Zpracováno s využitím právní databáze ASPI

 

(publikovaný též ve Sb. n. a u. ÚS, svazek 30, č. 50, str. 33 a násl. )

 


Publikované právní věty:

 

Je legitimní, aby v právním státě soudy aplikovaly při stanovení trestní odpovědnosti osoby rozhodná zákonná ustanovení existující v předchozím nedemokratickém režimu "ve světle zásad, jimiž se řídí právní stát". Ústava platná v r. 1977 odepřela svobodě svědomí charakter tzv. absolutního práva. Svobodu vyznání sice formálně zaručovala, současně však stanovila, že náboženská víra nebo přesvědčení nemůže být důvodem k tomu, aby občan odpíral plnit občanskou povinnost uloženou mu zákonem. Svoboda vyznání byla sice formálně zaručena, ovšem norma nižší právní síly, dle níž by občan takové ústavní právo mohl realizovat, vydána nebyla a ustanovení jiných právních norem (např. branný zákon") tuto svobodu prakticky likvidovala. Jestliže zákonodárce nestanovil žádnou alternativu k tomu, aby občan mohl dostát svým zákonným povinnostem, nebylo možné čin, kterým pouze realizoval své ústavně zaručené svobody, pokládat za trestný.

 


NÁLEZ

 

ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR

 

z 1. dubna 2003

 

sp. zn. II. ÚS 674/01

 

 

Ústavní soud rozhodl v senátě v právní věci stěžovatele J. K., o ústavní stížnosti proti usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 10. 2001, čj. 5 Tz 163/2001-22, a ze dne 18. 10. 2001, čj. 5 Tz 163/2001-29, za účasti Nejvyššího soudu České republiky jako účastníka řízení a ministra spravedlnosti České republiky a Nejvyššího státního zastupitelství v Brně jako vedlejších účastníků řízení,

 

takto:

 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 10. 2001, čj. 5 Tz 163/2001-29, se zrušuje.

 

Ve zbývající části se návrh odmítá.

 

Odůvodnění

 

Včas podanými ústavními stížnostmi doručenými Ústavnímu soudu dne 22. 11. 2001 a doplněnými dne 20. 3. 2002, 11. 4. 2002, 29. 7. 2002 a 14. 3. 2003, které i v ostatním splňovaly podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), napadl stěžovatel v záhlaví uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu. Tvrdí, že jejich vydáním soud porušil jeho právo na spravedlivý proces dle článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a právo na projednání věci před soudem dle článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Navrhl, aby Ústavní soud obě napadená rozhodnutí zrušil.

 

Ústavní soud rozhodl usnesením ze dne 6. 3. 2002, sp. zn. II. ÚS 674/01, o spojení obou ústavních stížností vedených pod sp. zn. II. ÚS 674/01 a III. ÚS 674/01 ke společnému řízení s tím, že věc bude nadále vedena a projednána pod sp. zn. II. ÚS 674/01.

 

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tz 163/2001, z něhož zjistil následující:

 

Bývalý Vojenský obvodový soud v O. uznal rozsudkem ze dne 7. 12. 1977, sp. zn. 3 T 153/77, stěžovatele vinným trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 trestního zákona. Odsoudil ho k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Po přijetí zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci (dále jen "zákon o soudní rehabilitaci"), požádal stěžovatel o soudní rehabilitaci. Bývalý Vojenský obvodový soud v O. zrušil usnesením ze dne 12. 9. 1990, čj. 1 Rtv 202/90-7, odsuzující rozsudek ve výroku o trestu. Poté pokračoval v řízení na podkladě původní obžaloby a znovu rozhodl rozsudkem ze dne 12. 9. 1990, čj. Rtv 202/90-13. Stěžovateli uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku. Z podnětu odvolání stěžovatele bývalý Vyšší vojenský soud v T. zrušil svým rozhodnutím ze dne 22. 11. 1990, čj. Rtvo 9/90-24, napadený rozsudek v celém rozsahu a při nezměněném výroku o vině upustil od potrestání stěžovatele.

 

Ministr spravedlnosti podal dne 26. 6. 2001 ve prospěch stěžovatele stížnost pro porušení zákona, která směřovala proti usnesení bývalého Vojenského obvodového soudu v O. ze dne 12. 9. 1990, čj. 1 Rtv 202/90-7. Upozornil v ní na to, že smyslem rehabilitačních zákonů je rehabilitovat co nejvíce těch, kteří v období totalitního režimu byli pronásledováni a odsouzeni za to, že se chovali podle svého svědomí a hájili své základní práva a svobody. Vyslovil názor, že rehabilitaci nelze zužovat pouze na výrok o trestu při současném zachování výroku o vině, neboť samotný výrok o vině stěžovatele lze s ohledem na ustanovení § 1 zákona o soudní rehabilitaci hodnotit jako výrok, který byl učiněn v rozporu s principy demokratické společnosti. Poukázal na to, že z důkazů obsažených v trestním spise jednoznačně vyplývá, že stěžovatel odmítl vykonat základní vojenskou službu pouze z důvodu svého svědomí a náboženského přesvědčení. Na jeho jednání se tudíž vztahuje ustanovení § 1 zákona o soudní rehabilitaci, které je nutno posuzovat s přihlédnutím k § 4 písm. e) tohoto zákona. Navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen zákon v neprospěch stěžovatele v ustanovení § 2 odst. 6 trestního řádu ve vztahu k ustanovení § 3 odst. 1 a § 269 odst. 1 trestního zákona, aby je zrušil, včetně dalších rozhodnutí obsahově navazujících, a sám ve věci rozhodl.

