Zpracováno s využitím právní databáze ASPI


 

ROZSUDEK

 

EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

 

z 27.6.2000

 

ve věci

 

Cha'are Shalom Ve Tsedek proti Francii

 

(publikováno v časopise Přehled Rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, ASPI Publishing, č. 1/2001, str. 20.)

 

 

 

Věc Cha'are Shalom Ve Tsedek proti Francii

 

Čl. 9 Úmluvy

(právo na svobodu náboženského vyznání)

 

Dne 27. června 2000 vyhlásil předseda Evropského soudu pro

lidská práva v Paláci lidských práv ve Štrasburku rozsudek ve věci

Židovská náboženská obec Cha'are Shalom Ve Tsedek proti Francii1).

 

Soud rozhodoval ve velkém senátu složeném z následujících

soudců: L. Wildhaber, předseda Soudu (Švýcarsko), J.-P. Costa

(Francie), Sir Nicolas Bratza (Spojené království), L. Ferrari

Bravo (San Marino), L. Caflisch (Lichtenštejnsko), W. Fuhrmann

(Rakousko), K. Jungwiert (Česká republika), M. Fischbach

(Lucembursko), B. Zupančič (Slovinsko), N. Vajicová (Chorvatsko),

J. Hedigan (Irsko), W. Thomassenová (Nizozemí), M.

Tsatsa-Nikolovska (BJR Makedonie), T. Pantiru (Moldávie), A. B.

Baka (Maďarsko), E. Levits (Lotyšsko), K. Traja (Albánie).

 

Ke skutkovému stavu

 

Stěžovatelkou je Židovská náboženská obec Cha'are Shalom Ve

Tsedek založená podle francouzského práva. Tvrdí, že byl porušen

čl. 9 a čl. 14 Úmluvy tím, že jí francouzské úřady odmítly vydat

povolení nezbytné k přístupu na jatka za účelem rituální porážky v

souladu s náboženskými ultraortodoxními pravidly, která uznávají

její členové.

 

A. Kontext případu

 

1. Rituální porážka

 

Kašrut je soubor židovských zákonů, který stanoví, které

potraviny jsou nezávadné, jakož i způsob jejich přípravy. Základní

zásady košer stravování jsou uvedeny v Tóře, svaté knize, kterou

tvoří Pentateuch (Pět knih Mojžíšových, tedy Genesis, Exodus,

Leviticus, Numeri a Deuteronomium). Podle Tóry měly při stvoření

světa tvořit potravu člověka pouze rostliny a požívání masa bylo

povoleno pouze po potopě a za velmi přísných podmínek. Tóra tak

stanovila absolutní zákaz požívání krve, neboť krev je podkladem

života a život nelze přijímat s masem, nýbrž je potřeba jej

rozptýlit do země tak, jako vodu. Taktéž některá zvířata či jejich

části se považují za nečisté, a tudíž k lidské potravě nevhodné

(např. kůň, velbloud, prase, králík).

 

Tóra tak zakazuje požívání krve a porážka se musí

uskutečňovat stanoveným způsobem. Je zakázáno požívat zvířata,

která zemřela přirozenou smrtí nebo které usmrtila jiná zvířata.

Taktéž je zakázáno požívat zvířata, která v okamžiku porážky

trpěla nějakou nemocí nebo měla nějakou vadu. Maso a výrobky z

tohoto masa (např. mléko, smetanu či máslo) je nutno připravovat

odděleně, oddělenými nástroji a v oddělených nádobách, neboť Tóra

stanoví, že kůzle nelze vařit v mléce jeho matky. Pro účely

respektování zákazů uvedených v Tóře pozdější komentátoři, kteří

nejprve předávali tradice ústně a posléze sepsali encyklopedický

soubor komentářů - Talmud, stanovili velmi podrobná pravidla

taktéž pro způsob porážení zvířat.

 

Jelikož židovské náboženství zakazuje požití byť nepatrného

množství krve, zvířata je nutné podříznout, respektive zabít

jediným řezem velmi tenkého nože, tak aby došlo k okamžitému

čistému a hlubokému přeříznutí trachey a jícnu, jakož i krkavic a

krční žíly tak, aby vyteklo maximální množství krve. Aby byly

odstraněny jakékoliv stopy krve je nutné maso namáčet ve vodě a

solit. Okamžitě po porážce je maso třeba prohlédnout a zjistit,

zda zvíře netrpělo chorobou či nějakou anomálií, která by

způsobovala jeho nevhodnost ke konzumaci.

