Zpracováno s využitím právní databáze ASPI


Bezpečnosť štátu a bezpečnosť občanov (verejná bezpečnosť) vyžadujú zabrániť podpore a propagácii hnutí, ktoré bezpečnosť štátu a občanov ohrozujú. Hnutia, ktoré preukázateľne smerujú k potlačení občianskych práv alebo k hlásaniu vymedzenej zášte, nech sú akokoľvek pomenované a zdôvodňované akýmikoľvek ideálmi alebo cieľmi, sú hnutiami, ktoré demokratický štát, jeho bezpečnosť a bezpečnosť jeho občanov ohrozujú. Ich postih je preto v plnom súlade s omedzeniami, ktoré čl. 17 odst. 4 Listiny pripúšťa.

Ustanovenia čl. 2 ods. 2 a čl. 4 ods. 1 a 2 Listiny spolu s druhým odsekom preambuli vyjadrujú principy právneho štátu. Z nich vyplýva aj princip právnej istoty. Obidva principy požadujú, aby príkazy a zákazy boli v zákone upravené tak, aby nevznikali pochybnosti o základnom obsahu právnej normy.

25

 

Nález

Ústavného súdu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

ze dne 4. září 1992

 

sp. zn. Pl. ÚS 5/92

 

vo veci navrhovateľa - skupiny 83 poslancov Federálneho zhromaždenia proti Federálnemu zhromaždeniu o súlad §§ 260 a 261 tr. z. v znení zák. č. 557/91 Zb. s Listinou základných práv a slobôd a s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách.

 

I.

Výrok:

Ustanovenia § 260 ods. 1 a § 261 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení čl. I bodov 51 a 52 zákona č. 557/1991 Zb., včítane nadpisu nad týmito ustanoveniami, sú v súlade

Ø      s čl. 2 Listiny základných práv a slobôd, vyhlásenej ústavným zákonom č. 23/1991 Zb. (ďalej len "Listina"), zakazujúcom viazanosť štátu na výlučnú ideológiu,

Ø      s čl. 15 Listiny zaručujúcom slobodu myslenia a svedomia,

Ø      s čl. 17 Listiny zaručujúcom slobodu prejavu a právo na informácie,

Ø      s čl. 40 ods. 6 Listiny zakazujúcom spätné použitie rovnako prísneho alebo prísnejšieho trestného zákona,

Ø      s čl. 42 ods. 2 Listiny priznávajúcom cudzincom v zásade rovnaké ľudské práva a základné slobody ako československým občanom,

Ø      s čl. 15 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, vyhláseným pod č. 120/1976 Zb. (ďalej len "Pakt"), zakazujúcom spätné použitie prísnejšieho trestného zákona a v zásade aj uzákonenie trestnosti skutku so spätnou účinnosťou,

Ø      s čl. 19 Paktu zaručujúcom právo zastávať bez prekážky vlastný názor, právo slobodného prejavu a právo na informácie.

Ustanovenie § 260 ods. 1 Trestného zákona v znení zákona č. 557/1991 Zb., časť vety pred zátvorkou, je v súlade s ustanovením čl. 39 Listiny, požadujúcom, aby trestnosť konania ustanovil zákon.

Časť vety § 260 ods. 1 Trestného zákona v znení zákona č. 557/1991 Zb. uvedená v zátvorke, pokiaľ z nej jednoznačne nevyplýva, že skutkové znaky uvedené v časti vety pred zátvorkou musia byť naplnené aj v prípadoch uvedených v zátvorke a nie je v súlade s ustanoveniami čl. 2 ods. 2, 3 a čl. 4 ods. 1 a 2 Listiny, vyjadrujúcimi principy právneho štátu a požiadavku právnej istoty.