Zpracováno s využitím právní databáze LEGSYS


(Publikované ve Sb. n.a u. ÚS, ve svazku 6, pod č. 139)

 

K postupu soudu při nápravě vad podání podle § 43 občanského soudního řádu v souladu s článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

 

 

139

 

Nález

 

Ústavního soudu České republiky (III. senátu)

 

ze dne 12. prosince 1996

 

sp. zn. III. ÚS 301/95

 

           Podle obecně přijatého výkladu ust. § 43 odst. 1 občanského soudního řádu činí předseda senátu výzvu k odstranění vad podání formou usnesení, které má splňovat formální i obsahové náležitosti. Toto usnesení musí zejména obsahovat údaj o tom, v čem je podání neúplné nebo nesprávné, dále poučení, jak je třeba doplnění nebo opravu podání provést, dále lhůtu k odstranění vad podání a konečně poučení o tom, že řízení bude zastaveno, jestliže podání nebude včas doplněno nebo opraveno. Pokud výzva k odstranění vad podání není učiněna formou usnesení, jedná se o vadu řízení. K této vadě řízení lze však přihlédnout jen tehdy, jestliže mohla mít za následek, že účastník nevěděl, jakou vadu podání má odstranit, nebo že nebyl řádně poučen.

 

           Ve zkoumaném případě se podle názoru Ústavního soudu jedná právě o takovou vadu řízení, protože z citovaných neformálních dopisů soudu I. stupně nebylo jednoznačně patrno, jaké vady podání mají být odstraněny, a zejména z nich vůbec nevyplynulo poučení ve smyslu § 43 odst. 2 o. s. ř. Městský soud v Praze jako soud odvolací potom, aniž by zkoumal jakým způsobem byly odstraňovány vady podání, tedy zda soud I. stupně postupoval řádně ve smyslu § 43 o. s. ř., a event. chybný postup soudu I. stupně napravil, rozsudek soudu I. stupně zrušil a řízení zastavil pro nesplnění podmínek řízení. Soudy v daném směru postupovaly neurčitě a nejasně a přivodily tak stav, ve kterém se navrhovatel nemusel jednoznačně a přesně orientovat, a to i stran do úvahy přicházejícího rozhodnutí, tedy právě zastavení řízení.

 

           Na základě výše uvedených skutečností dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost týkající se porušení základního práva zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je důvodná, protože postupem odvolacího soudu bylo navrhovateli znemožněno domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Byla tak vyvolána určitá procesní nejistota v řízení, jehož byl stěžovatel účastníkem.

 

 

I. Výrok

 

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 22 Co 146/95 - 60 ze dne 13. 6. 199 se zrušuje.

 

 

II. Odůvodnění

 

           Navrhovatel včas podanou ústavní stížností se domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze čj. 22 Co 146/95 - 60 ze dne 13. 6. 1995, kterým byl zrušen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 25. 10. 1994 čj. 12 C 158/93 - 36. Městský soud v Praze potom zmíněným usnesením řízení zastavil.

 

           Navrhovatel se ústavní stížností domáhá ochrany svého práva na soudní ochranu zakotveného v čl. 36  odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), zejména práva, aby soud při nalézání práva dbal stanoveného, tj. zákonného postupu. Navrhovatel tvrdí, že usnesením Městského soudu v Praze bylo porušeno jeho právo na nestranný a spravedlivý proces a současně i jeho právo vlastníka na spravedlivou ochranu majetku vymezené v čl. 11  odst. 1 a odst. 4 Listiny.

