Zpracováno s využitím webové stránky Nejvyššího soudu a právní databáze ASPI


(publikováno v časopise Soudní judikatura, roč. 2000, č. 11, pod č. 119, str. 408 a násl.)

 

 

ROZSUDEK

 

Nejvyššího soudu ČR

 

z 25. 5. 2000

 

sp. zn. 20 Cdo 1143/98    Pro právní  poměry organizační jednotky  (účelového zařízení) římskokatolické církve, zřízené podle § 6  odst. 1 písm. h) zákona č. 308/1991 Sb., kterou  nelze podřadit subjektům, jejichž některé majetkové  vztahy upravuje  restituční zákon  č. 298/1990  Sb., ve znění  zákona  č.  338/1991   Sb.,  se  specialita  tohoto  zákona neuplatní, a tím není vyloučeno, aby určení jejího vlastního práva k nemovitostem neuvedeným v přílohách  zákona bylo posouzeno podle předpisů obecných.

 


(právní věta dle databáze ASPI

 

Subjekt, který je podle zákona č. 298/1990 Sb., ve znění zákona č. 338/1991 Sb., oprávněným k majetku vypočtenému v příloze tohoto zákona, není legitimován k uplatnění vlastnického práva k tomu majetku, který sice byl odňat řeholním řádům a kongregacím při výkonu státního dozoru nad majetkem církví a náboženských společností, ale v příloze tohoto zákona uveden není.

 

Jestliže restituční zákony právnickým osobám postavení osob oprávněných nepřiznávají (pro vztahy těmito zákony řešenými se s nimi jakožto osobami oprávněnými nepočítá), pak tyto osoby ve způsobu uplatnění svého nároku restitučními předpisy omezeny nejsou.

 

Podle svého obsahu (a názvu) zákon č. 298/1990 Sb. upravuje (některé) majetkové vztahy řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého.

 

Je-li žalobkyně organizační jednotkou (účelovým zařízením) římskokatolické církve, zřízenou podle § 6 odst. 1 písm. h/ zákona č. 308/1991 Sb., kterou nelze organizačně "podřadit ani pod řeholní řád, ani kongregaci, ani arcibiskupství olomoucké", pak o takové vztahy v jejím případě zjevně nejde. Do právních poměrů žalobkyně tudíž zákon č. 298/1990 Sb. nezasahuje, a ve vztahu k nim povahu speciálního předpisu, vylučujícího užití předpisů obecných, proto mít nemůže. Důsledky speciality zákona č. 298/1990 Sb. se neprosadí.


 

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobkyně Č. k. ch., zastoupené advokátem, proti žalovanému H m. P., o určení vlastnického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 60/96, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16.2.1998, č.j. 22 Co 9/98-41, takto :


Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16.2.1998, č.j. 22 Co 9/98-41, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem ze dne 22.10.1997, č.j. 23 C 60/96-28, soud prvního stupně určil, že žalobkyně je vlastníkem nemovitostí, jež ve výroku označil. Dospěl k závěru, že bezúplatné postoupení těchto nemovitostí na stát, k němuž došlo dne 28.5.1955, bylo učiněno v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a je tedy dle § 37 tehdy platného občanského zákoníku absolutně neplatné. Toto ustanovení lze podle jeho názoru použít proto, že zvláštní restituční zákon č. 298/1990 Sb. do poměrů žalobkyně nezasahuje. Naléhavý právní zájem na požadovaném určení dán je, uzavřel soud prvního stupně, neboť výrok navrženého rozsudku může být podkladem pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.


Odvolací soud rozsudkem ze dne 16.2.1998, č.j. 22 Co 9/98-41, tento rozsudek změnil tak, že žalobu o určení vlastnického práva zamítl. Soud prvního stupně sice správně zjistil skutkový stav, vyvodil však z něj nesprávné právní závěry; restituce církevního majetku (a o takový ve sporu šlo) jsou "řešeny", uvedl odvolací soud, zákonem č. 298/1990 Sb., který je zákonem speciálním, jehož účelem je zmírnění některých majetkových křivd způsobených církevním subjektům. Z pozitivního výčtu majetku, který se prohlašuje za vlastnictví těch, jimž byl odňat, je "nutné vyvodit, že se církevní restituce netýkají žádných jiných subjektů ani žádného jiného majetku, než právě subjektů a majetku v zákoně uvedeného". Jelikož jde o speciální předpis, nemůže se neuvedený subjekt domáhat určení vlastnického práva ani podle právního předpisu obecného, protože takový postup by představoval obcházení zákona.


Ve včasném dovolání žalobkyně (řádně zastoupena advokátem) namítá, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241 odst. 3 písm. d/ o.s.ř.). Za nesprávný považuje výklad zákona č. 298/1990 Sb. a jeho vztahu k aplikaci obecných předpisů; citovaný zákon podle dovolatelky neupravuje všechny vztahy řádů, "a to jak co do subjektů těchto vztahů, tak co do jejich objektů", přičemž jeho účel spočívá (jen) v tom, aby se ten, komu byla způsobena majetková křivda, ujal co nejdříve alespoň některého majetku, aniž by musel podstoupit zdlouhavý postup při domáhání se svých práv. Proto aplikace obecné občanskoprávní úpravy není vyloučena, a v jejím rámci je možné domáhat se určení vlastnického práva k majetku, který byl neplatně převeden na stát; jinak by "veškerým protiprávním úkonům" po účinnosti zákona č. 298/1990 Sb. byly zpětně "přiznány právní účinky, a tento stav prohlášen za žádoucí".