 

Rituální porážku - šchitu - mohou provádět pouze specialisté

- šochetové, zbožní muži neposkvrněné morálky a cti. Na celý

proces zpracování masa dohlíží rituální dozor. Náboženský orgán

potom maso označí za "košer", což spotřebitelům zaručuje, že se

jedná o maso z porážky provedené podle židovských rituálů. Toto

označení má za následek výběr daně nazývané daň z porážky neboli

rabínská daň.

 

Tento způsob porážky je ve Francii i v jiných evropských

zemích v rozporu s běžnými principy porážky, podle nichž je zvíře

nutné znehybnit a nejprve omráčením uvést do stavu bezvědomí tak,

aby netrpělo. Francouzské právo, jakož i Evropská úmluva Rady

Evropy o ochraně porážených zvířat z roku 1979 a směrnice

Evropského společenství z roku 1993 nicméně rituální porážky za

určitých podmínek umožňují. K porážce může ve Francii dojít pouze

na jatkách a mohou ji provádět pouze šochetové pověření

náboženskými společnostmi, které dostaly povolení od ministra

zemědělství, a to na základě návrhu ministra vnitra.

 

2. Pařížská konzistoriální židovská obec

 

Centrální konzistoř je francouzská instituce, kterou

císařským dekretem z roku 1808 založil Napoleon I. za účelem

správy židovského kultu ve Francii. Po oddělení Státu od Církve v

roce 1905 se židovské obce ve Francii přeměnily na židovské

náboženské obce a shromáždily se v rámci Unie francouzských

židovských obcí, která se i nadále nazývá Centrální konzistoří.

Centrální konzistoř zahrnuje obce, které představují většinu

velkých proudů judaismu, s výjimkou liberálních, kteří věří, že

Tóru je nutné vykládat ve světle dnešních životních podmínek, a

ultraortodoxních, kteří naopak obhajují striktní výklad zákonů

Tóry.

 

Dne 1. července 1982 bylo povolení nezbytné k pověření

šochetů uděleno rabínské komisi pro spolupráci mezi obcemi, která

je napojena na Pařížskou konzistoriální židovskou obec (ACIP).

Tato obec je odnoží Centrální konzistoře. Tato rabínská komise

tedy uděluje pověření k získání průkazu pro přístup na jatka.

Rabínský soud Bejt din dohlíží na dodržování pravidel stravování a

zajišťuje investituru šochetů a dozor nad nimi.

 

Francouzská republika je v souladu s článkem 2 Ústavy z roku

1958 světským (laickým) státem, který však respektuje všechna

vyznání. V souladu se zákonem z roku 1905 stát zajišťuje svobodu

vyznání, nicméně neuznává, neodměňuje ani nepodporuje žádný kult.

Veškeré příjmy francouzských náboženských obcí tak pocházejí z

příspěvků a darů jejich příznivců. Podle tvrzení vlády asi

polovina příjmů Centrální konzistoře pochází z výběru daně z

porážky.

 

3. Židovská náboženská obec Cha'are Shalom Ve Tsedek

 

Tato obec má v současné době asi šest set přispěvatelů a asi

čtyřicet tisíc příznivců. Původně tato obec vznikla oddělením od

Pařížské centrální židovské konzistoře. Je totiž výrazem

minoritního proudu, jehož členové chtějí vykonávat náboženství v

co nejpřísnější ortodoxii. Obec chce zejména provádět rituální

porážku přísnějším způsobem, než jak ji provádějí šochetové

pověření Centrální konzistoří, a to především při posmrtné

prohlídce zvířat. Tento způsob vyplývá z předpisů o masu košer,

které jsou zakotveny v knize Leviticus a které sepsal v 16.

století do kodexu Šulchan aruch ("Prostřený stůl") rabín Josef

Karo. Ačkoliv někteří pozdější komentátoři přijali méně přísné

předpisy, určitý počet ortodoxních židů, zejména židů příslušných

k sefardským obcím, k nimž náleží i stěžovatelka, chtějí jíst maso

poražené nejpřísnějším způsobem. Toto maso se nazývá "glatt", což

v jidiš znamená hladký. Aby bylo "glatt", nesmí maso vykazovat

žádnou nečistotu, to jest žádnou známku předchozí choroby, a to

zejména v oblasti plic. Stěžovatelka přitom tvrdí, že šochetové

pod dozorem Bejt din nejsou v současné době při prohlídce

dostatečně nároční, což způsobuje, že maso jimi označené jako

"košer" členové obce považují za nepoživatelné.