 

           Ústavní soud si v posuzované věci vyžádal spis 12 C 158/93 vedený u Obvodního soudu pro Prahu 1 a z něho zjistil následující skutkový stav vztahující se k předmětu ústavní stížnosti. Dne 9. 3. 1993 byl Obvodnímu soudu pro Prahu 1 podán návrh na zahájení řízení. Návrh podala v zastoupení Rytířského řádu komerčně-právní kancelář, plná moc nebyla přiložena. Návrh směřoval proti Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR. Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením čj. 12 C 158/93 - 5 ze dne 10. 3. 1993 vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost. Proti tomuto usnesení podali odvolání oba účastníci řízení. Městský soud v Praze přípisem čj. 22 Co 201/93 - 11 ze dne 1. 7. 1993 vrátil spis obvodnímu soudu bez věcného vyřízení s upozorněním, že je třeba odstranit vady v zastoupení žalobce a v návrhu na zahájení řízení. Obvodní soud pro Prahu 1 přípisem ze dne 14. 7. 1993 vyzval žalobce, aby odstranil vadu zastoupení, totéž urgoval přípisem ze dne 1. 9. 1993. Žalobce přípisem ze dne 31. 8. 1993 (doručeno obvodnímu soudu dne 6. 9. 1993) odvolal plnou moc udělenou komerčně-právní kanceláři a dnem 1. 9. 1993 udělil plnou moc k zastupování v dané věci komerční právničce JUDr. K. Vada podání však odstraněna nebyla (žaloba není podepsána). Spis byl postoupen znovu Městskému soudu v Praze, která usnesením čj. 22 Co 445/93 - 19 ze dne 17. 12. 1993 změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 tak, že místní nepříslušnost se nevyslovuje. Podáním ze dne 1. 2. 1994 doplnil žalobce svůj návrh na zahájení řízení a současně udělil plnou moc jinému právnímu zástupci - JUDr. M. Č., ta však nebyla udělena statutárním zástupcem žalobce. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 čj. 12 C 158/93 - 36 ze dne 25. 10. 1994 byla žaloba zamítnuta.

 

           Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání. Jak vyplývá z protokolu o jednání před odvolacím soudem dne 27. 4. 1995, zjišťoval Městský soud v Praze jako soud odvolací náležitosti právního zastoupení žalobce - nedostatky plné moci udělené dne 1. 2. 1994 JUDr. M. Č. Za účelem zjištění, kdo byl v únoru 1994 statutárním zástupcem žalobce, Městský soud v Praze jednání odročil. Podle sdělení Ministerstva kultury ČR ze dne 9. 5. 1995 je statutárním zástupcem žalobce apoštolský delegát. Dne 22. 5. 1995 dodal právní zástupce žalobce novou plnou moc již podepsanou statutárním zástupcem žalobce a datovanou ke dni 1. 2. 1994. Městský soud v Praze usnesením čj. 22 Co 146/95 - 60 ze dne 13. 6. 1995 zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 a řízení zastavil. V odůvodnění svého usnesení se Městský soud v Praze jako soud odvolací opřel o následující skutečnosti. Odvolací soud podle § 212 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") za použití ustanovení § 214 odst. 2 písm. b) o. s. ř. přezkoumal napadené rozhodnutí spolu s řízením, jež jeho vydání předcházelo, přičemž dospěl k závěru, že v souzené věci nebyly splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 103 o. s. ř. kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci. Podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Dále odvolací soud v odůvodnění uvádí postup návrhů a plných mocí popsaný výše a dovozuje, že v době podání žaloby nebyl žalobce řádně zastoupen ve smyslu § 25 odst. 1 a 4 o. s. ř. Návrh na zahájení řízení podala komerčně-právní kancelář jako celek, přičemž teprve půl roku poté byla žalobcem udělena plná moc k zastupování fyzické osobě - komerční právničce. Z těchto skutečností jednoznačně vyplývá, že návrh v dané věci nebyl vůbec podán, neboť podání učiněné komerčně-právní kanceláří je právně neúčinné. Proto odvolací soud rozsudek soudu I. stupně zrušil a řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil. Současně se odvolací soud v odůvodnění zabýval i posouzením druhé plné moci udělené právnímu zástupci JUDr. M. Č. a založené dodatečně do spisu až dne 22. 5. 1995 po skončení odvolacího jednání. Z posouzení všech okolností odvolací soud dovodil, že takto udělená plná moc je zcela nevěrohodná a vycházel ze zjištění, že dne 1. 2. 1994 byla advokátovi JUDr. M. Č. udělena jediná plná moc, a to ekonomem řádu. Protože však ekonom řádu z titulu své funkce nebyl oprávněn jednat v této věci, zastoupení JUDr. M. Č. platně nevzniklo.

