Zpracováno s využitím právní databáze ASPI


 

ROZSUDEK

 

EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

 

z 14.12.1999

 

ve věci

 

Serif proti Turecku

 

(publikováno v časopise Přehled Rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, ASPI Publishing, č. 2/2000, str. 90.)

 

 

Věc Serif proti Řecku

 

Čl. 9 Úmluvy (svoboda náboženského vyznání)

 

Dne 14. prosince 1999 vyhlásil předseda senátu 4. sekce

Evropského soudu pro lidská práva v Paláci lidských práv ve

Štrasburku rozsudek ve věci Serif proti Řecku.

 

Ke skutkovému stavu

 

Stěžovatelem je řecký státní příslušník, pan Ibraim Serif,

absolvent teologické fakulty.

 

V roce 1985 zemřel jeden ze dvou muslimských náboženských

vůdců v Thrákii, rodopský muftí. Stát jmenoval dočasného muftího a

po jeho rezignaci dalšího dočasného muftího, pana M.T., kterého v

dubnu 1990 prezident republiky ve funkci potvrdil. V prosinci 1990

dva nezávislí muslimští členové parlamentu za Xanthii a Rodopy

požádali stát, aby zorganizoval volby rodopského muftího, jak

stanovil tehdy platný zákon. Jelikož neobdrželi odpověď, rozhodli

se zorganizovat volby sami v mešitách v pátek 28.12.1990 po

bohoslužbách. Dne 24.12.1990 prezident republiky na návrh Rady

ministrů a na základě čl. 44 odst. 1 Ústavy přijal legislativní

akt (praxi nomothetiku periehomenu), kterým byl způsob výběru

muftíů změněn.

 

Dne 28.12.1990 byl stěžovatel zvolen rodopským muftím těmi,

kdo se zúčastnili pátečních bohoslužeb v mešitách. Spolu s dalšími

muslimy pak před Státní radou napadl zákonnost jmenování M.T. Toto

řízení stále probíhá.

 

V únoru 1991 Parlament se zpětnou účinností uzákonil zákon č.

1920, a tím učinil platným akt z 24.12.1990.

 

Státní zástupce v Rodopech zahájil proti stěžovateli na

základě čl. 175 a 176 trestního zákona trestní řízení pro uzurpaci

funkcí duchovního "známého náboženství" a veřejné nošení obleku

tohoto duchovního, na něž neměl právo. V listopadu 1991 Nejvyšší

soud s odůvodněním, že by v Rodopech mohlo dojít k nepokojům,

rozhodl, že případ bude projednán v Soluni. Stěžovatel zde byl

souzen v prosinci 1994 jednočlenným trestním soudem prvního stupně

(monomeles plimmeliodikio), který vyslechl mnoho svědků obžaloby i

obhajoby. Ačkoli jeden svědek vypověděl, že stěžovatel se

zúčastnil náboženských ceremonií, žádný ze svědků neuvedl, že by

se vydával za vykonávajícího soudní funkce, kterými řecké právo

muftího pověřovalo. Navíc četní svědci vypověděli, že pro muftíe

neexistuje oficiální uniforma. Jeden svědek obžaloby nicméně

uvedl, že i když je v zásadě všem muslimům dovoleno nosit černé

roucho, ve kterém se stěžovatel objevoval, podle místního zvyku se

jeho nošení stalo výsadou muftíů.

 

Soud prvního stupně shledal stěžovatele vinným z trestných

činů podle čl. 175 a 176 trestního zákona, kterých se měl dopustit

v období mezi 17.1.1991 a 28.2.1991, během něhož vykonával všechny

funkce rodopského muftího, když sloužil na svatebních obřadech,

křtech dětí, modlitbách a vykonával administrativní činnost. Soud

zejména shledal, že 17.1. stěžovatel adresoval svým muslimským

druhům poselství o náboženskému významu svátku Regaib Kandil, v

němž jim zároveň poděkoval za své zvolení; 15.2. se v postavení

muftího zúčastnil inaugurace síně "Jednoty turecké mládeže v

Komotini", přičemž měl na sobě oděv, který podle muslimského zvyku

směl nosit pouze muftí; 27.2.1991 vydal další poselství při

příležitosti svátku Berat Kandil; konečně, 28.2. v postavení

muftího navštívil náboženské shromáždění 2000 muslimů v Dokosu,

rodopské vsi, a pronesl významnou řeč. Soud navíc shledal, že

stěžovatel opakovaně nosil oficiální oděv muftího na veřejnosti.

Uložil stěžovateli osmiměsíční trest odnětí svobody přeměnitelný

na pokutu.

 

Stěžovatel se proti rozhodnutí odvolal. Tříčlenný trestní

soud (trimeles plimmeliodikio) v Soluni v říjnu 1996 potvrdil

stěžovatelovu vinu, zmírnil trest na šestiměsíční odnětí svobody

a nařídil jeho přeměnu na pokutu. Stěžovatel pokutu zaplatil

a podal kasační stížnost, v níž mj. tvrdil, že odvolací soud

chybně interpretoval čl. 175 trestního zákona, když vyslovil

názor, že trestný čin může být spáchán, i když se osoba jen vydává

za duchovního "známého náboženství", aniž by však vykonávala

jakékoli funkce úřadu duchovního. Odvolací soud podle stěžovatele

také postupoval nesprávně, když nevzal v úvahu svědectví

odborníka, podle nějž neexistovala oficiální uniforma muftíů.

Stěžovatel se dovolával čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod s tím, že na prohlášení, za něž byl odsouzen,

měl právo. "Bohoslužba muftího představovala svobodný projev

muslimského náboženství" a muslimská komunita měla podle Athénské

mírové smlouvy z roku 1913 právo zvolit si své muftíe, a proto

jeho odsouzení porušilo čl. 9 a 14 Úmluvy. Nejvyšší soud v dubnu

1997 stížnost zamítl s tím, že trestný čin podle čl. 175 trestního

zákona je spáchán, "když se někdo vydává za duchovního známého

náboženství a vykonává funkce úřadu tohoto duchovního, včetně

jakýchkoli administrativních funkcí, jež mu přísluší". Nejvyšší

soud dospěl k závěru, že stěžovatel tento trestný čin spáchal,

jelikož se choval a vypadal jako rodopský muftí, když nosil oděv,

který v mysli lidu náležel muftímu. Poukázal především na

incidenty ze 17.1., 15.2, 27.2. a 28.2.1991. K argumentům

stěžovatele založeným na čl. 9, 10 a 14 Úmluvy se Nejvyšší soud

nevyjádřil.

 

Řízení před Evropským soudem

 

Stěžovatel se 29.9.1997 obrátil na Evropskou komisi pro

lidská práva (dále Komise). Ve své stížnosti uvedl, že jeho

odsouzení za uzurpaci funkcí duchovního a veřejné nošení jeho

oděvu bylo porušením jeho práv chráněných čl. 9 a 10 Úmluvy o

ochraně lidských práv a základních svobod. Po vstupu v platnost

Protokolu č. 11 k Úmluvě (1.11.19998) bylo projednání stížnosti v

souladu s jeho čl. 5 odst. 2 předáno Evropskému soudu pro lidská

práva (dále Soud). Předseda Soudu ji na základě čl. 52 odst. 1

Jednacího řádu Soudu přidělil 2. sekci Soudu, která stížnost

26.1.1998 prohlásila za přijatelnou k meritornímu rozhodnutí.

 

K čl. 9 Úmluvy

 

Čl. 9 Úmluvy zní:

 

"1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského

vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání

nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské

vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně

nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských

úkonů a zachováváním obřadů.

 

2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může

podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou

nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti,

ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a

svobod jiných."

 

Řecká vláda popírá, že byla porušena stěžovatelova práva.

Podle jejího názoru nedošlo k žádnému zasahování do jeho práva na

svobodu náboženského vyznání. A pokud k takovému zasahování došlo,

bylo ospravedlněno podle druhého odstavce čl. 9 Úmluvy.

 

Soud musí posoudit, zda došlo k zasahování do stěžovatelových

práv chráněných čl. 9 a pokud ano, zda toto zasahování bylo

"stanoveno zákony", sledovalo legitimní cíl a bylo "nezbytné v

demokratické společnosti ve smyslu čl. 9 odst. 2 Úmluvy".

 

A. Zasahování do práv

 

Stěžovatel tvrdí, že jeho odsouzení bylo zasahováním do jeho

práva svobodně projevovat své náboženství společně s těmi, kteří

si ho vybrali za duchovního vůdce.

 

Vláda namítá, že k žádnému zasahování do stěžovatelova práva

na svobodu náboženství nedošlo, protože čl. 9 Úmluvy mu nezaručuje

právo vnucovat druhým jeho chápání řeckých povinností

vyplývajících z Athénské mírové smlouvy.

 

Soud připomíná, že i když je náboženská svoboda primárně věcí

individuálního svědomí, zahrnuje, inter alia, svobodu společně s

jinými a veřejně projevovat své náboženské vyznání nebo

přesvědčení bohoslužbou a vyučováním (viz také Kokkinakis proti

Řecku, 1993). Dále Soud připomíná, že stěžovatel byl odsouzen za

uzurpaci funkcí duchovního "známého náboženství" a za veřejné

nošení oděvu tohoto duchovního. Skutečnostmi, na jejichž základě

byl odsouzen, jak je patrné z rozhodnutí vnitrostátních soudů,

bylo vyslovení poselství o významu jednoho ze svátků, pronesení

projevu na náboženském shromáždění, vyslovení dalšího poselství

při příležitosti jiného náboženského svátku a nošení oděvu

duchovního vůdce. Za těchto okolností se Soud domnívá, že

stěžovatelovo odsouzení bylo zasahováním do jeho práva "projevovat

náboženské vyznání společně s jinými a veřejně bohoslužbou

a vyučováním".

 

B. "Stanoveno zákony"

 

Vláda uvádí, že stěžovatelovo odsouzení bylo stanoveno

zákonem, konkrétně čl. 175 a 176 trestního zákona. Vzhledem ke

způsobu, jakým soudy tyto články interpretovaly, byl podle ní

výsledek řízení proti stěžovateli předvídatelný. Otázka, zda bylo

stěžovatelovo odsouzení stanoveno zákonem podle názoru vlády

nesouvisí ani s Athénskou mírovou smlouvou ani se zákonem č. 2345

z roku 1920 (tento zákon stanovil, že muftíové kromě svých

náboženských funkcí mají pravomoc rozhodovat v rodinných

a dědických sporech mezi muslimy v rozsahu, v jakém se na ně

vztahuje islámské právo; také stanovil, že muftíové jsou přímo

voleni muslimy, kteří mají právo hlasovat v národních volbách

a mají bydliště v obvodech, kde muftíové vykonávají své funkce;

volby podle tohoto zákona organizoval stát). Zákon č. 2345 podle

vlády upadl v zapomnění. Navíc ustanovení Athénské mírové smlouvy,

která byla uzavřena v době, kdy Thrákie nebyla součástí Řecka,

ztratila smysl po povinné výměně obyvatelstva v roce 1923. Jako

alternativní argument vláda uvedla, že ustanovení Athénské mírové

smlouvy byla nahrazena ustanoveními Smlouvy ze S+vres o ochraně

menšin v Řecku a Lausannské mírové smlouvy, které neobsahovaly

žádná ustanovení o volbě muftíů.

 

Stěžovatel nesouhlasí. Domnívá se, že Athénská mírová smlouva

zůstává v platnosti.

 

Soud nepokládá za nutné rozhodnout otázku, zda zasahování

bylo "stanoveno zákonem", protože bylo v každém případě

neslučitelné s čl. 9 v jiných ohledech (viz Manoussakis a další

proti Řecku, 1996).

 

C. Legitimní cíl

 

Vláda tvrdí, že zasahování sloužilo legitimnímu cíli.

Ochranou autority zákonného muftího soudy sledovaly zachování

pořádku ve zvláštní náboženské komunitě a společnosti jako celku.

Rovněž se snažily o ochranu mezinárodních vztahů Řecka, což je

oblast, v níž stát vykonává neomezenou rozhodovací pravomoc.

 

Soud připomíná, že příslušné zasahování sledovalo legitimní

cíl z hlediska čl. 9 odst. 2 Úmluvy, totiž "ochranu veřejného

pořádku". V této souvislosti poznamenává, že stěžovatel nebyl

jedinou osobou, která tvrdila, že je duchovním vůdcem místní

muslimské komunity. Státní orgány v dubnu 1990 jmenovaly rodopským

muftím jinou osobu a toto rozhodnutí bylo zpochybněno před Státní

radou.

