11 Nd 240/2001


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 15. listopadu 2001 spor o příslušnost mezi Okresním soudem v Hradci Králové a Okresním soudem ve Žďáře nad Sázavou v trestní věci obviněného F. B. a rozhodl t a k t o :


Podle § 24 tr. ř. příslušným soudem k projednání a rozhodnutí předmětné věci je Okresní soud v Pelhřimově.O d ů v o d n ě n í :


Pravomocným rozsudkem bývalého Vojenského obvodového soudu v Pardubicích, sp. zn. 1 T 12/59, ze dne 7. 2. 1959 byl obviněný uznán vinným trestným činem vyhýbání se služební povinnosti podle § 270 odst. 1 písm. b) zák. č. 86/1950 Sb. (dále tr. zák.), jehož se měl dopustit tak, že dne 4. 1. 1959 po nástupu vojenské základní služby u vojenského útvaru, odmítl převzít stejnokroj a účastnit se vojenského výcviku s tím, že se to příčí jeho náboženskému přesvědčení. Za tento trestný čin mu byl pravomocným rozsudkem uložen trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců.


Usnesením Vojenského obvodového soudu v Hradci Králové ze dne 5. 11. 1991, sp. zn. 1 Rtv 15/91, byl shora citovaný rozsudek Vojenského obvodového soudu v Pardubicích zrušen ve výroku o trestu. Usnesením téhož soudu ze dne 7. 4. 1992, sp. zn. 1 Rtv 15/91, ve znění opravného usnesení ze dne 27. 5. 1992, sp. zn. 1 Rtv 15/91, bylo rozhodnuto, že obviněný F. B. je účasten amnestie prezidenta republiky ze dne 9. 5. 1960 a trestní stíhání obviněného pro shora uvedený skutek bylo zastaveno. Tehdejší obhájce obviněného však požádal, aby bylo pokračováno v trestním řízení. Rozsudkem Vojenského obvodového soudu v Hradci Králové, sp. zn. 1 Rtv 15/91, ze dne 28. 5. 1992 bylo rozhodnuto, že podle § 227 tr. ř. se obviněnému trest neukládá při nezměněném výroku o vině. Tento rozsudek nabyl právní moci 16. 6. 1992.


Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové č. j. Nt 1710/99-32 ze dne 15. 12. 2000 byla v trestní věci obviněného F. B. povolena obnova řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 3. 1. 2001. Tím se trestní věc dostala do stadia po podání obžaloby.


Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové č. j. 2 T 1/2001-3 ze dne 16. 1. 2001 byla trestní věc postoupena Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou. Okresní soud v Hradci Králové v odůvodnění tohoto usnesení uvedl, že z citovaného rozsudku Vojenského obvodového soudu v Pardubicích vyplývá, že obviněný se měl trestného činu dopustit u vojenského útvaru a tento vojenský útvar se nacházel v obvodu Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou. Protože byly zrušeny veškeré vojenské soudy, není důvod, aby věc byla projednána u Okresního soudu v Hradci Králové.


Usnesením Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou č. j. 3 T 18/2001-17 ze dne 20. 6. 2001 vyslovil soud podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. per analogiam svou místní nepříslušnost. Z odůvodnění tohoto usnesení vyplývá, že ze zprávy Vojenského ústředního archivu Praha bylo zjištěno, že v obci J. u S., okres Žďár nad Sázavou nebyl v lednu 1959 dislokován vojenský útvar (1. technický pluk). Tento útvar byl umístěn v posádce J. poblíž D. Jednalo se o stavební útvar, který měl své odloučené pracoviště a jednotky rozmístěné po celé republice a nelze plně vyloučit, že prováděl stavbu i v lokalitě Žďár nad Sázavou. Žádný dokument ani event. záznam v písemnostech 1. technického pluku J. se k této možnosti nenachází. Ze shora uvedeného vyplývá, že podle podané obžaloby, neboť trestní věc obviněného se v důsledku povolení obnovy řízení dostala do stadia po podání obžaloby, se tohoto trestného činu měl obviněný dopustit dne 4. 1. 1959 u vojenského útvaru v J., který však nebyl v lednu 1959 dislokován v obci J. u S. v okrese Žďár nad Sázavou. Tento útvar byl umístěn v posádce J. poblíž D., t. j. na okrese Pelhřimov.


Za tohoto stavu byla věc Okresním soudem ve Žďáře nad Sázavou předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí sporu o příslušnost.


Nejvyšší soud shledal, že k projednání a rozhodnutí je příslušný Okresní soud v Pelhřimově.


Nejvyšší soud jako soud oběma soudům nejblíže společně nadřízený projednal věc v neveřejném zasedání. Při rozhodování vycházel z předloženého spisového materiálu a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům :


Trestní věc obviněného F. B. se nachází v důsledku povolení obnovy řízení ve stadiu po podání obžaloby. Věcná příslušnost okresního soudu vyplývá z ustanovení § 16 tr. ř. Místní příslušnost Okresního soudu v Pelhřimově je podle § 18 odst. 1 tr. ř. dána tím, že v obvodu tohoto soudu byl spáchán skutek, v němž je spatřován trestný čin vyhýbání se služební povinnosti podle § 270 odst. 1 písm. b) tr. zák.


Ze zprávy Vojenského ústředního archivu Praha č. j. 12322-VHA/2001-2111 ze dne 22. 3. 2001 založené ve spisu, Nejvyšší soud zjistil, že v obci J. u S., okr. Žďár nad Sázavou nebyl v lednu 1959 dislokován Vojenský útvar a tento útvar byl umístěn v posádce J. poblíž D. Jednalo se o stavební útvar, který měl své odloučené pracoviště a jednotky rozmístěné po celé republice, přičemž nelze plně vyloučit, že prováděl stavbu i v lokalitě u Žďáru nad Sázavou. Žádný dokument ani evidenční záznam se však k této možnosti podle shora uvedené zprávy v písemnostech 1. technického pluku nenachází. Z toho vyplývá, že skutek měl obviněný spáchat u vojenského útvaru J., který byl v lednu r. 1959 dislokován v posádce J. poblíž D., t. j. v okrese Pelhřimov.


I když se v posuzované věci jednalo o spor o příslušnost mezi Okresním soudem v Hradci Králové a Okresním soudem ve Žďáře nad Sázavou, Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl, že příslušným soudem k projednání předmětné věci je Okresní soud v Pelhřimově.


Podle ustálené judikatury (R 57/94) nadřízený soud, který rozhoduje ve sporu o příslušnost není vázán tím, které soudy spor o příslušnost vyvolaly, ale jedině zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Je-li tedy podle těchto hledisek místně příslušný jiný soud a soud rozhodující o sporu mu je rovněž nadřízen ve smyslu § 24 tr. ř., může rozhodnout, že je k projednání a rozhodnutí věci příslušný tento jiný soud.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 15. listopadu 2001Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman