Zpracováno z právního informačního systému LEGSYS(r) Galaxy.

(c) Ústav státu a práva AV ČR

 


 

(Publikovaný ve Sb. n. a u. ÚS ČSFR pod č. 15)

 

15

 

Nález

 

Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

 

ze dne 10. decembra 1992

 

sp. zn. Pl ÚS 78/92

 

           Principy právného štátu, právnej istoty, ktoré možno vyvodiť z požiadavky demokratického usporiadania štátu, vyžadujú každý ústavne možný prípad retroaktivity zakotviť expressis verbis v ústave, resp. v zákone a vyriešiť s tým spojené prípady tak, aby nedobudnuté práva boli riadne chránené.

 

           Od zákonodárcu je potrebné vyžadovať, aby v právnej úprave vymedzil zákonný rámec základného ústavného práva. Čl. 15 odst. 3 Listiny základných práv a slobôd splnomocňuje zákonodárcu ustanoviť zákonom podrobnosti, ktoré musia byť tak zretelné, aby bola vylúčená odôvodnená pochybnosť interpretovať takýto zákon ako obmezenie či znemožnenie základného ústavného práva.

 

I.

 

           Vo veci navrhovateľa Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne, proti Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, zastúpenému podpredsedom JUDr. Filipom Šedivým za účasti vedlajších účastníkov - Vojenského obvodového prokurátora v Prešove a P. M., o vyslovenie nesúladu medzi ust. § 2 zák. č. 18/1992 Sb., o civilnej službe a čl. 15 odst. 3 a čl. 1 Listiny základných práv a slobôd vyhlásenej ústavným zákonom č. 23/1991 Sb., (ďalej len "Listina").

 

II.

 

Z odôvodnenia:

 

           Vyšší vojenský súd v Trenčíne podal Ústavnému súdu návrh na vydanie nálezu podľa ust. čl. 2 písm. a) zák. č. 91/1991 Sb. s odôvodnením, že ust. § 2 zák. č. 18/1992 Sb. o civilnej službe nie je v súlade s čl. 15 ods. 3 a s čl. 1 Listiny základných práv a slobôd vydanej ústavným zákonom č. 23/1991 Sb. Preto uvedený súd prerušil podľa § 224 ods. 5 Trestného poriadku trestné stihanie proti obvinenému P. M., vedenému pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 Trestného zákona. Súd uviedol, že vojenské súdy prejednávajú niekoľko obžalôb pre ten istý trestný čin u páchateľov, u ktorých odvodové konanie skončilo za účinnosti starého zákona o civilnej službe č. 73/1990 Sb. a títo odvedenci (páchatelia) po obdržaní povolávacieho rozkazu doručeného za účinnosti nového zákona o civilnej službe č. 18/1992 Sb. odmietli z dôvodov svojho svedomia alebo náboženského vyznania nastúpiť vojenskú službu. Podľa názoru navrhovateľa spočíva právny problém v tom, že zákon o civilnej službe č. 73/1990 Sb. umožňoval odmietnutie vojenskej služby bez stanovenia akéjkoľvek lehoty k nemu, zatiaľ čo nový zákon o civilnej službe č. 18/1992 Sb. ustanovuje, že vyhlásenie o odopretí výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby z dôvodov uvedených v § 1 ods. 1 zákona môže písomne podať len odvedenec do 30 dní od ukončenia odvodového konania. Ide o riešenie prípadov, kedy pred účinnosťou nového zákona, tj. do 16. 1. 1992, neboli odvedenci viazaní žiadnou lehotou na odmietnutie výkonu vojenskej služby a po tomto dni (pokiaľ boli odvedení za účinnosti starého zákona, tj. pred 16. 1. 1992) to už právne účinne urobiť nemôžu, pretože lehota 30 dní od ukončenia odvodového konania im už uplynula. V prechodných ustanoveniach zákona č. 18/1992 Sb. táto otázka nie je riešená. Za tejto situácie je podľa názoru navrhovateľa formulácia lehoty na odopretie výkonu vojenskej služby v citovanom platnom zákone - vo vzťahu k osobám odvedeným za účinnosti starého zákona o civilnej službe a povolaným k výkonu vojenskej služby za účinnosti nového zákona - v rozpore s čl. 15 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd. Ak nový zákon o civilnej službe vyššie uvedeným občanom, (ktorí už boli odvedení za účinnosti starého zákona), lehotu na odmietnutie vojenskej služby prakticky nedal, došlo taktiež k porušeniu článku 1 Listiny základných práv a slobôd, podľa ktorého základné práva a slobody sú nezrušitelné.

 

            Federálne zhromaždenie ako účastník konania podľa § 39 ods. 1 zákona č. 491/1991 Sb. poukázalo vo svojom písomnom vyjadrení na to, že podľa § 2 zák. č. 73/1990 Sb. mohol občan kedykoľvek odmietnuť výkon vojenskej činnej služby, zatiaľ čo podľa § 2 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/1992 Sb. môže odvedenec vydať vyhlásenie o odopretí výkonu vojenskej služby najneskôr do 30 dní od ukončenia odvodového konania. Nový zákon nadobudol účinnosti dňa 16. januára 1992 a posledné odvody pred týmto dátumom prebiehali v septembri a v októbri 1991. Občania vtedy odvedení teda mali na vydanie vyhlásenia o odopretí výkonu základnej vojenskej služby dostatočnú lehotu v trvaní dva a pol mesiaca. Federálne zhromaždenie ďalej uviedlo, že k nesúladu medzi ust. § 2 zák. č. 18/1992 Sb. a čl. 1 a čl. 15 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd nedošlo. Cit. čl. 15 ods. 3 Listiny odkazuje v podrobnostiach na zákon. Takouto podrobnosťou je aj stanovenie lehoty na prehlásenie o odmietnutí vojenskej služby. Medzi odvedencami v roku 1991 a v roku 1992 však k porušeniu rovnosti nedochádza, pretože právo odmietnuť výkon vojenskej služby bolo zachované obidvom skupinám odvedencov a v obidvoch prípadoch boli poskytnuté na jeho uplatnenie dostatočné lehoty.

          

 

           Vojenský obvodový prokurátor v Prešove ako vedľajší účastník konania podľa § 39 ods. 2 zák. č. 491/1991 Sb. vo svojom písomnom vyjadrení uviedol, že súčasný právny stav považuje za diskriminujúci a že tento je v rozpore s čl. 15 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd. Ide o situáciu, kedy do 16. 1. 1992 neboli občania viazaní žiadnou lehotou na vydanie prehlásenia o odmietnutí výkonu vojenskej služby (zák. č. 73/1992 Sb.) a po tomto dni už tak s právnou účinnosťou urobiť nemôžu, pretože lehota 30 dní od skončenia odvodného konania (stanovená novým zákonom č. 18/1992 Sb.) im už uplynula.

          

 

           Osoba, proti ktorej sa vedie trestné konanie - P. M., ako vedľajší účastník konania podľa § 39 ods. 2 zák. č. 491/1991 Sb. - vo svojom písomnom vyjadrení uviedol, že s návrhom Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne v zásade súhlasí. Okrem toho predniesol ďalšie námietky voči zákonu č. 18/1992 Sb. a proti § 269 Tr. zák.; o tomto návrhu rozhodol Ústavný súd samostatným uznesením.

 

 

           Návrh Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne považuje Ústavný súd za dôvodný. Zákon č. 18/1992 Sb. o civilnej službe nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, tj. 16 januárom 1992 (§ 16). Jeho prechodné ustanovenia, tj. § 10, 11 neupravujú postup v prípadoch, v ktorých sa odvodné konanie skončilo pred účinnosťou zákona, ale odvedenec do toho dňa neurobil vyhlásenie o odepretí výkonu vojenskej služby. Keďže všetky ostatné ustanovenia zákona č. 18/1992 Sb. nedobudli účinnosť 16. januárom 1992 od toho dňa platí pre všetkých odvedencov bez rozdielu, že vyhlásenie treba urobiť najneskôr do 30 dní od ukončenia odvodného konania (§ 2 ods. 1 písm. a cit. zák.). Podľa § 2 ods. 2 cit. zák. na vyhlásenie podané po lehote sa neprihliada.

 

           Z toho vyplýva, že občania, ktorí boli odvedení skôr ako 30 dní pred 16. januárom 1992, stratili týmto dňom možnosť urobiť vyhlásenie pred uplynutím lehoty. Zákon im neposkytol lehotu na vyhlásenie a takto ich so spätnou účinnosťou pozbavil ústavného práva nevykonávať vojenskú službu z dôvodu svedomia alebo náboženského vyznania (čl. 15 ods. 3 Listiny).

 

           Zákon č. 18/1992 Sb. o civilnej službe v rozsahu, v ktorom sa týka osôb odvedených za účinnosti predchádzajúceho zákona č. 73/1990 Sb., má spätnú účinnosť. Tým však pozbavil osoby, odvedené pred 16. januárom 1992 základného práva, ktoré je podľa čl. 1 Listiny neodňateľné. Zákonné obmedzenie základného práva, ktoré je podľa čl. 1 Listiny neodňateľné. Zákonné obmedzenie základného práva v zmysle čl. 4 ods. 3 Listiny musí (okrem iných náležitostí) rovnako platiť pre všetky prípady.

 

           S problematikou nedobudnutia účinnosti nového zákona súvisí úzko aj problematika vzťahu nových ustanovení, ktoré upravujú už existujúce právne vzťahy. Uvedenú problematiku, nazývanú problematikou intertemporality, možno riešiť v prechodných ustanoveniach nového zákon dvoma spôsobmi:

1.        konštatovaním, že právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti nového zákona sa riadia podľa doterajších predpisov, alebo

2.        konštatovaním, že od nadobudnutia účinnosti nového zákona sa pri vzťahoch vzniknutých podľa doterajších predpisov, ich vznik riadi doterajšou, ich obsah však už novou právnou úpravou.

 

           Princípy právneho štátu, právnej istoty, ktoré možno vyvodiť z požiadavky "demokratického usporiadania štátu" (čl. 1 Listiny) vyžadujú každý ústavne možný prípad retroaktivity zakotviť expressis verbis v ústave, resp. v zákone a vyriešiť s tým spojené prípady tak, aby nadobudnuté práva boli riadne chránené.

 

           Od zákonodarcu je potrebné vyžadovať, aby v právnej úprave vymedzil zákonný rámec uplatnenia základného ústavného práva (čl. 15 ods. 3 Listiny splnomocňuje zákonodarcu ustanoviť zákonom podrobnosti uplatnenia daného základného práva) tak zreteľne, aby bola vylúčená odôvodnená pochybnosť interpretovať takýto zákon ako obmedzenie, či znemožnenie základného ústavného práva.

 

           Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/1992 Sb. však zaviedlo vážnu nerovnosť medzi odvedencami, ktorí mali a majú reálnu možnosť vojenskú službu odmietnuť a medzi tými, ktorí boli uvedenej možnosti pozbavení v dôsledku toho, že im zákon nijakú lehotu neposkytol. Tým bola porušená rovnosť občanov, zakotvená v čl. 1 Listiny.

 

           Ústavný súd sa nemôže stotožniť s návrhom Federálneho zhromaždenia, podľa ktorého mal občan, odvedený napr. v októbri 1991, dostatok času odmietnuť do 16. 1. 1992 výkon vojenskej služby. Odvedenec, ktorému zákon č. 73/1990 Sb. neurčoval nijakú lehotu nemal dôvod, aby sa rozhodoval ihneď alebo v lehote, ktorej existenciu nemohol predvídať. Od nikoho nemožno žiadať, aby predvídal vydanie zákona, ktorý bude mať spätnú účinnosť.