 

Stěžovatelce tak nezbývá, než provádět porážku ilegálně nebo

dovážet "glatt" maso z Belgie.

 

B. Řízení, která předcházela stížnosti

 

1. řízení

 

V letech 1984 až 1985 stěžovatelka, v té době pouze jako

kulturní sdružení, a nikoliv jako náboženská obec, označovala jako

"glatt" maso prodávané v řeznictvích svých členů, tedy aniž by

došlo k označení masa za košer ze strany Bejt din. ACIP tedy na

stěžovatelku podala žalobu z důvodu klamavého označení zboží.

Žaloba byla nicméně zamítnuta, neboť jak pařížský odvolací soud

(Cour d'apel de Paris), tak kasační soud (Cour de cassation)

dospěly k závěru, že zákon z roku 1905 o oddělení Církve od Státu

znemožňuje soudům vyslovit se v otázce pravomoci, kterou by obec

mohl mít pro označování masa jako košer.

 

2. řízení

 

Dne 11. února 1987 stěžovatelka požádala ministerstvo vnitra,

aby navrhlo, aby jí bylo uděleno povolení pro rituální porážky.

Tato žádost byla dne 7. května 1987 zamítnuta s tím, že

stěžovatelka nemá v rámci francouzské židovské obce dostatečnou

podporu a že není náboženskou obcí ve smyslu zákona z roku 1905 o

oddělení Církve od Státu. Toto rozhodnutí stěžovatelka napadla

správní žalobou před správním soudem (tribunal administratif) v

Paříži z důvodu porušení svobody vyznání. Správní soud nicméně

žalobu zamítl s tím, obec v době vydání rozhodnutí neprokázala, že

je náboženskou obcí, neboť pouhá skutečnost, že zajišťuje

zpřístupnění košer masa za účelem jeho prodeje v řeznictví, je

nepropůjčuje povahu náboženské obce, jejíž pověření by ministr

vnitra mohl ministrovi zemědělství navrhnout. Odvolání proti

rozsudku ke Státní radě (Conseil d'État) bylo taktéž zamítnuto, a

to ze stejných důvodů.

 

3. řízení

 

Současně se žádostí o povolení stěžovatelka podala k

prefektovi departmentu Deux-S+vres žádost o zvláštní povolení k

porážce v zařízeních tohoto departmentu, a to pro tři šochety,

kteří jsou členy obce. Prefekt nicméně tuto žádost dne 29. dubna

1987 zamítl s odůvodněním, že pravomoc takové zvláštní povolení

udělit má pouze v případě, pokud povolení nebylo pro příslušné

náboženství uděleno žádné náboženské obce, což není tento případ.

Návrh na zrušení rozhodnutí prefekta podaný ke správními soudu v

Poiters byl rozsudkem z 10. října 1990 ze stejných důvodů

zamítnut; rozhodnutí správního soudu potvrdila svým rozsudkem z

25. listopadu 1994 i Státní rada.

 

Řízení před Evropským soudem pro lidská práva

 

Stěžovatelka se dne 23. května 1995 obrátila na Evropskou

komisi pro lidská práva (dále jen Komise) s tvrzením, že byl

porušen čl. 9 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních

svobod (dále jen Úmluva). Komise stížnost prohlásila dne 7. dubna

1997 za přípustnou. Dne 31. března 1999 rozhodlo kolegium velkého

senátu, že bude věc projednána velkým senátem.

 

Předběžná otázka

 

V souladu s jednacím řádem může Soud kdykoliv rozhodnout o

vyškrtnutí stížnosti ze seznamu stížnosti, pokud lze z okolností

usuzovat, že na ní stěžovatelka netrvá. Dopisem z 27. října 1999

předseda stěžovatelky rabín David Bitton oznámil, že má v úmyslu

vzít stížnost zpět, neboť se po zvážení všech okolností obává, že

stížnost bude mít za následek vážnou dezorganizaci fungování

židovské obce; ze stejného důvodu se pak rozhodl rezignovat na

svoji funkci v obci. Stěžovatelka nicméně platnost tohoto

zpětvzetí napadla s tím, že pan Bitton na svoji funkci rezignoval

již v únoru a že správní rada s účinností od 2. března 1999

zvolila nového předsedu obce. Jelikož vláda o vyškrtnutí stížnosti

výslovně nepožádala, Soud nepovažuje za nutné zkoumat, zda podle

národního práva k volbě nového předsedy došlo platně. Stížnost

tedy není na místě vyškrtnout.

 

K čl. 9 a čl. 14 Úmluvy:

 

Stěžovatelka tvrdí porušení práva na svobodu náboženského

vyznání a práva na nediskriminování, která jsou chráněna čl. 9 a

14 Úmluvy.

 

Článek 9 Úmluvy zní:

 

"1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského

vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání

nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské

vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně

nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských

úkonů a zachováváním obřadů.

 

2. Svoboda projevoval náboženské vyznání a přesvědčení může

podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákona a která jsou

nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti,

ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a

svobod jiných."

 

Relevantní část čl. 14 zní:

 

"Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být

zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoliv důvodu, jako je

(...) náboženství (...)."

 

Podle názoru stěžovatelky nevyhovují podmínky rituální

porážky tak, jak ji provádějí šochetové ACIP, velmi přísným

požadavkům židovského náboženství vyplývajícím z knihy Leviticus a

z kodexu Šulchan aruch. Jelikož již šochetové neprovádějí pečlivou

kontrolu plic poražených zvířat, toto maso nelze z náboženského

hlediska považovat za maso perfektně čisté, tedy "glatt". Podle

stěžovatelky tím jasně dochází k zásahu do jejího práva vyznávat

své náboženství prostřednictvím vykonávání náboženských rituálů,

mezi jinými i rituální porážky. Tento zásah podle stěžovatelky

nelze ospravedlnit odkazem na sledování legitimního cíle, tedy

"ochrany veřejného zdraví".

 

Vláda naopak má za to, že pokud náboženská pravidla nařizují

svým věrným určitý typ stravování, v žádném případě to neznamená

povinnost těchto příznivců, aby rituální porážku zvířat která

konzumují, prováděli sami. Odmítnutí povolení může náboženské

praktiky ohrozit pouze tehdy, pokud by v důsledku takového

odmítnutí tyto osoby neměly možnost opatřit si maso, které by

odpovídalo jim vyznávaným pravidlům. Ze spisu přitom jasně

vyplývá, že některá řeznictví prodávají maso označené jako

"glatt", které pochází z jatek kontrolovaných ACIP, a že řeznictví

náležející členům stěžovatelky nakupují maso z části Belgie. Nic

přitom stěžovatelce nebrání uzavřít s ACIP dohodu o tom, že

porážku budou provádět její vlastní šochetové pod hlavičkou

povolení ACIP tak, jak k tomu došlo i u jiných velmi ortodoxních

židovských náboženských proudů. Vláda konečně zato, že

francouzským orgánům, které jsou povinny respektovat laickou

povahu státu, nepřísluší se vměšovat do dogmatického sporu,

nicméně že nelze popřít, že hlavní francouzský rabín, jehož názor

se opírá o názor Bejt din, má pravomoc se vyjádřit k otázce, co

židovskému rituálu odpovídá a co nikoliv.

 

Soud připomíná, že církevní nebo náboženský orgán jako takový

může jménem svých přívrženců vykonávat práva zaručená čl. 9 Úmluvy

(viz též Katolická církev v Canée proti Řecku, 1997). Článek 9

vypočítává různé formy kultu (viz Kala; proti Turecku, 1997). Není

sporu o tom, že rituální porážka je "rituálem", který

příznivcům poskytnout maso ze zvířat poražených v souladu s

náboženskými předpisy, což představuje zásadní prvek praktikování

židovského náboženství. Z toho vyplývá, že se stěžovatelka může

práva podle čl. 9 domáhat.

 

Soud nejprve konstatuje, že zakotvením výjimky ze zásady, že

je zvíře před porážkou nutné omráčit, národní právo konkretizovalo

pozitivní závazek státu, který má zajistit účinné respektování

náboženské svobody. Soud má též za to, že skutečnost, že tento

výjimečný režim vyhrazuje rituální porážku pouze oprávněným

šochetům, nelze považovat za zásah do svobody vyznání. Podle Soudu

je ve veřejném zájmu zabránit porážkám bez povolení, k nimž

dochází v pochybnostech hygienických podmínkách. Udělením povolení

ACIP, která je součástí Centrální konzistoře, tedy

nejreprezentativnější organizace francouzských židovských obcí,

stát v žádném případě nezasáhl do svobody náboženského vyznání.

