VZORY ROZHODNUTÍ

Pro výkon státní správy ve věcech církví a náboženských společností

Zásadní rozhodnutí národních výborů o udělení, případně odnětí státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti by měla být podepsána pověřeným místopředsedou KNV nebo ONV, následná rozhodnutí (např. platové výměry, přiznání přídavků na děti apod.) vyřizují tajemníci pro věci církevní KNV nebo ONV
Věc: Státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti
(na žádost příslušného církevního orgánu ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 vl. nař. č. 219 - 223/1949 Sb.)

Krajský národní výbor v .... uděluje podle § 17 odst. 2 vl. nař. č.219 - 223/1949 Sb.státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti na místě .... (např. kaplana, administrátora apod.) církve (náboženské společnosti) ........ v ....... okres ........ s účinností ode dne ......

Výši osobních požitků stanoví okresní národní výbor.

Předepsaný slib věrnosti podle § 19 uvedených vládních nařízení bude vykonán za Vaší účasti dne ...... hodina ..... na krajském (okresním) národním výboru.

Opatření vyplývající z tohoto rozhodnutí provede příslušní ONV v ......


Věc: Státní souhlas k výkonu pomocné duchovenské činnosti
(k žádostem duchovních ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 vl. nař. č. 219 - 223/1949 Sb.)

Upozornění: před rozhodnutím je třeba ověřit, zda žadatel složil předepsaný slib věrnosti podle § 19, který je nezbytným předpokladem uvedené duchovenské činnosti.

Krajský národní výbor v .... s poukazem na znění § 2 odst. 3 vl. nař. č. 219-223/1949 Sb. Vám uděluje podle § 16 odst. 2 uvedených vládních nařízení státní souhlas k výkonu pomocné duchovenské činnosti v obci ..... okres .....

Z tohoto rozhodnutí Vám nevzniká nárok na osobní požitky. jeho platnost skončí dnem ......

Na vědomí:

 1. příslušný ONV
 2. příslušný církevní orgán
Věc: Odnětí státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti
(ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 218/1949 Sb.)

Krajský národní výbor v ...... Vám s účinností ode dne ..... odnímá státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, protože nesplňujete podmínky všeobecné způsobilosti, požadované k výkonu této činnosti zejména ustanovením § 2 zákona č. 218/1949 Sb.

Okresní národní výbor v ...... k uvedenému dni zastavuje výplatu Vašich dosavadních osobních požitků.

Přezkoumání případných námitek, podaných do 15 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí, náleží Sekretariátu pro věci církevní ministerstva kultury.

Na vědomí:

 1. příslušný ONV s tím, aby provedl potřebná opatření
 2. příslušný církevní orgán

Věc: Ztráta způsobilosti pro ustanovení na duchovenské místo zřízené se státním souhlasem
(výzva příslušného církevního orgánu podle § 18 odst. 2 vl. nař. č. 219 - 223/1949 Sb.)

Krajský národní výbor v ..... Vás na základě dřívějších upozornění vyzývá ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 vl. nař. 219-223/1949 Sb., abyste ve své pravomoci s účinností ode dne .... zařídil přemístění mimo území ....(jméno).... kraje duchovního ....... dosavadního ...(označení funkce).... církve (náboženské společnosti) ..... v ..... okres ..... .

Zároveň se činí opatření, aby okresní národní výbor jmenovanému od uvedeného dne zastavil výplatu jeho osobních požitků, místo .... církve (náboženské společnosti) ....... v ..... se tím považuje za uprázdněné.

Přezkoumání případných námitek, podaných do 15 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí, náleží Sekretariátu pro věci církevní ministerstva kultury.

Na vědomí:

 1. příslušný ONV s tím, aby učinil potřebná opatření
 2. dotyčný duchovní

Věc: Přiznání hodnostního přídavku

Rozhodnutím krajského národního výboru v ..... byl udělen státní souhlas podle § 17 vl. nař. č. 219-223/1949 Sb. k Vašemu ustanovení (volbě, jmenování) na místo ....(funkce)..... církve (náboženské společnosti) ..... v ..... okres ......

Uvedené místo patří do I. - II. hodnostní stupnice duchovních, podle § 11 odst. 1 vl. nař. č. 219-223/1949 Sb. se Vám přiznává hodnostní přídavek I. a II. stupnice v částce ..... Kčs měsíčně s účinností od .....

Na vědomí:

 1. příslušný tajemník pro věci církevní
 2. finanční odbor ONV s tím, aby byla provedena potřebná opatření
 3. příslušný církevní orgán
Věc: Zastavení osobních požitků

Rozhodnutím krajského národního výboru v .... ze dne ..... č.j. ..... byl Vám odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti na místě .....(funkce)..... církve (náboženské společnosti) ..... v ..... okres ......

Protože jste pozbyl podmínky, stanovené v § 1 zákona č. 218/1949 Sb. pro poskytování osobních požitků, zastavuje se jejich výplata s účinností ode dne .......

Na vědomí:

 1. příslušný tajemník pro věci církevní
 2. finanční odbor ONV s tím, aby byla provedena potřebná opatření
 3. příslušný církevní orgán


Věc: Platový výměr

Příslušný církevní orgán Vás se státním souhlasem ustanovil (jmenoval, zvolil) s účinností od ..... na místo ....(funkce).... v ..... okres .....

K uvedenému dni se Vám započítává podle § 9 vl. nař. č. 219-223/1949 Sb. z dosavadní praxe pro časový postup celková doba .... a vyměřuje se základní plat ve výši ...... Kčs měsíčně, s příslušným zvýšením o Kčs ...... měsíčně.

Podle § 11 téhož vládního nařízení Vám byl (nebyl) přiznán hodnostní přídavek ...... stupnice ve výši ...... Kčs měsíčně. Po uplynutí lhůty, stanovené pro další časový postup, budou Vaše osobní požitky znovu vyměřeny.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat do 15 dnů ode dne doručení námitky.

Na vědomí:

 1. příslušný tajemník pro věci církevní
 2. finanční odbor ONV s tím, aby byla provedena potřebná opatření
 3. příslušný církevní orgán

Věc: Dávky na děti

Na základě Vašeho oznámení ze dne ....., že pečujete o dítě, přiznávají se Vám ve smyslu ustanovení § 10 vl. nař. č. 219-223/1949 Sb. s účinností od ...... příslušné dávky, které budou vypláceny ve výši stanovené obecnými právními předpisy.

Na vědomí:

 1. finanční odbor ONV s tím, aby byla provedena potřebná opatření

Věc: Časový postup

Po uplynutí lhůty, stanovené v § 9 odst. 1 vl. nař. č. 219-223/1949 Sb., zvyšuje se Vám základní plat o částku .... Kčs měsíčně. S účinností od ..... činí výše Vašich osobních požitků celkem .... Kčs měsíčně. Příští časový postup může nastat v roce .... (již nenastane).

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat do 15 dnů ode dne doručení námitky.

Na vědomí:

 1. finanční odbor ONV s tím, aby byla provedena potřebná opatření

Text převzat z publikace: Právní poměry církví a náboženských společností a jejich hospodářské zabezpečení v Československé socialistické republice, Praha 1977, Vydaly sekretariáty pro věci církevní při MK ČSR a SSR