 

           Stěžovatel vidí porušení základního práva na nestranný a spravedlivý proces v tom, že Městský soud v Praze usnesením podle § 103 a § 104 o. s. ř. zastavil řízení pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení. Stěžovatel polemizuje s právním názorem soudu, že podání vyhotovené komerčně-právní kanceláří je právně neúčinným právním úkonem. Stěžovatel tvrdí, že tento názor není v souladu se zákonem z následujících důvodů. Podání soudu - žaloba není podle názoru stěžovatele žádným, ani neúčinným právním úkonem. Jde o procesní úkon, který je možno hodnotit jen z hlediska ustanovení o. s. ř. Podání mohlo mít vadu, že nebylo řádně podepsáno, a to buď statutárním zástupcem žalobce nebo jeho právním zástupcem. Tato vada podání mohla být odstraněna pouze postupem podle § 43 odst. 1 o. s. ř., tedy výzvou soudu, aby nesprávné a neúplné podání bylo opraveno nebo doplněno, a to s poučením, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Postupem Městského soudu v Praze v rozporu s ustanovením § 43 odst. 1 o. s. ř. bylo porušeno právo žalobce na spravedlivý proces, kdy jeho věc nebyla řádně soudem II. stupně meritorně projednána a žalobce nebyl vyzván a poučen o odstranění vady žaloby, ačkoliv tento postup soudu je procesními předpisy stanoven. Vadné podání žaloby je zjevně odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. Procesní předpisy ukládají i závazný postup při odstranění těchto vad s tím, že řízení je možno zastavit podle § 43 odst. 2 o. s. ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání opraveno nebo doplněno. Postup soudu v této věci podle § 103 a § 104 odst. 1 o. s. ř. je porušením procesních předpisů, které vedlo k porušení základních práv a svobod žalobce zakotvených v Listině, a to práva na spravedlivý proces a práva na ochranu proti neoprávněným zásahům do vlastnictví. Z výše uvedených důvodů žádá stěžovatel, aby Ústavní soud svým nálezem napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil.

 

           Městský soud v Praze jako účastník řízení o ústavní stížnosti podal k žádosti Ústavního soudu vyjádření k návrhu na zahájení řízení. Odvolal se na odůvodnění usnesení čj. 22 Co 146/95 - 60 ze dne 13. 6. 1995, které bylo citováno výše. Dále pak ve svém vyjádření uvádí, že je přesvědčen, že "při svém rozhodování postupoval v souladu s procesními předpisy, řídil se jen tím, čím se řídit má, tj. zákonem, jímž jediným je vázán, vyložil právní předpisy podle svého vědomí a svědomí, rozhodoval nestranně a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem bez jakéhokoliv úmyslu porušit právo žalobce na nestranný a spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 Listiny i právo na ochranu jeho vlastnictví ve smyslu čl. 11 tamtéž". Vzhledem k těmto skutečnostem pak Městský soud v Praze navrhuje, aby Ústavní soud návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti jako zcela neodůvodněný zamítl.

 

           Své vyjádření podal rovněž vedlejší účastník, jímž vzhledem k ukončení činnosti Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR je Ministerstvo financí ČR. Ve svém vyjádření se vedlejší účastník ztotožňuje s názorem odvolacího soudu a uvádí, že je pochybné, zda vůbec souzená věc náležela do působnosti komerční právničky. Vedlejší účastník se rovněž vyjádřil k meritu soudního sporu, tato otázka však není předmětem ústavní stížnosti.

 

           Ústavní soud při projednávání věci respektoval, že není součástí soudní soustavy obecných soudů, a nemůže proto vykonávat přezkumné pravomoci, to však jen za předpokladu, že napadeným rozhodnutím nebylo porušeno základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10  Ústavy. Vzhledem k tomu, že stěžovatel uplatnil námitky spočívající právě v porušení základních práv a svobod, nezbylo Ústavnímu soudu než napadené rozhodnutí a řízení mu předcházející přezkoumat. Předmětem řízení před Ústavním soudem bylo tedy ve vztahu k čl. 36 odst. 1 Listiny především posouzení správnosti právního názoru týkajícího se poučovací povinnosti soudu a jemu pak odpovídajícího zvoleného postupu odvolacího soudu.

 

           Závěr o tom, kdy je a kdy není poučení na místě, je třeba podle názoru Ústavního soudu činit v každém jednotlivém případě podle konkrétně existujících okolností.

 

           Podání je procesním právním úkonem, jehož právním účinkem je zahájení občanského soudního řízení v dané věci. Aby tento právní účinek nastal, musí procesní právní úkon splňovat náležitosti stanovené mu právní normou. V případě, že tyto náležitosti nesplňuje, jedná se o podání nesprávné nebo neúplné. Občanský soudní řád připouští, aby nesprávné nebo neúplné podání bylo opraveno nebo doplněno (§ 43  odst. 1 o. s. ř.). Pokud podání není přes výzvu předsedy senátu doplněno či opraveno, je tato skutečnost považována za nedostatek podmínek řízení, pro který nelze v řízení pokračovat a řízení musí být zastaveno (§ 43 odst. 2 o. s. ř.). Výzvu k odstranění vad podání činí soud zpravidla usnesením, ve kterém specifikuje, v čem je podání neúplné či nesprávné, poučí účastníka o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést, stanoví lhůtu k odstranění vad a upozorní na možnost zastavení řízení při neodstranění vad.

 

           Ve zkoumaném případě byl návrh na zahájení řízení podán 9. 3. 1993 komerčně-právní kanceláří, členkami této kanceláře také podepsán (jako komerčně-právní kancelář), plná moc nebyla přiložena, navrhovatelem samotným návrh podepsán nebyl. Ve smyslu § 24  o. s. ř. může být právním zástupcem pouze fyzická osoba, komerčně-právní kancelář tudíž nemohla jménem navrhovatele učinit řádné podání (procesní právní úkon). Neformálním dopisem ze dne 14. 7. 1993 žádala předsedkyně senátu samotného navrhovatele, aby vyřešil otázku právního zastoupení. Na základě této výzvy udělil navrhovatel plnou moc od 1. 9. 1993 komerční právničce (člence původní komerčně-právní kanceláře). S tímto právním zástupcem potom soud řešil další otázku vady návrhu, tj. datování návrhu (neformální dopis ze dne 21. 10. 1993). Z uvedeného vyplývá, že soud při odstraňování vad návrhu postupoval způsobem neformálním a nevyzval účastníka (jeho právního zástupce) k odstranění nedostatků podání formou usnesení. K takové vadě řízení lze přihlédnout jen tehdy, jestliže mohla mít za následek, že účastník nevěděl, jakou vadu podání má odstranit, nebo nebyl řádně poučen ve smyslu § 43 odst. 2 o. s. ř.

