Informace o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci

Valsamis proti Řecku a Efstratiou proti Řecku ze dne 18. prosince

1996 (k čl. 2 Dodatkového protokolu; čl. 3, 9 a 13 Úmluvy)

 

 

Dne 18. prosince 1996 vyhlásil předseda Evropského soudu pro

lidská práva v Paláci lidských práv ve Štrasburku rozsudek ve

věcech Valsamis proti Řecku a Efstratiou proti Řecku.1)

 

 

 

---------------

1) Úplné znění rozsudku sp. zn. 74/1995/580/666 a 77/1996/696/888

je publikováno ve Sbírce rozsudků a rozhodnutí Soudu, 1996.

---------------

 

 

 

Soud rozhodoval v obou případech v senátu složeném

z následujících soudců:

 

R. Ryssdal, předseda (Norsko),

Thór Vilhjálmsson (Island),

N. Valticos (Řecko),

Sir John Freeland (Spojené království),

M. A. Lopes Rocha (Portugalsko),

L. Wildhaber (Švýcarsko),

G. Mifsud Bonnici (Malta),

D. Gotchev (Bulharsko),

P. Jambrek (Slovinsko).

 

 

I. Valsamis proti Řecku

 

Stěžovateli jsou tři státní příslušníci Řecka, manželé Elias

a Maria Valsamisovi a jejich dcera Victoria (nar. 1978), studenta

gymnázia v Athénách. Všichni se označují za svědky Jehovovy.

Uvádějí, že pacifismus je základním dogmatem jejich víry, která

jim zakazuje veškerou činnost související, byť nepřímo, s válkou

nebo násilím.

 

20. 9. 1992 manželé Valsamisovi zaslali škole, kterou jejich

tehdy dvanáctiletá dcera navštěvovala, písemnou žádost, aby byla

Victoria zproštěna povinnosti účastnit se výuky náboženství,

ortodoxní mše a jakýchkoli dalších manifestací, jež by byly

v rozporu s jejím náboženským přesvědčením, včetně oslav státních

svátků a veřejných průvodů.

 

Victoria byla zproštěna povinnosti účastnit se výuky

náboženství na ortodoxní mše. Avšak v roce 1992 byla vyzvána,

stejně jako ostatní žáci školy, k účasti na oslavách státního

svátku v den 28. října, při nichž školní a vojenské původy

připomínají datum, kdy fašistická Itálie vyhlásila válku Řecku

(28. října 1940).

 

Žákyně řediteli školy oznámila, že její náboženské

přesvědčení jí zakazuje připojit se k oslavám války účastí na

školním průvodu probíhajícím před civilními, církevními

a vojenskými autoritami, navíc ve stejný den, kdy je organizována

i vojenská přehlídka.

 

Ředitel školy žádost Victorie o zproštění povinnosti účastnit

se průvodu nepřijal. Jelikož se přesto akce nezúčastnila,

potrestal ji 29. 10. 1992 na základě nařízení ministerstva pro

školství a náboženské otázky z roku 1990 "vyloučením ze školy" na

jeden den.

 

Valsamisovi 26. 4. 1993 podali Evropské komisi pro lidská

práva stížnost, v níž uvedli, že Řecko porušilo čl. 2 Dodatkového

protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

(Protokol č. 1), čl. 3 a 9 Úmluvy, jakož i její čl. 13

v kombinaci se třemi výše citovanými články.

 

Komise 29. 11. 1994 stížnost přijala. 6. 7. 1995 dospěla

k závěru, že nebyl porušen čl. 2 Protokolu č. 1 (devatenáct hlasů

proti deseti); nebyl porušen čl. 9 Úmluvy (sedmnáct proti

dvanácti); nebyl porušen čl. 3 Úmluvy (jednomyslně); byl porušen

čl. 13 Úmluvy v kombinaci s čl. 2 Protokolu č. 1 (dvacet čtyři

proti pěti) a v kombinaci s čl. 9 Úmluvy (dvacet šest proti třem);

nebyl porušen čl. 13 Úmluvy v kombinaci s čl. 3 Úmluvy (dvacet

čtyři proti pěti). Poté předala stížnost Evropskému soudu pro

lidská práva.

 

 

Čl. 2 Protokolu č. 1 zní:

 

"Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu

jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává,

bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání

ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým

přesvědčením."

 

Rodiče Victorie netvrdí, že jejich dceři bylo odepřeno právo

na vzdělání. Domnívají se ovšem, že uložení povinnosti zúčastnit

se manifestací oslavujících vlastenecké ideály, jejichž nejsou

přívrženci, čl. 2 Protokolu č. 1 zakazuje.

 

Řecká vláda jejich tvrzení popírá: školní průvod v den 28.

října podle ní nemá žádný vojenský podtext, který by mohl narážet

na pacifistické přesvědčení Valsamisových. Státní svátek připomíná

oddanost Řecka hodnotám demokracie, svobody a lidských práv, na

nichž byl založen poválečný právní řád. Nepředstavuje vyjádření

válečnických pocitů ani oslavu vojenských konfliktů. Jeho společná

oslava podle vlády zachovává idealistický a pacifistický ráz,

posílený přítomností školních průvodů.

 

Soud na úvod připomíná svou judikaturu, podle níž "je třeba

obě věty čl. 2 Protokolu č. 1 číst nejen jednu ve světle druhé,

ale rovněž ve světle čl. 8, 9 a 10 Úmluvy". Termín "přesvědčení"

se objevuje v čl. 9 v kontextu práva na svobodu myšlení, svědomí

a náboženské vyznání. Pojem "náboženské a filozofické přesvědčení"

je použit v čl. 2 Protokolu č. 1. K aplikaci tohoto ustanovení

judikatura Soudu říká, že výraz "přesvědčení" není synonymem pro

slova "názory" a "myšlenky". Vztahuje se na "postoje dosahující

určitého stupně síly, vážnosti, koherentnosti a důležitosti".

 

Soud konstatuje, že svědkové Jehovovi požívají v Řecku

statutu "známého náboženství" a rovněž výhod, které z něj

vyplývají, pokud jde o výkon obřadů. Valsamisovi se proto mohli

dožadovat respektování jejich náboženského přesvědčení ve smyslu

čl. 2 Protokolu č. 1. Soudu zbývá rozhodnout, zda stát své

povinnosti toto přesvědčení respektovat dostál.

 

Soud připomíná, že čl. 2 přikazuje státu respektovat

náboženské a filozofické přesvědčení v rámci programu státního

systému vzdělávání jako celku. Tato povinnost platí jak pro výuku

a způsob, jímž je vedena, tak pro výkon jakýchkoli dalších funkcí

zajišťovaných státem. Sloveso "respektovat" přitom znamená mnohem

více než "uznávat" či "brát na vědomí": kromě závazku spíše

negativního implikuje i jistou pozitivní povinnost státu.

 

Z judikatury soudu rovněž vyplývá, že "ačkoli je zájmy

jednotlivců někdy potřebné podřídit zájmům skupiny, demokracie

a neredukuje na stálou nadvládu mínění většiny; přikazuje

zachovávání rovnováhy, která menšinám zajišťuje spravedlivé

zacházení a která zabraňuje veškerým zneužitím dominantního

postavení".

 

Na druhé straně Soud konstatuje, že "definice a úprava

vzdělávacího programu spadá v zásadě do kompetence smluvních

států. Ve velké míře se jedná o problém vhodnosti, k němuž Soudu

nepřísluší se vyjadřovat a jehož řešení může být legitimně různé

podle státu a doby". V souvislosti s touto pravomocí státu

judikatura Soudu upřesňuje, že druhá věta čl. 2 Protokolu č. 1

státům zakazuje "sledovat indoktrinační cíl, který by mohl být

považován za nerespektování náboženských a filozofických

přesvědčení rodičů".

 

Ačkoli soudu nepřísluší se vyslovovat k volbě Řecka ve věci

definice a úpravy vzdělávacího programu, přesto vyjadřuje podiv

nad tím, že může být od žáků pod hrozbou byť jen časově omezeného

vyloučení ze školy vyžadováno účastnit se ve sváteční den průvodu

mimo školu.

 

Soud nicméně v účelu ani způsobu konání manifestace

neshledává nic, co by mohlo narážet na pacifistické přesvědčení

stěžovatelů v míře, která je zakázána druhou větou čl. 2 Protokolu

č. 1. Podobné připomínání národních událostí podle názoru Soudu

slouží svým způsobem mírotvorným účelům a veřejnému zájmu.

Přítomnost představitelů armády v některých průvodech sama o sobě

nemění jejich povahu. Soud dospěl k závěru, že čl. 2 Protokolu č.

1 porušen nebyl.

 

 

Čl. 9. Úmluvy zní:

 

"1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského

vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání

nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské

vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně

nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských

úkonů a zachováváním obřadů.

 

2. Svoboda projevovat náboženské vyznání nebo přesvědčení

může podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a která

jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné

bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo

ochrany práv a svobod jiných."

 

Victoria Valsamisová tvrdí, že tento článek zajišťuje právo

na negativní svobodu neprojevovat souhlas s přesvědčeními nebo

názory protichůdnými s jejími vlastními. Popírá jak nezbytnost tak

přiměřenost zásahu řeckých úřadů, který ji vzhledem k závažnosti

sankce stigmatizuje a staví na okraj.

