JUDIKATURA

Ústavního soudu ČR


 

(Výběr)

 

Ročník I.

6/2000

28. prosince

 

 

vydává

EUROLEX Bohemia, s.r.o.

 

 

 

 

str. 199 - 201

 

 

III. OSTATNÍ ROZHODNUTÍ

 

7. K restitucím církevního majetku

 

Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

 

(Usnesení ze dne 31.10.2000, sp. zn. I. ÚS 479/99)

 

a) Okolnosti případu

 

Stěžovatel se určovací žalobou domáhal určení, že je vlastníkem nemovitostí, jejichž vlastnictví přešlo na městskou část Prahy a obec hlavní město Praha na základě darovacího prohlášení Náboženské matice ze dne 12.4.1957. Tento právní úkon pokládal za absolutně neplatný, neboť právní postavení Náboženské matice takovou její dispozici se svěřeným majetkem neumožňovalo.

 

Obvodní soud souhlasil s tím, že darování majetku stěžovatele Náboženskou maticí bylo absolutně neplatným právním úkonem, avšak určovací žalobu zamítl, neboť zákon č. 298/1990 Sb., v platném znění, oproti jiným restitučním předpisům, konstituuje vlastnictví dnem účinnosti tohoto zákona bez ohledu na to, zda k jeho "ztrátě" došlo v souladu s tehdy platným právem či v rozporu s ním.

 

Městský soud toto rozhodnutí potvrdil.

 

Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí o zamítnutí dovolání uvedl, že "Subjekt, který je podle zákona č. 298/1990 Sb., ve znění zákona č. 338/1991 Sb., oprávněným k majetku vypočtenému v příloze tohoto zákona, není legitimován k uplatnění vlastnického práva k tomu majetku, který sice byl odňat řeholním řádům a kongregacím při výkonu státního dozoru nad majetkem církví a náboženských společností, ale v příloze tohoto zákona uveden není."

 

b) Argumentace ústavní stížnosti a vyjádření účastníků řízení

 

Stěžovatel tvrdil, že uvedenými rozsudky obecných soudů byl porušen čl. 11 odst. 1 a odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jakož i právo na soudní ochranu vlastnického práva. Souhlasil, že všechny restituční zákony mají povahu speciálních (str. 200) předpisů, ale trval na názoru, že v případech, kde věc neupravuje právní předpis speciální, platí příslušná ustanovení obecného občanského práva.

 

Ministerstvo kultury ČR ve vyjádření k ústavní stížnosti uvedlo, že pokládá zákon č. 298/1990 Sb. za speciální restituční zákon, který se vztahuje jen na subjekty v zákoně výslovně uvedené a týká se pouze majetku v něm výslovně specifikovaněho. Problematickým bodem se jeví otázka právní kontinuity řádů a kongregací, a to na rozdíl od nezpochybňované právní kontinuity jiných součástí Církve římskokatolické, jako jsou např. diecéze a farnosti. Jeho názor koresponduje s názorem Ústavního soudu vyjádřeným v usnesení ze dne 5.12.1996, sp. zn. I. ÚS 280/96.

 

Nejvyšší soud ČR ve svém vyjádření uvedl, že zákon č. 298/1990 Sb. má restituční charakter, neboť z něj vyplývá jak určení osob oprávněných i povinných, tak i určitý způsob odnětí majetku, tedy znaky vlastní i jiným restitučním předpisům, jimiž se dotváří jejich charakter leges speciales.

 

K otázce platnosti či "absolutní neplatnosti" se Nejvyšší soud ČR nevyjádřil. Jak je z jeho rozsudku zjevné, přidržuje se té roviny právního posouzení, jež vychází ze samotného výkladu restitučního zákona. Nejvyšší soud ČR nepřehlíží, že majetek subjektů katolické církve byl v minulosti podroben složitému právnímu režimu, jehož veřejnoprávní aspekty byly zřejmé. Samozřejmost, s níž stěžovatel - z hledisek soukromoprávních - činí závěry o tom, k čemu byl či nebyl oprávněn orgán správy tohoto majetku (a jelikož oprávněn nebyl, jak míní, jsou jeho úkony podle občanského zákoníku "absolutně neplatné"), je zcela nemístná. Nejvyšší soud ČR dále zdůrazňuje, že zákon č. 298/1990 Sb. vykládá v kontextu celého právního řádu. K ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. uvádí, že majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské společnosti, řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku. Z toho logicky plyne, že tyto subjekty (a o ně ve věcech posuzovaného druhu jde) zákon za současné vlastníky nepokládá. Zákon č. 298/1990 Sb. - z pohledu intencionálního - zjevně představoval jistý (první) krok obnovy vlastnictví tzv. církevního majetku; citované ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. výslovně předjímá legislativní kroky další. V případě, že by se prosadila argumentace stěžovatelova, byly by prakticky vyloučeny. "Restituce církevního majetku" by se prováděla v rámci soudních řízení, na základě stávajících "obecných předpisů".

 

c) Rozhodnutí Ústavního soudu

 

Ústavní soud návrh odmítl.

 

Z odůvodnění:

 

Český stát učinil v oblasti restitucí několik významných kroků, které řada jiných států, které se ocitly v obdobné situaci, neučinila a mnohdy ani z ekonomických a politických důvodů učinit nemohla. V prvé řadě zde byla snaha obnovit narušené ekonomické vztahy a postavení občanů i státu v nich a restituovat především nemovitý (str. 201) majetek, který přešel do rukou státu, v rozsahu, který ekonomický a politický stav státu dovoloval. Odstranit chaos v lidských i vlastnických vztazích bylo nad lidské síly a možnosti, neboť jeho počátek se datuje již od předválečného období v r. 1938 odtržením pohraničních území Československa, vznikem protektorátu Čechy a Morava, odloučením území Slovenska, následky druhé světové války, existencí válečných poměrů a represálií a určením důsledků, stanovených vítěznými mocnostmi cestou Postupimské dohody a cestou reparací. Ani to však neznamenalo konec chaosu pro obnovení Československa a působení marxistické ekonorníky v letech 1948 - 1989 přineslo řadu nových převratných událostí v ekonomice státu a z toho plynoucích důsledků pro občany. Za takových ekonomických i historických podmínek přistupoval stát ke krokům, které jsou výše zmíněny.

 

Ústavní soud po posouzení faktorů, které vedly k restitucím v oblasti majetku, který se v uplynulé době dostal do vlastnictví státu protiprávně či bez právních důvodů, konstatoval, že rozsah a podmínky restitucí, které mají být realizovány, musí být stanoveny zákonem a jen v jejich rámci může o nich být rozhodováno soudem. Podle toho musí být určeny osoby oprávněné, resp. povinné, a rozsah převodu vlastnictví k určitému majetku ze státu buď jmenovitě nebo jiným vyčerpávajícím způsobem. Jen v rámci projevu vůle státu k restituci, která má být provedena, a jakým způsobem, mohou na základě více či méně podrobně definovaných podmínek o restituci rozhodovat obecné soudy

 

Ústavní soud, u vědomí dosavadního průběhu restitucí, shledal, že vývoj restitucí dosud odpovídá naznačené situaci a shledává v tom i upozornění pro strany, které by se hodlaly ještě ucházet o restituce, že nelze dosáhnout pro ně pozitivního výsledku, pokud by výše uvedené podmínky v jejich případě nebyly splněny

 

Z těchto důvodů musel Ústavní soud návrh ústavní stížnosti stěžovatele považovat pro jeho obsah za zjevně neopodstatněný, a pokud by šlo o majetek, k němuž zákonem nebyla stanovena osoba či osoby oprávněné přímo či nepřímo, za návrh, k jehož projednávání není Ústavní soud příslušný.

 

Rejstříkové heslo: - navrácení majetku, restituce

- církevní majetek