Zpracováno s využitím právní databáze ASPI


 

ROZSUDEK

 

EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

 

z 27.2.2001

 

ve věci

 

Jerusalem proti Rakousku

 

(publikováno v časopise Přehled Rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, ASPI Publishing, č. 3/2001, str. 126.)

 

 

 

 

 

VĚC JERUSALEM PROTI RAKOUSKU

 

Čl. 10 Úmluvy

svoboda projevu

 

Dne 27. února 2001 vyhlásil předseda senátu 3. sekce

Evropského soudu pro lidská práva v Paláci lidských práv ve

Štrasburku rozsudek ve věci Jerusalem proti Rakousku.

 

Soud rozhodoval v senátu (3. sekce) složeném z následujících

soudců: J.P. Costa, předseda senátu (Francie), W. Fuhrmann,

(Rakousko), L. Loucaides (Kypr), Sir Nicolas Bratza (Spojené

království), H. S. Greveová (Norsko), K. Traja (Albánie), M.

Ugrekhelidze (Gruzie).

 

Ke skutkovému stavu

 

Stěžovatelkou je rakouská státní příslušnice, paní Susanne

Jerusalem. V době příslušných událostí byla členkou Městské rady

(Gemeinderat) Vídně, která také jedná jako Zemský parlament

(Landtag). Dne 11. 6. 1992 v průběhu zasedání Městské rady, které

se zabývalo otázkou poskytování subvencí jednomu sdružení, jež

pomáhá rodičům, jejichž děti se dostaly do kontaktu se sektami,

stěžovatelka jako radní pronesla projev, v němž prohlásila

následující:

"Jako každý jiný vím, že dnes sekta již neznamená malou

skupinu, jež se odtrhne od velké církve , nýbrž psycho-sektu.

 

Tyto psycho-sekty existují též v Rakousku. Mají společné

rysy. Jedním aspektem, který mají společný, je jejich totalitní

charakter. Navíc ve své ideologii vykazují fašistické tendence

a často mají hierarchická uspořádání. Osoba, která se dostane do

područí takové sekty, obvykle ztrácí svou identitu a poddává se

této skupině ."

 

Poté, co komentovala aktivity jednoho sdružení, jež

považovala za sektu, pokračovala slovy:

" sekta IPM [Institut zur Förderung Psychologischen

Menschenkenntnis], která v Rakousku neexistuje dlouho, nicméně

v několika letech - ve Švýcarsku je známa jako VPM - získala vliv

na drogovou politiku Rakouské lidové strany."

 

Dále prohlásila, že Rakouská lidová strana vydala ve

spolupráci s IPM publikaci o drogové politice a společně s IPM též

organizovala informační činnost zahrnující veřejné diskuse.

Stěžovatelka následovně požadovala rezoluci Městské rady, podle

níž by před poskytnutím subvence určitému sdružení muselo být

nejprve přezkoumáno, zda toto sdružení není sektou. Jednání

Městské rady se poté zaobíralo drogovou politikou, přičemž

stěžovatelka v dalším vystoupení kritizovala spolupráci mezi

Rakouskou lidovou stranou a IPM a učinila další prohlášení

o povaze a aktivitách IPM.

 

Dne 27. 10. 1992 IPM, sdružení podle rakouského práva, a VPM

(Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis),

sdružení podle švýcarského práva, podala na stěžovatelku na

základě § 1330 rakouského občanského zákoníku občanskoprávní

žalobu. Sdružení žádala Zemský soud pro občanskoprávní záležitosti

(Landesgericht für Zivilrechtssachen) ve Vídni, aby vydal

předběžné nařízení, kterým by stěžovatelce zakázal opakovat

tvrzení o tom, že IPM je sekta, a aby jí nařídil toto tvrzení

odvolat a nechat toto odvolání otisknout v několika rakouských

novinách.

 

Stěžovatelka ve vyjádření k žalobě uvedla, že jí použitý

výraz "sekta" byl hodnotovým soudem, a nikoli tvrzením

skutečnosti. Použila ho v kontextu politické diskuse. Uvedla

ovšem, že pokud by Zemský soud zastával názor, že výraz "sekta"

byl tvrzením skutečnosti, je připravena dokázat, že její tvrzení

bylo pravdivé, a navrhla listinné důkazy a vyslechnutí čtyř

svědků, kteří by potvrdili, že navrhovatelé jsou sektou. Jako

listinné důkazy stěžovatelka navrhla rozhodnutí jednoho

z německých soudů a sedm článků z novin a časopisů, jež se týkaly

vnitřní struktury a aktivit navrhovatelů. Též požádala soud, aby

si vyžádal znalecký posudek.

 

IPM a VPM v únoru 1993 rozšířily svůj návrh na vydání

předběžného opatření ve vztahu k následujícímu prohlášení

stěžovatelky z 11. 6. 1992:

"Jedním aspektem, který mají společný, je jejich

totalitní charakter. Navíc ve své ideologii vykazují fašistické

tendence a často mají hierarchická uspořádání. Osoba, která se

dostane do područí takové sekty, obvykle ztrácí svou identitu

a poddává se této skupině."

 

Stěžovatelka se k rozšíření návrhu vyjádřila s tím, že se

týká pouze jejího obecného vysvětlení výrazu "psycho-sekta", jenž

nemělo žádný vztah k navrhovatelům.

 

Dne 22. 2. 1993 se konalo jednání před Zemským soudem, který

přijal několik dokumentů předložených stranami a zamítl všechny

žádosti o získání dalších důkazů jako irelevantní s tím, že

předložené dokumenty problém objasnily dostatečně. Dne 8. 4.

Zemský soud vyhověl návrhu na vydání předběžného opatření. Nařídil

stěžovatelce, aby neopakovala tvrzení, že IPM a VPM jsou sekty

totalitního charakteru. Dále jí nařídil, aby tato tvrzení odvolala

a nechala toto odvolání otisknout v několika novinách. Zemský soud

dospěl k závěru, že prohlášení stěžovatelky nebyla hodnotovými

soudy, nýbrž tvrzením skutečností. S ohledem na statut sdružení

a na další předložené důkazy Zemský soud shledal, že byla

prokázána nepravdivost stěžovatelčiných tvrzení. Stěžovatelka

podle soudu šířila nepodložené domněnky jako prokázaná fakta,

a jednala proto nedbale. Zemský soud předběžné nařízení vydal na

základě § 1330 odst. 2 občanského zákoníku, jelikož pokládal za

zjevné, že byla sdružením způsobena újma na příjmech a existenci.

 

Stěžovatelka se proti rozhodnutí odvolala s tím, že Zemský

soud si nevyžádal důkazy, které požadovala. Trvala též na tom, že

její prohlášení byla hodnotovými soudy pronesenými v kontextu

politické diskuse, a nikoli tvrzením skutečností. Předběžné

opatření proto podle ní porušilo právo na svobodu projevu zaručené

čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

 

Vídeňský odvolací soud (Oberlandesgericht) v listopadu 1993

rozhodnutí Zemského soudu potvrdil, pokud jde o zákaz opakování

výroků. Konstatoval, že prohlášení stěžovatelky byla tvrzením

skutečností. Na rozdíl od Zemského soudu dospěl k závěru, že tato

prohlášení byla urážkou, a vztahoval se tak na ně nejen druhý, ale

i první odstavec § 1330 občanského zákoníku. V takovém případě je

na stěžovatelce, a nikoli na navrhovatelích, aby prokázala

pravdivost svých tvrzení. Pokud jde o námitku stěžovatelky, že

Zemský soud odmítl důkazy, které navrhla, aby prokázala, že

navrhovatelé jsou sektami, odvolací soud konstatoval, že takové

důkazy jsou pro řízení irelevantní. Podle právního názoru

odvolacího soudu bylo nutno na prohlášení stěžovatelky nahlížet

jako na celek. Rozhodující tak nebylo použití výrazu "sekta",

primární význam měl výrok o fašistických tendencích, který byl

urážkou, jež zašla za oprávněnou kritiku. Jelikož stěžovatelka

nenavrhla žádný důkaz týkající se této definice psycho-sekty,

nýbrž jen důkazy související s otázkou, zda jsou navrhovatelé

sektami, neprokázala pravdivost svého tvrzení, jak požaduje §

1330 odst. 1 občanského zákoníku. Odvolací soud nicméně zrušil

nařízení, podle nějž měla stěžovatelka svá prohlášení odvolat

a toto odvolání nechat zveřejnit, protože navrhovatelé

nespecifikovali, komu mělo být odvolání adresováno.

 

V srpnu 1994 Nejvyšší soud prohlásil za nepřípustnou stížnost

stěžovatelky pro porušení zákona (Revision). Potvrdil přitom, že

výroky jako "fašistické tendence" či "totalitní charakter" byly

tvrzením skutečností, jež stěžovatelka neprokázala. S odkazem na

svou judikaturu uvedl, že pohanění nepravdivými tvrzeními, i když

byla pronesena v průběhu politické diskuse, zašlo za přijatelnou

politickou kritiku a nemohlo být ospravedlněno vahou zájmů či

právem na svobodu projevu.

