• Evidenční číslo v ASPI: 12563 (JUD)
  • vydaný dne 19.04.1937
  • Autor: Nejvyšší správní soud
  • Pramen: [Boh. A 12864/37 (12177/37)]
  • Vztah k 50/1874 ř.z.;

Existenci církevního patronátu k určitému kostelu lze prokázat i konkludentními činy.

Z odůvodnění:

Naříkaným rozhodnutím byl cestou instanční rozřešen spor o existenci patronátu ke katedrálnímu kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích. Otázku k němu vznesenou zodpověděl žalovaný úřad kladně, a to na podkladě několika skutečností, jež jsou jednak statut kapituly litoměřické z roku 1838 (III, § 1), dále výkon povinností i práv patronátních a posléze schvalování výročních účtů. Usoudil tedy žalovaný úřad na existenci patronátu nikoli na podkladě bezpečně zjištěného a listinami dokázaného právního titulu patronátu, nýbrž toliko z činů konkludentních. Takováto cesta ke zjištění existence patronátu není ovšem zásadně vyloučena, zvláště pak tam, kde právní titul patronátu a jeho vznik spadá do velmi dávné minulosti. Neboť již podle obecného práva církevního (Conc. Trid. Sess. DIV. a XXV.), jehož zásad při nedostatku opačných ustanovení možno použíti v plném uplatnění i v partikulárním právu československém, bylo možno existenci nabývacího titulu ležícího v jednáních fundačních prokázati netoliko listinami a podobnými průkazními prostředky právními, nýbrž také opětovným výkonem presentačního práva během dlouhé lidskou pamět přesahující doby. Této zásadě pak zcela odpovídá stanovisko, že i u kostelů, při nichž mnohdy také nebylo a není církevního úřadu a v důsledku toho nemohlo dojíti k vykonání práva presentace na uprázdněné obročí, možno průkaz o existenci patronátu nahraditi takovými jinými kokludentními činy či prohlášeními, jež při uvážení všech okolností nepřipouštějí jiného závěru, než že patronát byl stranami, které při patronátním poměru jako oprávněné subjekty v úvahu přicházejí, uznáván jako po právu existující, poněvadž přec opětovné uznávání právní existence patronátu musí nutně v sobě zahrnouti i uznání právního vzniku jeho (shodně Budw. A 3522/1905). Podle toho je tedy zásadní hledisko žalovaného úřadu o způsobu, jakým lze zjistiti existenci patronátního poměru v podstatě správné. Jde pak jen o to, zda lze učiniti ze skutečností, jak je žalovaný úřad uvádí, v jejich souhrnu závěr, k němuž úřad ten dospěl. Žalovaný úřad se opírá předně o statut (III, § 1) kapituly litoměřické z 24. července 1838, potvrzený panovníkem nejv. rozhodnutím z 27. října 1839 a sdělený biskupu litoměřickému přípisem zemského gubernia z 24. června 1840. Tento statut podle svého znění, jak jest uvedeno i v naříkaném rozhodnutí, mluvě o děkanátu "Ecclesiae Cathedralis et Capituli Litomericensis", jeho založení (erectio), dotaci (dotatio) a obsazování a patronátu s tím souvisejícím, týká se - jak i stížnost na to poukazuje - patronátu děkanátu katedrálního kostela a kapituly, tedy zřejmě církevního beneficia a dignity kapitulní, neplyne však z něho s jednoznačnou určitostí - alespoň ne z ustanovení žalovaným úřadem dovolaných, že jde též o patronát nad kostelem, kterážto otáčka byla jedině na sporu a již bylo žalovanému úřadu řešiti.

Jako další skutečnosti uvádí žalovaný úřad dva výnosy bývalého ministerstva kultu z roku 1912 a 1913, jednající o úhradě výloh spojených s opravami katedrálního kostela v Litoměřicích, jakož i fakt, že administrativní úřady vyhrazovaly si obdobně jako u jiných zeměpanských patronátů schvalování výročních účtů kostela, jak o tom svědčí výnosy bývalého místodržitelství a zemské správy politické, citované v rozhodnutí I. stolice. Pokud jde o posledně zmíněnou skutečnost, že "administrativní úřady si vyhrazovaly schvalování výročních účtů", nutno uvážiti v prvé řadě, že pouhá výhrada takto učiněná - i když je v citovaných výnosech bývalého místodržitelství a zemské správy politické skutečně obsažena - není ještě plným důkazem toho, že jednak drahá strana (církevní vrchnost) se tomu podrobila a účty předkládala, a jednak že ke schvalování takovému skutečně docházelo. K tomu nutno ještě podotknouti, že ani sám fakt schvalování výročních kostelních účtů bez jakýchkoli dalších průvodů nemusil o sobě odůvodniti již existenci patronátu, ba nemohl by takto býti ani důkazem o jeho uznání se strany československého státu, kdyžtě nelze, vyloučiti, že stát, resp. státní správa kultová mohla by za okolností z hlediska státního dozoru nad církevním jměním (hlava VII, § 38 et seq. zákona č. 50/1874 říšského zákona) k takovému postupu býti oprávněna i při jmění kostela, který nestojí pod zeměpanským patronátem. Musil by tudíž býti znám text výnosů těch, případně další podrobnosti, týkající se jak doby, kdy došlo k výhradě o schvalování výročních účtů, tak i předkládání a schvalování účtů těch, a to nejen co do jejich obsahu, ale i formy, aby bylo možno dedukovati, že z obou stran se tak dálo u vědomí existence patronátního poměru jak ke kostelu tak i k beneficiu (srov. gub. nařízení z 26. července 1827 č. 21.758 Sb. prov. zákona pro Čechy, sv. 9 č. 216). Po této stránce nemůže však nejvyšší správní soud věcí dále se zabývati, ježto žalovaný úřad v naříkaném rozhodnutí nic bližšího o nich neudává, a pokud poukazuje na rozhodnutí I. stolice, uvádí vlastně výnosy ty pouhou citací a nepřipojil je ani ke správním spisům. Straně byla tak ztížena její obrana, ježto jí není známo - jak stížnost ostatně důvodně vytýká, z jakých premis žalovaný úřad usuzuje na to, že výnosy ty svědčí o uznávání existence patronátu ke zmíněnému kostelu subjekty v úvahu přicházejícími. Je tedy zřejmo, že ani po této stránce nemohou za daného stavu a v této formě jich požití přijíti výnosy ty v úvahu při řešení sporné otázky.

Zbývají tudíž pouze dva ministerské výnosy z roku 1912 a 1913, jichž obsah je sice v naříkaném rozhodnutí částečně podán, avšak plyne z nich, že v nich šlo o úhrady výloh spojených s opravami katedrálního kostela v Litoměřicích toliko ve dvou konkrétních případech, týkaly se prohlášení, resp. počinů toliko jednoho v úvahu přicházejícího činitele a nebyly také snad nějakým judikátním výrokem správního úřadu kultového v otázce existence patronátu. Leč výnosy ty samy o sobě, zvláště když se týkají jen pouhých dvou případů v letech bezprostředně po sobě následujících (a to ještě při kusém znění podaném v naříkaném rozhodnutí), nemohou býti ve smyslu shora uvedených všeobecných úvah dostatečným podkladem k závěru, k němuž žalovaný úřad dospěl, zvláště když ze souhrnu skutečností, sloužících žalovanému úřadu v celku za podklad onoho závěru, ostatní skutečnosti úřadem uváděné nebyly shledány za způsobilé premisy k závěru, že patronát nad řečeným kostelem existuje.