Zpracováno s využitím právní databáze ASPI

 


(publikované ve Sborníku NS roč. IV, str. 870 a násl.)

 

Rozhodnutí

 

Nejvyššího soudu SSR

 

z 28.2.1972,

 

sp. zn. 1 Cz 113/71

 

Upravený text:

 

 

Súhlas okresného národného výboru k súdeniu nehnuteľnosti patriacej cirkvi (§ 10 ods. 3 zákona č. 218/1949 Zb.) nenahradzuje súhlas národného výboru potrebný podľa ustanovenia § 490 ods. 2 O.z.

 

Z odôvodnenia.

 

Štátnemu notárstvu v Trenčíne bola predložená na registráciu zmluva, ktorou sa prevádzali dve ideálne tretiny obytného domu a záhrady, ktoré dosiaľ patrili k rímskokatolíckemu farnému kostolu v P.

 

Štátne notárstvo v Trenčíne zmluvu registrovalo.

 

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, podanej generálnym prokurátorom SSR, tak, že rozhodnutím štátneho notárstva bol porušený zákon, a toto rozhodnutie zrušil.

 

Dom, ktorého dve tretiny boli podľa uvedenej zmluvy predmetom prevodu, pozostával podľa znaleckého odhadu, predloženého štátnemu notárstvu, z obytnej časti a z dvorového krídla, ktorého časť používa MNV v B. ako pomocné sklady. Okrem tohto domu bola na predávaných parcelách aj maštaľ, ktorá toho času slúžila jako stolárska dielňa miestnej prevádzky. Štátne notárstvo sa však nezaoberalo tým, či dom splňuje požiadavku uvedenú v ustanovení § 128 ods. 1 O. z., podľa ktorej v rodinnom dome musia aspoň dve tretiny podlahovej plochy všetkých miestností pripadať na byty.

 

Ak by išlo o dom v súkromnom vlastníctve, bol by na jeho prevod potrebný (podľa ustanovenia § 490 ods. 2 O. z.) súhlas príslušného národného výboru (pozri zákon č. 159/1971 Zb., 1) príloha E, pol. 7).

 

Nemohlo teda štátne notárstvo registrovať uvedenú zmluvu bez vyjasnenia otázky, či ide o rodinný dom alebo o dom v súkromnom vlastníctve.

 

Štátnemu notárstvu bol síce predložený prípis ONV - odboru školstva a kultúry v T., adresovaný Rímskokatolíckemu farskému úradu v B., v ktorom uvedený národný výbor dal súhlas na predaj 2/3 domu č. 51 a pozemkov č. 467 a 466 v B. pri uvedenom dome; nešlo tu však o rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 490 ods. 2 O. z.; týmto prípisom bol vyjadrený súhlas podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom; preto túto otázku riešil odbor školstva a kultúry ONV v T.

 

Keď teda štátne notárstvo uvedenú zmluvu registrovalo, prešlo svojím rozhodnutím zákon v ustanoveniach § 4 ods. 1 a § 63 ods. 1 Not. por. v súvislosti s ustanoveniami § 128 ods. 1 a § 490 ods. 2 O. z.

 

-----------------------------------------------------------------

1) v Českej socialistickej republike porov. zákon č. 146/1971 Zb.