 

Soud poznamenává, že slečna Valsamisová byla zproštěna

povinnosti účastnit se výuky náboženství a ortodoxní mše. Jak již

uvedl v souvislosti s čl. 2 Protokolu č. 1, povinnost zúčastnit se

školního průvodu svou povahou není v rozporu s náboženským

přesvědčením rodičů stěžovatelky. Sporné opatření řeckých úřadů

podle Soudu nebylo ani zásahem do jejího práva na svobodu

náboženského vyznání; čl. 9 Úmluvy nebyl porušen.

 

Slečna Valsamisová dále bez bližšího upřesnění uvádí, že její

jednodenní vyloučení ze školy bylo v rozporu s čl. 3 Úmluvy.

 

 

Čl. 3 Úmluvy zní:

 

"Nikdo nesmí být mučet nebo podrobován nelidskému či

ponižujícímu zacházení anebo trestu."

 

Soud připomíná svou judikaturu, podle níž špatné zacházení

musí dosáhnout určitého minimálního stupně vážnosti, aby spadalo

do vlivu čl. 3. V projednávaném případě neshledává žádné porušení

tohoto ustanovení.

 

Všichni tři stěžovatelé rovněž poukazují na údajné porušení

čl. 13 Úmluvy. Tvrdí, že v Řecku neměli k dispozici žádný účinný

prostředek nápravy, který by jim umožnil domáhat se zrušení

disciplinární sankce.

 

 

Čl. 13 Úmluvy zní:

 

"Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly

porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním

orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních

povinností."

 

Soud poznamenává, že jeho výše uvedené závěry neznamenají, že

tvrzení stěžovatelů o údajném porušení Protokolu č. 1 a Úmluvy

nebyla hájitelná. Uznává, že v případě čl. 2 Protokolu č. 1 a čl.

9 Úmluvy hájitelná byla; stěžovatelé tudíž měli právo na

vnitrostátní prostředky nápravy. V případě čl. 3 Úmluvy Soud toto

právo nepřiznává, jelikož tvrzení slečny Valsamisové za hájitelné

nepovažuje.

 

Soud konstatuje, že ve věci čl. 2 Protokolu č. 1 a čl. 9

Úmluvy řecký právní řád stěžovatelům neposkytoval žádnou účinnou

možnost nápravy; čl. 13 tím byl porušen.

 

Stěžovatelé na základě čl. 50 Úmluvy2) požádali Soud o

 

 

 

---------------

2) Čl. 50 Úmluvy zní: "Jestliže Soud zjistí, že rozhodnutí nebo

opatření soudního nebo každého jiného orgánu Vysoké smluvní strany

je zcela nebo částečně v rozporu se závazky vyplývajícími z této

Úmluvy a jestliže vnitrostátní právo této strany umožňuje jen

částečné odstranění důsledků takového rozhodnutí nebo opatření,

rozhodnutí Soud přizná v případě potřeby poškozené straně

spravedlivé zadostiučinění."

---------------

 

 

 

o poskytnutí spravedlivého zadostiučinění za utrpěnou morální

újmu ve výši 1 000 řeckých drachem (GRD) pro každého

a o proplacení soudních výloh ve výši 5 250 000 GRD.

 

 

Soud rozhodl

 

1) sedmi hlasy proti dvěma, že čl. 2 Protokolu č. 1 nebyl

porušen,

 

2) sedmi hlasy proti dvěma, že čl. 9 Úmluvy nebyl porušen,

 

3) jednomyslně, že čl. 3 Úmluvy nebyl porušen,

 

4) jednomyslně, že čl. 13 Úmluvy byl porušen v kombinaci s čl.

2 Protokolu č. 1 a v kombinaci s čl. 9 Úmluvy, avšak nikoli

v kombinaci s jejím čl. 3,

 

5) jednomyslně, že tento rozsudek sám o sobě představuje

dostatečné spravedlivé zadostiučinění za utrpěnou morální

újmu,

 

6) jednomyslně, že žalovaný stát musí stěžovatelům do tří měsíců

vyplatit 600 000 GRD za soudní výlohy.

 

K rozsudku bylo připojeno společné nesouhlasné stanovisko

soudců Thór Vilhjálmsona a P. Jambreka.

 

 

II. Efstratiou proti Řecku

 

Věc Efstratiou proti Řecku měla obdobnou skutkovou podstatu

jako případ Valsamis proti Řecku: dcera manžel Efstratiouových,

svědků Jehovových, byla na dva dny vyloučena ze školy pro neúčast

na oslavách státního svátku v roce 1993 a 1994.

 

Soud ve všech bodech a stejným poměrem hlasů vynesl rozsudek

totožný s předchozím.