 

Jelikož však později o stejné povolení požádala jiná

organizace stejného náboženství, je nutné zkoumat, zda způsob

porážky, který tato organizace požaduje, spadá do výkonu

náboženského vyznání chráněného článkem 9 Úmluvy. Soud konstatuje,

že způsob porážky, který provozují šochetové stěžovatelky, je

zcela totožný se způsobem provozování šochety ACIP, přičemž

jediným rozdílem zůstává rozsah posmrtné kontroly plic poraženého

zvířete.

 

Soud je toho názoru, že k zásahu do svobody náboženského

vyznání by mohlo dojít pouze tehdy, pokud by zákaz legálně

vykonávat porážku vedl k tomu, že by ultraortodoxní věřící nemohli

jíst maso pocházející ze zvířat poražených v souladu s

náboženskými pravidla, která je podle jejich názoru nutné použít.

Tak tomu však není. Není sporu o tom, že stěžovatelka může

jednoduše získat maso "glatt" z Belgie. Ze spisu i z přednesů

třetích osob vyplývá, že určitý počet řeznictví, provozovaných pod

dozorem ACIP, nabízí věřícím maso označené ze strany Bejt din jako

"glatt". Věřící členové stěžovatelky si tak mohou maso "glatt" bez

problémů opatřit. Soud má za to, že právo na náboženskou svobodu,

které zaručuje čl. 9 Úmluvy, nemůže jít tak daleko, aby

opravňovalo dotyčnou osobu k tomu, aby sama rituální porážku

prováděla.

 

Za situace, kdy nebylo prokázáno, že by si věřící

stěžovatelky nemohli opatřit maso "glatt", ani že jim jej

stěžovatelka nemohla opatřit uzavřením dohody s ACIP o provádění

rituální porážky prostřednictvím šochetů stěžovatelky pod

hlavičkou povolení ACIP, Soud uzavírá, že neudělení povolení není

zásahem do práva stěžovatelky vyznávat náboženství. V důsledku

této úvahy Soud nemusí zkoumat slučitelnost tvrzeného omezení s

požadavky stanovenými v odst. 2 článku 9; nicméně pokud by toto

omezení bylo možno za zásah do práva na svobodu náboženského

vyznání považovat, Soud konstatuje, že dotčené opatření stanovené

zákonem sleduje legitimní cíl, a sice ochranu zdraví a veřejného

pořádku, jelikož státem organizovaný výkon kultu přispívá k

náboženskému míru a k toleranci. S ohledem na míru uvážení, kterou

je každému státu nutné přiznat (viz Manoussakis proti Řecku,

1996), by nebylo možné jej považovat za přehnané či nepřiměřené. K

porušení čl. 9 Úmluvy tedy nedošlo.

 

Pokud se týče čl. 14 Úmluvy, Soud připomíná, že tento článek

pouze doplňuje ostatní normativní ustanovení Úmluvy či Protokolů.

Nemůže tedy existovat samostatně, neboť se vztahuje na "výkon

práva a svobod", která Úmluva a Protokoly zaručují. Soud

konstatuje, že okolnosti případu spadají do sféry čl. 9 Úmluvy a

že se tedy čl. 14 může uplatnit. Nicméně ve světle výše uvedeného

má Soud za to, že rozdíl v zacházení, k němuž došlo, je jen velmi

málo závažný. Sporné opatření kromě jiného sledovalo legitimní cíl

a mezi použitými prostředky a sledovaným cílem lze konstatovat

rozumnou míru přiměřenosti (viz např. Marckx proti Belgii, 1979).

Pokud došlo k rozdílům v zacházení, lze je objektivně odůvodnit ve

smyslu předchozí judikatury Soudu.

 

K porušení čl. 9 ani 14 tedy nedošlo.

 

Výrok rozsudku

 

Soud rozhodl:

 

1. dvanácti hlasy proti pěti, že nebyl porušen čl. 9 Úmluvy

samostatně;

 

2. deseti hlasy proti sedmi, že nebyl porušen čl. 9 ve

spojení s čl. 14 Úmluvy.

 

K rozsudku bylo připojeno společné nesouhlasné stanovisko

soudců Nicolase Bratzy, Fischbacha, Thomassenové,

Tsatsa-Nikolovske, Pantiru, Levitse a Traji.

 

Pozn.:

 

1) Stížnost č. 27417/95. Rozsudek existuje ve francouzštině a

angličtině. Překlad z francouzštiny: S. Löfflerová.