 

           Ve zkoumaném případě soud I. stupně na základě sdělení Městského soudu v Praze činil opatření k odstranění vad původního podání. Výzvu k odstranění vad však soud I. stupně učinil neformálním dopisem ze dne 14. 7. 1993 adresovaným Rytířskému řádu -, ve kterém vyzval navrhovatele pouze k tomu, aby předložil plnou moc svého právního zástupce, a upozornil ho, že podle § 24  o. s. ř. je možné zastoupení jen jedním právním zástupcem. Tento dopis neobsahoval ani výzvu k odstranění dalších vad podání ani poučení ve smyslu § 43  odst. 2 o. s. ř. Po sdělení navrhovatele ze dne 31. 8. 1993 o odvolání plné moci komerčně-právní kanceláře a udělení nové plné moci komerční právničce vyzval soud I. stupně nového právního zástupce k odstranění dalších vad podání. Výzva byla učiněna rovněž neformálním dopisem ze dne 21. 10. 1993 a soud I. stupně žádal pouze vyjádření, kterým dnem má být návrh datován s odvoláním na ust. § 42 odst. 3 o. s. ř., a účastníka, resp. jeho právního zástupce znovu nepoučil ve smyslu § 43  odst. 2 o. s. ř. Na tuto neformální výzvu reagoval právní zástupce navrhovatele přesně v jeho intencích sdělením ze dne 11. 11. 1993 a sdělil soudu datum podání návrhu.

 

           Podle obecně přijatého výkladu ust. § 43 odst. 1 o. s. ř. činí předseda senátu výzvu k odstranění vad podání formou usnesení, které má splňovat formální i obsahové náležitosti. Toto usnesení musí zejména obsahovat údaj o tom, v čem je podání neúplné nebo nesprávné, dále poučení, jak je třeba doplnění nebo opravu podání provést, dále lhůtu k odstranění vad podání a konečně poučení o tom, že řízení bude zastaveno, jestliže podání nebude včas doplněno nebo opraveno. Pokud výzva k odstranění vad podání není učiněna formou usnesení, jedná se o vadu řízení. K této vadě řízení lze však přihlédnout jen tehdy, jestliže mohla mít za následek, že účastník nevěděl, jakou vadu podání má odstranit, nebo že nebyl řádně poučen.

 

           Ve zkoumaném případě se podle názoru Ústavního soudu jedná právě o takovou vadu řízení, protože z citovaných neformálních dopisů soudu I. stupně nebylo jednoznačně patrno, jaké vady podání mají být odstraněny, a zejména z nich vůbec nevyplynulo poučení ve smyslu § 43  odst. 2 o. s. ř. Městský soud v Praze jako soud odvolací potom, aniž by zkoumal jakým způsobem byly odstraňovány vady podání, tedy zda soud I. stupně postupoval řádně ve smyslu § 43 o. s. ř., a event. chybný postup soudu I. stupně napravil, rozsudek soudu I. stupně zrušil a řízení zastavil pro nesplnění podmínek řízení. Soudy v daném směru postupovaly neurčitě a nejasně a přivodily tak stav, ve kterém se navrhovatel nemusel jednoznačně a přesně orientovat, a to i stran do úvahy přicházejícího rozhodnutí, tedy právě zastavení řízení.

 

           Na základě výše uvedených skutečností dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost týkající se porušení základního práva zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny je důvodná, protože postupem odvolacího soudu bylo navrhovateli znemožněno domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Byla tak vyvolána určitá procesní nejistota právě v řízení, jehož byl stěžovatel účastníkem.

 

           Naopak pokud se stěžovatel dovolává rovněž porušení vlastnického práva zakotveného v čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny, pak v tomto případě dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost důvodná není. Čl. 11 odst. 1 Listiny je podle přesvědčení Ústavního soudu třeba chápat především jako poukaz ústavního zákonodárce adresovaný zákonodárci obyčejnému, který ve své normotvorné činnosti nesmí z práva na vlastnictví nikoho vyloučit. Pouhý spor o vlastnictví, v němž existence vlastnického práva jako takového má být teprve zjištěna nebo takové právo samo má být konstituováno, ústavně chráněn není a ani chráněn být nemůže.

 

            Vzhledem k tomu, že Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je ve své podstatné části důvodná a postupem odvolacího soudu bylo porušeno navrhovatelovo základní právo zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny, zrušil svým nálezem rozhodnutí Městského soudu v Praze označené ve výroku tohoto nálezu.