 

D. "Nezbytné v demokratické společnosti"

 

Vláda uvádí, že zasahování bylo nezbytné v demokratické

společnosti. V mnoha zemích jsou muftíové jmenováni státem. Navíc

muftíové v Řecku vykonávali významné soudní funkce a soudci

nemohou být voleni lidem. Proto jmenování muftího státem podle

vlády samo o sobě nemůže být z hlediska čl. 9 problémem. Vláda

dále uvedla, že Nejvyšší soud stěžovatele neodsoudil za to, že

vystupoval jako muftí, ale protože dospěl k závěru, že trestný čin

podle čl. 175 trestního zákona je naplněn, pokud nějaká osoba

skutečně vykonává funkce duchovního. Nejvyšší soud také dospěl k

závěru, že úkony, jež stěžovatel provedl, spadaly do

administrativních funkcí muftího v širším smyslu slova. Vzhledem k

tomu, že v dané době byli v Rodopech dva muftíové, soudy musely

toho nepravého odsoudit, aby nevzniklo napětí mezi muslimy, mezi

muslimy a křesťany a mezi Tureckem a Řeckem. Stěžovatel zpochybnil

zákonnost úkonů oficiálně jmenovaného muftího. V každém případě by

podle vlády stát musel chránit úřad muftího i tehdy, kdyby

neexistoval zákonně jmenovaný muftí, a stěžovatel by musel být

potrestán.

 

Stěžovatel se domnívá, že jeho odsouzení nebylo nezbytné v

demokratické společnosti. Poukazuje na to, že křesťané a židé v

Řecku mají právo volit si své náboženské vůdce. Zbavit muslimy

tohoto práva znamenalo diskriminační zacházení. Stěžovatel také

tvrdí, že velká většina obyvatel Thrákie ho chtěla za muftího.

Inkriminované zasahování podle něj nemohlo být ospravedlněno

v demokratické společnosti, kde se stát nemůže vměšovat do

individuálních výběrů v oblasti osobního svědomí. Jeho odsouzení

bylo podle jeho slov pouze jedním z aspektů represe, kterou řecký

stát aplikuje vůči turecké muslimské menšině v západní Thrákii.

 

Soud připomíná, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského

vyznání je jedním ze základů "demokratické společnosti" ve smyslu

Úmluvy. Závisí na ní s demokratickou společností nerozlučně spjatá

pluralita, která byla draze získána během století. Je pravda, že v

demokratické společnosti může být nezbytné uvalit omezení na

svobodu náboženského vyznání, aby byly usmířeny zájmy mezi různými

náboženskými skupinami (viz Kokkinakis), avšak jakékoli omezení

tohoto druhu musí odpovídat "naléhavé sociální potřebě" a musí být

"přiměřené sledovanému legitimnímu cíli" (viz např. Wingrove proti

Spojenému království, 1996).

 

Soud dále připomíná, že stěžovatel byl odsouzen podle čl. 175

a 176 trestního zákona, který činí trestnými některé činy proti

duchovním "známých náboženství". Soud v této souvislosti

poznamenává, že i když čl. 9 Úmluvy nevyžaduje, aby stát přiznal

právní účinek církevním svatbám a rozhodnutím církevních soudů,

podle řeckého práva jsou svatby celebrované duchovními "známých

náboženství" postaveny naroveň svateb civilních a muftíové mají

pravomoc rozhodovat v některých rodinných a dědických sporech

muslimů. Za těchto okolností by bylo možno tvrdit, že je ve

veřejném zájmu, aby stát přijal zvláštní opatření na ochranu těch

zákonných vztahů, na něž mohou mít dopad úkony falešných

duchovních. Soud nicméně nepokládá za nutné se tímto problémem

zabývat, neboť ve stěžovatelově případě nevzniká.

 

Soud v tomto ohledu poznamenává, že navzdory vágnímu tvrzení,

že stěžovatel sloužil svatební obřady a prováděl administrativní

činnost, vnitrostátní soudy ve svých rozhodnutích nezmínily žádné

konkrétní úkony stěžovatele, které by měly právní důsledky.

Vnitrostátní soudy stěžovatele odsoudily na základě následujících

prokázaných skutečností: vyslovení poselství o náboženském významu

jednoho ze svátků, projevu na náboženském shromáždění, vyslovení

dalšího poselství při příležitosti jiného náboženského svátku

a nošení oděvu duchovního vůdce na veřejnosti. Kromě toho nebylo

zpochybněno, že stěžovatel měl podporu alespoň části muslimské

komunity v Rodopech. Avšak podle názoru Soudu potrestání osoby za

pouhou skutečnost, že jednala jako duchovní vůdce skupiny, která

ho dobrovolně sledovala, může být těžko považováno za slučitelné

s požadavkem náboženské plurality v demokratické společnosti.

 

Soud vnímá skutečnost, že v Rodopech kromě stěžovatele

existoval ještě oficiálně jmenovaný muftí. Navíc vláda tvrdila, že

odsouzení stěžovatele bylo nezbytné v demokratické společnosti,

protože jeho činnost podkopávala systém, který stát zavedl do

organizace náboženského života muslimské komunity v příslušné

oblasti. Soud však připomíná, že nic nenaznačuje, že stěžovatel se

v kteroukoli chvíli pokusil vykonávat soudní nebo administrativní

funkce, pro něž existují ustanovení v legislativě týkající se

muftíů a jiných duchovních "známých náboženství". Pokud jde o

ostatní, Soud se nedomnívá, že v demokratické společnosti je

třeba, aby stát přijal opatření k zajištění toho, aby náboženské

komunity zůstaly nebo byly přivedeny pod jednotné vedení.

 

Je pravda, že vláda tvrdila, že vzhledem ke zvláštním

okolnostem případu státní orgány musely zasáhnout, aby zabránily

vzniku napětí mezi muslimy v Rodopech a mezi muslimy a křesťany

této oblasti, stejně jako mezi Řeckem a Tureckem. Ačkoli Soud

uznává, že může dojít ke vzniku napětí v situacích, kdy se

náboženská nebo nějaká jiná skupina rozdělí, domnívá se, že je to

jeden z nevyhnutelných důsledků plurality. Úlohou státních orgánů

za takových okolností není odstranit příčinu napětí eliminováním

plurality, ale zajistit, aby se soupeřící skupiny navzájem

tolerovaly (viz také Plattform "Ärzte für das Leben" proti

Rakousku, 1988). V této souvislosti Soud poznamenává, že kromě

všeobecného odkazu na vznik napětí vláda nezmínila jakýkoli neklid

mezi muslimy v Rodopech, který by skutečně byl nebo mohl být

způsoben existencí dvou náboženských vůdců. Soud se navíc domnívá,

že nebylo uvedeno nic, co by mohlo odůvodnit kvalifikování rizika

napětí mezi muslimy a křesťany nebo mezi Řeckem a Tureckem jako

něco více než jen velmi vzdálenou možnost.

 

Ve světle výše uvedeného se Soud domnívá, že nebylo

prokázáno, že stěžovatelovo odsouzení podle čl. 175 a 176

trestního zákona bylo ospravedlněno okolnostmi případu jako

"naléhavá společenská potřeba". Proto zasahování do stěžovatelova

práva "projevovat náboženské vyznání společně s jinými a veřejně

bohoslužbou a vyučováním" nebylo "nezbytné v demokratické

společnosti" "v zájmu ochrany veřejného pořádku" podle čl. 9 odst.

2 Úmluvy. Čl. 9 byl tudíž porušen.

 

Spravedlivé zadostiučinění

 

Stěžovatel na základě čl. 41 Úmluvy požádal o spravedlivé

zadostiučinění za materiální újmu ve výši 700 000 řeckých drachem

(GRD) (pokuta, kterou musel zaplatil v důsledku odsouzení) a za

morální újmu ve výši 10 000 000 GRD.

 

Výrok rozsudku

 

Soud rozhodl jednomyslně, že:

 

1. byl porušen čl. 9 Úmluvy;

2. žádná odlišná otázka nevzniká z hlediska čl. 10 Úmluvy;

3. žalovaný stát musí stěžovateli do tří měsíců od data, kdy se

rozsudek stane konečným podle čl. 44 odst. 2 Úmluvy, vyplatit

2 700 000 GRD za materiální a morální újmu; tato částka bude

navýšena o prostý úrok ve výši 6% p.a. za období od vypršení

uvedené lhůty do vyplacení;

4. žádost o spravedlivé zadostiučinění se v dalším zamítá.