 

Řízení před Evropským soudem pro lidská práva

 

Stěžovatelka se 2. 3. 1995 obrátila na Evropskou komisi pro

lidská práva s tím, že předběžné opatření porušilo její právo na

svobodu projevu, a s tím, že řízení, které vedlo k vydání tohoto

opatření, nebylo spravedlivé. Po vstupu v platnost Protokolu č.

11 k Úmluvě (1. 11. 1998) projednávání stížnosti převzal Evropský

soud pro lidská práva (dále Soud). Věc byla přidělena 3. sekci

Soudu, jejíž senát 27. 5. 2000 stížnost prohlásil za zčásti

přijatelnou k meritornímu rozhodnutí.

 

K čl. 10 Úmluvy

 

Relevantní část čl. 10 Úmluvy zní:

 

"1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto

právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat

informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez

ohledu na hranice.

 

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje

i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám,

podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou

nezbytné v demokratické společnosti v zájmu ochrany pověsti nebo

práv jiných."

 

Soud poznamenává, že účastníci řízení se shodují v tom, že

předběžné opatření bylo zasahováním do práva stěžovatelky na

svobodu projevu, jak je zaručeno čl. 10 Úmluvy. Také existuje

shoda v tom, že zasahování stanovil zákon a že sledovalo legitimní

cíl ve smyslu čl. 10 odst. 2, totiž ochranu pověsti nebo práv

jiných. Spor se týká otázky, zda zasahování bylo "nezbytné

v demokratické společnosti".

 

Podle ustálené judikatury Soudu svoboda projevu představuje

jeden z nejdůležitějších základů demokratické společnosti a jednu

z hlavních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce.

S výhradou odst. 2 čl. 10 se tato svoboda vztahuje nejen na

,,informace" nebo ,,myšlenky" příznivě přijímané či považované za

neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo

znepokojují: tak tomu chtějí pluralita, tolerance a duch

otevřenosti, bez nichž není ,,demokratické společnosti". Svoboda

projevu, v podobě, v jaké ji zakotvuje čl. 10, podléhá výjimkám,

které ovšem musí být úzce interpretovány, přičemž nezbytnost

každého omezení musí být přesvědčivě prokázána. Ověření

,,nezbytnosti v demokratické společnosti" pro Soud znamená zabývat

se otázkou, zda inkriminované "zasahování" odpovídalo na

,,naléhavou společenskou potřebu" ("pressing social need"), zda

bylo přiměřené sledovanému legitimnímu cíli a zda jsou důvody, na

něž se odvolaly vnitrostátní orgány pro jeho ospravedlnění,

relevantní a dostatečné (viz Sunday Times proti Spojenému

království [č. 1], 1979). Pro určení, zda taková "potřeba"

existuje, a jaká opatření mají být přijata jako odpověď na ni,

smluvní státy požívají určité míry uvážení. Ta však není neomezená

a podléhá evropské kontrole vykonávané Soudem, který musí

v poslední instanci říci, zda bylo omezení slučitelné se svobodou

projevu tak, jak ji chrání čl. 10 (viz, mezi mnoha jinými, Nilsen

a Johnsen proti Norsku, 1999). Soud při výkonu své kontrolní

funkce nemá za úkol nahradit vnitrostátní orgány, nýbrž z hlediska

čl. 10 ověřit, ve světle všech okolností případu, rozhodnutí,

která tyto orgány vynesly v rámci své posuzovací pravomoci (Nilsen

a Johnsen).

 

Při posuzování specifických okolností projednávaného případu

vezme Soud v úvahu následující aspekty: postavení stěžovatelky,

postavení sdružení, jež navrhla vydání předběžného opatření,

aktivity těchto sdružení a předmět diskuse Městské rady Vídně.

 

Pokud jde o postavení stěžovatelky, Soud poznamenává, že

dotyčná byla voleným politikem, zasedajícím jako člen vídeňské

Městské rady. Jako taková požívala omezené parlamentní imunity.

Schůze Městské rady, na níž přednesla svůj projev, ovšem byla

schůzí místní rady, a nikoli Zemského parlamentu. V druhém orgánu

by jakékoli prohlášení učiněné stěžovatelkou bylo chráněno

parlamentní imunitou a návrh na vydání předběžného opatření by

nebyl možný. V tomto ohledu Soud připomíná, že zatímco svoboda

projevu je důležitá pro každého, obzvláště důležitá je pro

voleného zástupce lidu. Ten reprezentuje voličstvo, upozorňuje na

jeho obavy a hájí jeho zájmy. Proto zasahování do svobody projevu

opozičního člena Parlamentu, jako byla stěžovatelka, vybízí k co

nejpečlivějšímu přezkoumání ze strany Soudu (Castells proti

Španělsku, 1992).

 

Pokud jde o postavení IPM a VPM, rakouská vláda tvrdí, že

tato sdružení jsou soukromými organizacemi a pro účely čl. 10

nemohou být přirovnána k politikům.

 

Soud připomíná, že meze přijatelné kritiky jsou širší ve

vztahu k politikům jednajícím v rámci jejich veřejné funkce, než

ve vztahu k soukromým osobám, jelikož prvně uvedení se

nevyhnutelně a vědomě vystavují podrobnému dohledu nad svými slovy

a skutky ze strany novinářů i široké veřejnosti. Politici musí

projevovat větší stupeň tolerance, obzvláště tehdy, když sami

učiní prohlášení, jež mohou vyvolat kritiku. Avšak soukromé osoby

či sdružení se vystavují dohledu, pokud vstoupí do arény veřejné

diskuse. Ve věci Nilsen a Johnsen Soud dospěl k závěru, že pan

Bratholm, vládní expert, který se dostal do sporu se stěžovateli,

nemohl být kvůli tomuto postavení přirovnán k politikovi, jenž

musí projevovat větší stupeň tolerance. Soud nicméně shledal, že

účast pana Bratholma ve veřejné diskusi byla relevantním faktorem.

 

K projednávané věci Soud poznamenává, že IPM a VPM byla

sdruženími aktivními na poli veřejného zájmu, konkrétně drogové

politiky. Účastnila se veřejných diskusí o této záležitosti a, jak

rakouská vláda připouští, spolupracovala s politickou stranou.

Jelikož sdružení byla tímto způsobem aktivní ve veřejné sféře,

měla projevit větší stupeň tolerance vůči kritice, když jejich

odpůrci v diskusi hovořili o jejich cílech a prostředcích.

 

Pokud jde o napadená prohlášení stěžovatelky, Soud podotýká,

že byla učiněna v průběhu politické diskuse v Městské radě Vídně.

Není rozhodující, zda diskuse před Městskou radou probíhala

jakožto před místní radou nebo Zemským parlamentem. Nehledě na to,

zda prohlášení stěžovatelky byla chráněna parlamentní imunitou,

Soud konstatuje, že byla pronesena na fóru, které je přinejmenším

srovnatelné s Parlamentem, pokud jde o veřejný zájem na ochraně

svobody veřejného projevu účastníků. V demokracii jsou Parlament

či jiné srovnatelné orgány základními fóry pro politickou diskusi.

Musí být předloženy velmi pádné důvody, aby bylo ospravedlněno

zasahování do na nich vykonávané svobody projevu.

 

Diskuse v Městské radě se týkala poskytnutí veřejných

subvencí sdružením a stěžovatelka komentovala jeden z konkrétních

bodů agendy, totiž poskytnutí subvence sdružení, které pomáhalo

rodičům dětí, jež se dostaly do kontaktu se sektami. Účelem

stěžovatelčina projevu bylo zdůraznit nezbytnost takové pomoci

popsáním nebezpečí, jež představují skupiny, které jsou obecně

označovány jako sekty, ve významu zcela odlišném od jeho použití

v dřívějších náboženských kontroverzích. V této souvislosti - aniž

byly zmíněny IPM a VPM - dotyčná vysvětlila pojem sekta

a vyjádřila názor, že jedním z aspektů, které tyto sekty mají

společný, je jejich totalitní charakter. Další rozvinutí její

myšlenky plně sledovalo všeobecné definice totality. Teprve

později ve své řeči kritizovala spojení mezi Rakouskou lidovou

stranou a IPM / VPM.

 

Rakouské soudy kvalifikovaly prohlášení stěžovatelky jako

tvrzení skutečností. Proto byla dotyčná nucena prokázat jejich

pravdivost, aby se vyhnula vydání předběžného opatření. V tomto

ohledu Soud připomíná, že ve věcech Lingens proti Rakousku (1986)

a Oberschlick proti Rakousku (1990) provedl rozlišení mezi

tvrzeními skutečnosti (statements of fact) a hodnotovými soudy

(value judgments). Existence skutečností může být prokázána,

zatímco pravdivost hodnotových soudů není dokazatelná. Požadavek

dokázat pravdivost hodnotového soudu nelze splnit a sám o sobě

porušuje svobodu názoru, která je základní součástí práva

chráněného článkem 10 Úmluvy.

 

Soud ovšem dále připomíná, že i tam, kde je nějaké prohlášení

hodnotovým soudem, může přiměřenost zasahování záviset na tom, zda

existuje dostatečný faktický podklad pro napadené prohlášení,

protože i hodnotový soud bez jakéhokoli faktického podkladu může

být přehnaný (De Haes a Gijsels proti Belgii, 1997, Oberschlick

proti Rakousku [č. 2], 1997).

 

Soud má na rozdíl od rakouských soudů za to, že

v projednávaném případě napadená prohlášení, svým způsobem

vyjadřující oprávněný komentář k záležitostem veřejného zájmu

voleným členem Městské rady, musí být pokládána za hodnotové

soudy, spíše než za tvrzení skutečností (viz výše cit. Lingens

a dále Wabl proti Rakousku, 2000).

 

Zbývá otázka, zda pro takové hodnotové soudy existoval

dostatečný faktický podklad. V tomto ohledu Soud poznamenává, že

stěžovatelka navrhla listinné důkazy, konkrétně články z novin

a časopisů o vnitřní struktuře a aktivitách navrhovatelů, jakož

i rozsudek německého soudu o těchto záležitostech. Podle názoru

Soudu takový materiál mohl být relevantní jako předběžný důkaz, že

hodnotový soud vyjádřený stěžovatelkou byl oprávněným komentářem.

Kromě těchto listinných důkazů, které byly Zemským soudem přijaty,

stěžovatelka také navrhla vyslechnutí čtyř svědků a získání

znaleckého posudku. Zemský soud nicméně získání těchto důkazů

odmítl, protože, jak vysvětlil odvolací soud, se vztahovaly pouze

k pojmu "sekta", a nikoli k výrazu, o němž stěžovatelka mluvila ve

svém projevu, totiž o organizaci totalitního charakteru,

vykazující fašistické tendence a mající hierarchickou strukturu,

s výsledným nepříznivým dopadem na psychologickou situaci svých

členů nebo stoupenců. Takové důkazy byly tudíž pokládány za

irelevantní. Jejich dostupnost nebyla nijak komentována.

 

Soud se však domnívá, že rozlišení učiněné mezi pojmem

"sekta" a "psycho-sekta vykazující totalitní rysy" bylo umělé

a nebralo v úvahu pravou povahu diskuse, jíž se stěžovatelka

účastnila. Soud je ohromen nekonsistentním přístupem národních

soudů, které na jedné straně požadovaly důkaz tvrzení a na druhé

straně se odmítaly zabývat všemi dostupnými údaji. Soud dospěl

k závěru, že rakouské soudy požadavkem, aby stěžovatelka prokázala

pravdivost svých prohlášení, zatímco ji zároveň zbavily účinné

možnosti předložit na podporu svých tvrzení důkazy, a prokázat

tak, že tato tvrzení byla oprávněným komentářem, překročily svou

míru uvážení, a že předběžné opatření proti stěžovatelce bylo

nepřiměřeným zasahováním do její svobody projevu. Čl. 10 Úmluvy

byl tudíž porušen.

 

Spravedlivé zadostiučinění

 

Stěžovatelka na základě čl. 41 Úmluvy požádala o spravedlivé

zadostiučinění za morální újmu ve výši 200 000 rakouských šilinků

(ATS). Dále požádala o proplacení nákladů řízení před

vnitrostátními orgány a orgány Úmluvy ve výši 101 531 ATS, resp.

190 501 ATS.

 

Výrok rozsudku

 

Soud rozhodl jednomyslně, že:

 

1.byl porušen čl. 10 Úmluvy

 

2.není nutné se odděleně zabývat tím, zda

byl porušen čl. 6 Úmluvy

 

3.konstatování porušení Úmluvy samo o sobě

představuje dostatečné spravedlivé zadostiučinění za veškerou

morální újmu, jíž stěžovatelka utrpěla

 

4.žalovaný stát musí do tří měsíců ode dne,

kdy se rozsudek stane konečným podle čl. 44 odst. 2 Úmluvy,

stěžovatelce vyplatit 101 531 ATS za náklady vnitrostátního řízení

a 110 000 ATS za náklady řízení před orgány Úmluvy. Tato částka

bude navýšena o prostý úrok ve výši 4 % p. a. za období od

vypršení výše uvedené lhůty do vyplacení

 

5.žádost o spravedlivé zadostiučinění se

v dalším zamítá.