Dovolání je ve smyslu § 236 odst. 1 o.s.ř. přípustné, neboť směřuje proti rozsudku, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé (§ 238 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.), a dovolatelka jím uplatnila dovolací důvod podle ustanovení § 241 odst. 3 písm. d/ o.s.ř., kterým lze namítat, že rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení věci.


Vady řízení vyjmenované v ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., jež činí rozhodnutí odvolacího soudu zmatečným, stejně jako jiné vady řízení, jež mohly mít za následek nesprávnost napadeného rozhodnutí, dovolatelkou tvrzeny nebyly, a z obsahu spisu se nepodávají. Jelikož jinak je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem, je předmětem přezkumu posouzení, zda právní názor co do důsledků zákona č. 298/1990 Sb. pro užití obecné občanskoprávní úpravy, který v dané věci uplatnil odvolací soud, je správný či nikoli.


Podle preambule zákona č. 298/1990 Sb., ve znění zákona č. 338/1991 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (dále jen zákona č. 298/1990 Sb.), je jeho účelem náprava křivd způsobených řeholním řádům a kongregacím v padesátých letech, zejména protiprávním odnětím jejich nemovitého majetku. K naplnění tohoto účelu byl ustanovením § 1 odst. 1, 3 nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 a 3 prohlášen ke dni účinnosti (resp. k 1.8.199l) za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací, nemovitý majetek uvedený v příloze č. 2 za vlastnictví arcibiskupství olomouckého, a za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého byl prohlášen také movitý majetek (§ 1 odst. 4), který byl ke dni 10.4.1950 umístěn v těchto nemovitostech, pokud existuje a je známo, kde se nachází.

V judikatuře Nejvyššího soudu byl vícekrát (kupř. v rozsudcích ze dne 30.5.1996, sp. zn. 3 Cdon 647/96, ze dne 29.5.1997, sp. zn. 3 Cdon 404/96, ze dne 23.2.1999, sp. zn. 2 Cdon 669/97, ze dne 25.2.1999, sp. zn. 2 Cdon 1802/97, ze dne 30.6.1999, sp. zn. 20 Cdo 409/98, a ze dne 30.11.1999, sp. zn. 20 Cdo 1601/98) vysloven názor, že "subjekt, který je podle zákona č. 298/1990 Sb., ve znění zákona č. 338/1991 Sb., oprávněným k majetku vypočtenému v příloze tohoto zákona, není legitimován k uplatnění vlastnického práva k tomu majetku, který sice byl odňat řeholním řádům a kongregacím při výkonu státního dozoru nad majetkem církví a náboženských společností, ale v příloze tohoto zákona uveden není" (s touto právní větou byl rozsudek sp. zn. 3 Cdon 404/96 publikován v časopise Soudní judikatura pod č. 78/1997).


Toto pojetí vychází z toho, že určité postupy odnětí majetku, vycházející z existence státního dozoru nad majetkem církví a náboženských společností, byly uplatněny při odnímání majetku církevních subjektů coby postupy typické resp. obecné, přičemž jejich organizační a ideový základ spočíval v tom, že byly regulovány obecnými právními instrumenty, a vyplýval z všeobecného záměru, jímž byla univerzální likvidace majetkových podstat řádů a kongregací. Zákon č. 298/1990 Sb. proto postihuje svými restitučními prostředky především je, jestliže zásadně jimi byly napravované majetkové křivdy páchány, a to nejméně potud, že upravuje restituci vlastnictví toho majetku, jenž byl právě v jejich rámci odňat původním vlastníkům. Navzájem odlišné vlastnické důsledky (jednou je majetek výčtem zákona pozitivně dotčen, a podruhé dotčen není, přičemž v prvém případě je prohlášen za vlastnictví zákonem určeného oprávněného, zatímco v druhém případě se stávající právní poměry nemění) nejsou nikterak závislé na právní kvalifikaci úkonů, které k tomuto odnětí vedly, resp. na tom, zda byl jimi majetek odňat platně či neplatně, ale toliko na tom, zda jde nebo nejde o majetek určený zvláštní výčtovou (restituční) metodou, již zákon č. 298/1990 Sb. v § 1 zvolil.


Tím se vymezuje i restituční charakter tohoto zákona; subjektová určení (osob oprávněných a povinných) stejně jako právní nástroje obnovy vlastnictví (prohlášení výčtem) jsou z něj samozřejmé, a "restituční skutkovou podstatu" (určitou formu odnětí majetku) lze v konkrétních případech dovodit. Zákon č. 298/1990 Sb. tak nabývá znaků obdobných těm, jež jsou vlastní restitučním předpisům ostatním, pročež se uplatní právě ty rysy speciality, které jsou jim vlastní.


