
(7) podílejí se na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci s odsouzenými,
(8) přispívají dalšími vhodnými formami k dosažení účelu výkonu trestu odnětí svobody 2/.

Čl. 6

(1) Pověřené osoby při poskytování duchovní služby ve věznici :
a) docházejí do věznice alespoň dvakrát měsíčně v předem dohodnutých termínech, pokud pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nestanoví jinak,
b) prokazují svoji totožnost a oprávnění ke vstupu s uvedením rozsahu pohybu po objektu podle zvláštních předpisů 4/,
c) zachovávají v tajnosti důvěrně sdělené skutečnosti (zpovědní tajemství),
d) dodržují vnitřní předpisy platné pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a respektují vnitřní řád věznice.

(2) Pověřené osoby jsou oprávněny zejména:
a) vstupovat do věznice, v níž konají duchovní a pastorační činnost a pohybovat se v ní v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy 5/,
----------------------
2/ § 55 vyhlášky č.110/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody;
§ 55 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
4/ NGŘ č. 9/1995 o plnění úkolů příslušníků Vězeňské služby České republiky, zajišťujících střežení objektů Vězeňské služby České republiky, osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, jejich předvádění, eskortování a výkon dozorčí služby (Stráž 1).
5/ Zejména Adm. 1.

b) podílet se vhodnými formami na nápravně výchovné činnosti u odsouzených 2/,
c) upozorňovat příslušné služební funkcionáře na eventuální nedostatky, které brání řádnému výkonu duchovní a pastorační činnosti, popřípadě negativně ovlivňují nápravně výchovnou činnost,
d) požadovat informace o stavu a chování odsouzených, jimž poskytují duchovní a pastorační činnost 6/,
e) nahlížet do osobních spisů odsouzených, jimž poskytují duchovní a pastorační činnost, pokud s tím tito odsouzení souhlasí 6/,
f) přinášet do věznice, v níž konají duchovní a pastorační činnost, náležitosti nezbytné pro provádění náboženských úkonů jako např. potřeby pro eucharistii a pod. (čl. 5 odst.1,2), a to v rozsahu a množství schváleném ředitelem věznice.

(3) Do prostorů oddělení s dohledem a oddělení s dozorem, popřípadě do oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem, pokud s tím odsouzení, popřípadě obvinění souhlasí, jsou dále oprávněny vstupovat pověřené osoby sdružené ve VDP. O vstupu do dalších prostorů věznice rozhoduje její ředitel, který přitom dbá na dodržování právních předpisů 7/.

Čl. 7
(1) Ředitel věznice může zakázat vstup pověřené osobě, jestliže poruší právní předpisy nebo tuto Dohodu.

(2) Proti rozhodnutí ředitele věznice o zákazu vstupu podle odstavce 1 může pověřená osoba podat stížnost, a to do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí generálnímu řediteli Vězeňské služby.

(3) Generální ředitel Vězeňské služby rozhodne o stížnosti po projednání s výkonným výborem VDP a vyrozumí stěžovatele nejpozději ve lhůtě do 6O dnů ode dne doručení stížnosti.

Čl. 8

Jednotlivé organizační články Vězeňské služby poskytují pověřeným osobám v pracovním poměru a výkonnému výboru VDP pomoc se zajištěním duchovní a pastorační činnosti v rámci Vězeňské služby (např. odesílání korespondence formou služebních zásilek, vyřizování telefonátů v rámci telefonní sítě Vězeňské služby a pod.).

------------------------
2/ § 55 vyhlášky č.110/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody;
§ 55 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
6/ § 57 odst. l vyhlášky č. 11O/1994 Sb.
7/ zejména zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat písemnými doplňky číslovanými ve vzestupné řadě po dohodě všech smluvních stran.

(3) Tuto Dohodu lze ze závažných důvodů písemně vypovědět s tím, že její platnost skončí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhým smluvním stranám.

Čl. 10

(1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem vyhlášení nařízením generálního ředitele VS ČR.

(2) Dnem vyhlášení této Dohody pozbývá platnosti dosavadní Dohoda o duchovní službě č.j. GŘ - 635/107/93 ze 7.1.1994.

V Praze dne 28. června 1999

č.j. 130/12/1999 - 430

Příloha č. I: Seznam církví, sdružených v ERC, na které se vztahuje působnost Dohody


Za Vězeňskou službu ČR - generální ředitel Jiří Malý
Za církve sdružené v ERC - předseda Pavel Smetana
Za Českou biskupskou konferenci - Miloslav kardinál Vlk


Příloha č. I

Seznam církví sdružených v ERC, na které se vztahuje působnost Dohody

I. Členské církve ERC

 1. Apoštolská církev
 2. Bratrská jednota baptistů
 3. Církev bratrská
 4. Církev československá husitská
 5. Českobratrská církev evangelická
 6. Evangelická církev metodistická
 7. Evangelická církev a.v. v ČR
 8. Jednota bratrská
 9. Pravoslavná církev v českých zemích
 10. Slezská církev evangelická ausburgského vyznání
 11. Starokatolická církev

II. Přidružené církve

 1. Armáda spásy

III. Pozorovatelé ERC

 1. Anglikánský sbor sv.Klimenta v Praze
 2. Církev adventistů sedmého dne
 3. Federace židovských náboženských obcí v ČR