Zpracováno s využitím právní databáze ASPI


 

(publikované pod č. 19 Sbírky soudních rozhodnutí - civilní části, z roku 1954, č. 3, str. 33 a násl.)

 

Rozhodnutí

 

Krajského soudu v Nitře

 

ze dne 10.7.1953

 

sp. zn. 5 Co 243/53

 

 

Súhlas Štátneho úradu pre cirkevné veci (krajského národného výboru - referátu pre cirkevné veci) so scudzením nehnuteľností náboženskej spoločnosti je aktom dozorného práva štátu (§ 10 zák. č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom) a nenahradzuje aj privolenie potrebné na prevod nehnuteľností podľa § 1 zák. č. 65/1951 Zb. o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

 

Z odůvodnění.

 

Ľudový súd v Šali zamietol pozemnoknižnú žiadosť navrhovateľov o vklad vlastníckeho práva na nehnuteľnosť zapísanú doteraz na židovskú náboženskú obec, kedže k žiadosti nebolo pripojené privolenie okresného národného výboru v zmysle § 1 zák. č. 65/1951 Zb.

 

Krajský súd nevyhovel sťažnosti navrhovateľov.

 

Navrhovatelia žiadali súd prvej stolice o vklad vlastníckeho práva na nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy uzavretej s Ústredným sväzom židovských náboženských obcí na Slovensku, ktorou predmetnú nehnuteľnosť odkúpili. Zmluva je opatrená schvaľovacou doložkou krajského národného výboru - cirkevné oddelenie. Súd prvej stolice návrh zamietol, lebo k návrhu nebolo pripojené privolenie okresného národného výboru v zmysle § 1 ods. 1 zák. č. 65/1951 Zb. Proti tomuto usneseniu podali včas sťažnosť navrhovatelia a poukazovali na to, že v danom prípade nie je potrebné privolenie podľa zákona č. 65/1951 Zb., ale stačí schválenie príslušnej cirkevnej vrchnosti. Zákon č. 65/1951 Zb. je namierený proti špekulantom a háji verejný záujem, ktorý však háji aj Slovenský úrad pre veci cirkevné, lebo aj ten skúma, či nie je narušený verejný záujem.

 

Krajský súd je tiež tej mienky, že schválenie kúpnej zmluvy, ktorá je základom pre pozemnoknižný prepis predmetných nehnuteľností, cirkevným oddelením krajského národného výboru nenahradzuje privolenie k prevodu podľa zákona č. 65/1951 Zb. Kým totiž schválenie cirkevným oddelením krajského národného výboru je aktom čiste dozorného rázu vo veciach cirkevneho majetku, ide při privolení k prevodu nehnuteľností podľa zák. č. 65/1951 Zb. o skúmanie scudzovacieho úkonu z hľadiska všeobecného záujmu,

z hľadiska politického, bezpečnostného a hospodárskej účelnosti. Toto je nevyhnutný hmotneprávny predpoklad pre povolenie pozemnoknižného prepisu nehnuteľností.

 

Že je v súdenom prípade privolenie okresného národného výboru k prevodu nehnuteľnosti potrebné okrem schválenia cirkevného oddelenia krajského národného výboru, plynie jasne aj z ustanovenia § 4 ods. 2 zák. č. 65/1951 Zb., podľa ktorého ostaly nedotknuté predpisy o správe národného majetku, o hospodárení socialistických právnických osôb a osobitnom úradnom dozore na finančné hospodárenie iných vlastníkov nehnuteľností, o ktorý aj tu ide.

 

Následkom toho si krajský súd osvojil v celom rozsahu právne stanovisko súdu prvej stolice.