Problém vztahu speciálních restitučních předpisů k předpisům obecným je v soudní praxi dlouhodobě známý; platí, že jsou-li splněny subjektové i předmětové předpoklady aplikace předpisů restitučních, lze užít jen je, a k vlastnické obnově jsou k dispozici pouze ty instrumenty, které upravují.


Ve vztahu k nároku právnické osoby, dožadující se věcí (práv), jež jí (její právní předchůdkyni) měla být neprávem (protizákonně) odňata státem, Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 26.11.1997, sp. zn. 2 Cdon 1393/97 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 9/1999), dovodil, že mají-li zákony č. 87/1991 Sb. a č. 229/1991 Sb. vůči obecné, zejména občanskoprávní, úpravě povahu zákonů speciálních, projevuje se tato specialita v tom, že v určeném rozsahu platí zvláštní režim především co do lhůt k uplatnění nároků, předepsané formy jejich uplatnění atp.; jak ustanovení, která (oproti obecné úpravě) uplatnění nároku usnadňují, tak ustanovení omezující povahy (kupř. o propadné lhůtě k uplatnění nároku u povinné osoby), mohou regulovat pouze vztahy osobně a věcně těmito zákony vymezené. Jestliže restituční zákony právnickým osobám postavení osob oprávněných nepřiznávají (pro vztahy těmito zákony řešenými se s nimi jakožto osobami oprávněnými nepočítá), pak tyto osoby ve způsobu uplatnění svého nároku restitučními předpisy omezeny nejsou, na druhé straně ale nemohou spoléhat na ty skutečnosti, jejichž prokázání vede k obnově vlastnického práva výlučně v "restitučních" souvislostech.


Aby mohl být restituční zákon č. 298/1990 Sb. aplikován (aby z přihlédnutí k němu mohly být vyvozovány závěry o tom určení, o které v dané věci šlo), aniž se uplatní obecné občanskoprávní předpisy, je tedy nezbytné, aby pro posuzovaný právní vztah měl povahu předpisu (vůči úpravě obecné) speciálního. To předpokládá, jak bylo řečeno, splnění určitých podmínek, včetně té, jež se pojí s vymezením subjektů, jejichž právní poměry zvláštní zákon upravuje.


Ve smyslu závěrů, jež ve výše označených rozhodnutích Nejvyšší soud formuloval, je proto okolnost, že nemovitý majetek (určení vlastnictví k němuž se žalobkyně domáhá) není v přílohách zákona č. 298/1990 Sb. uveden, významná (ve prospěch toho, že se s úspěchem takového určení domáhat nemůže) jen tehdy, jestliže do právních poměrů subjektu, jakým je žalobkyně, tento zákon vůbec dopadá, to jest, jestliže také je - byť případně negativně - upravuje.


Podle svého obsahu (a názvu) zákon č. 298/1990 Sb. upravuje (některé) majetkové vztahy řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého.


Bylo-li v řízení zjištěno, že žalobkyně je organizační jednotkou (účelovým zařízením) římskokatolické církve, zřízenou podle § 6 odst. 1 písm. h/ zákona č. 308/1991 Sb., kterou nelze organizačně "podřadit ani pod řeholní řád, ani kongregaci, ani arcibiskupství olomoucké", pak o takové vztahy v jejím případě zjevně nejde. Do právních poměrů žalobkyně tudíž zákon č. 298/1990 Sb. nezasahuje, a ve vztahu k nim povahu speciálního předpisu, vylučujícího užití předpisů obecných, proto mít nemůže. Důsledky speciality zákona č. 298/1990 Sb. se neprosadí, a z toho, že sporné nemovitosti nejsou uvedeny ve výčtu jeho příloh, žádný relevantní závěr (obdobný tomu, který za jiných souvislostí Nejvyšší soud pokládá za klíčový) vyvodit nelze.


Závěry, které ve shora označených věcech na základě výkladu tohoto zákona Nejvyšší soud vyslovil, se proto v dané věci neuplatní. Ani z ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. (které uvádí, že majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské společnosti, řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku), jímž Nejvyšší soud v jejich prospěch též argumentuje, mimo kontext zákona č. 298/1990 Sb. a bez opory v něm není možné dovodit opak.


Jestliže odvolací soud vycházel z jiného právního názoru, je právní posouzení věci, které v dovoláním otevřené otázce učinil, nesprávné, v důsledku čehož nelze dospět ani k závěru, že je správný - ve smyslu § 243b odst. 1 o.s.ř. - rozsudek, který na něm spočívá. Nejvyšší soud jej proto zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


Vyslovený právní názor dovolacího soudu je pro další řízení závazný (§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.).


O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v novém rozhodnutí ve věci (§ 243d odst. 1, věta třetí, o.s.ř.).


Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.


V Brně 25. května 2000JUDr. Vladimír K u r k a , v. r.

předseda senátuZa správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová