Zpracováno s využitím databáze ASPI


 

Listina základných práv a slobôd (čl. 27 ods. 3) vyžaduje, aby vznik a činnosť iných združení na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov boli obmedzené iba zákonom a to aj v tom prípade, že sa bude jednať o opatrenia, ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo práv a slobôd iných.

Nález

 

Ústavného súdu

 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

 

ze dne 21. října 1992

 

sp. zn. II. ÚS 104/92

vo veci navrhovateľa Svetovej odborovej federácie za účasti Federálneho ministerstva vnútra o ústavnej sťažnosti proti rozhodnutiu Federálneho ministerstva vnútra a ministra vnútra ČSFR.

I.

Výrok:

1. Návrhu na zrušenie rozhodnutia Federálneho ministerstva vnútra zo dňa 21. augusta 1991 čj. KR - 2108/91 a ministra vnútra ČSFR zo dňa 23. decembra 1991 čj. 2D - 393/L - 91 v časti, ktorou sa Svetovej odborovej federácii odníma povolenie mať sídlo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, sa nevyhovuje.

2. Rozhodnutím Federálneho ministerstva vnútra zo dňa 21. augusta 1991 čj. KR - 2108/91 a ministra vnútra ČSFR zo dňa 23. decembra 1991 čj. 2D - 393/L - 91 v časti, ktorou sa Svetovej odborovej federácii odníma povolenie vyvíjať činnosť v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, bola porušená sloboda združovania zaručená ustanoveniami článku 27 ods. 3/ Listiny.

Napadnuté rozhodnutia sa v tejto časti zrušujú.