 

Stěžovatel vznesl ve svém vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona námitku podjatosti vůči předsedovi senátu JUDr. F. P., jemuž dle rozvrhu práce připadla věc k vyřízení. Odkázal na konkrétní věci, v nichž tento soudce rozhodoval, a vyvodil z nich, že jmenovaný předseda senátu se opakovaně podílel na nesprávných nepříznivých rozhodnutích vůči odpíračům vojenské služby.

 

Senát Nejvyššího soudu shledal námitku podjatosti nedůvodnou. Usnesením ze dne 3. 10. 2001, čj. 5 Tz 163/2001-22, rozhodl tak, že předseda senátu Nejvyššího soudu JUDr. F. P. není vyloučen z vykonávání úkonů v řízení o stížnosti pro porušení zákona. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že nezjistil jakýkoli vztah uvedeného soudce k projednávané věci nebo stranám, který by mu bránil rozhodovat ve věci nepodjatě a nestranně. Stěžovatelův poukaz na rozhodování soudce v jiných věcech označil za nedůvodný s tím, že projednávání a rozhodování jiných věcí není důvodem k podjatosti a vyloučení soudce z rozhodování. Uvedl, že pochybnost o nepodjatosti tohoto soudce nelze dovodit ani z jiných okolností.

 

O stížnosti pro porušení zákona rozhodl Nejvyšší soud svým usnesením ze dne 18. 10. 2001, čj. 5 Tz 163/2001. Konstatoval, že nebyl porušen zákon a stížnost zamítl. V odůvodnění rozhodnutí zdůraznil, že z podnětu podané stížnosti přezkoumával zákonnost napadeného usnesení bývalého Vojenského obvodového soudu v O., jímž bylo rozhodnuto o účasti stěžovatele na soudní rehabilitaci. Předmětem jeho zkoumání bylo, zda soud postupoval v souladu s ustanoveními § 4 a násl. zákona o soudní rehabilitaci. Upozornil, že bývalý Vojenský obvodový soud v O. shledal v napadeném usnesení vadu uvedenou v § 14 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, tj. dospěl k závěru, že výměra původně uloženého trestu byla ve zřejmém nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost. Z toho důvodu zrušil přezkoumávané rozhodnutí jen ve výroku o trestu. Stěžovatel neměl proti tomuto rozhodnutí žádné námitky a práva stížnosti proti němu se vzdal, čímž vyjádřil souhlas s rozsahem své rehabilitace. Nejvyšší soud nezjistil žádné jiné možné vady vypočtené v § 14 odst. 1 zákona o soudních rehabilitacích. Poukázal na to, že skutková zjištění, která nezpochybňuje ani ministr spravedlnosti, svědčí o tom, že stěžovatel spáchal trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 trestního zákona, a byl proto v souladu s tehdy platným zákonem odsouzen. Pokud stěžovatel cestou stížnosti pro porušení zákona vytýká, že soud v rámci řízení o soudní rehabilitaci ponechal nedotčený výrok o vině, Nejvyšší soud nezjistil žádný důvod pro jeho zrušení. Poukázal dále na ustanovení § 2 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci, dle něhož byla přímo ze zákona zrušena odsuzující soudní rozhodnutí za ty trestné činy, jež byly v rozporu s principy demokratické společnosti. Trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách mezi nimi není uveden. Odsouzení stěžovatele tudíž nelze bez dalšího považovat za nezákonné jen proto, že jeho spáchání odůvodňoval svým náboženským přesvědčením. Naopak, umožnil-li zákonodárce, aby dané odsouzení bylo zrušeno pouze v rámci přezkumného rehabilitačního řízení a toliko v případě, že byla zjištěna některá vada uvedená v § 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci, je nutno připustit, že existují soudní rozhodnutí pro zmíněný trestný čin, která žádnou z uvedených vad netrpí a považují se za zákonná. Ministr spravedlnosti opomíjí dle názoru Nejvyššího soudu podstatnou skutečnost, že napadeným usnesením soud nerozhodoval o vině stěžovatele, tj. o podané obžalobě, ale přezkoumával v rehabilitačním řízení původní odsuzující rozsudek. Musel respektovat právní moc přezkoumávaného rozhodnutí, tj. jeho závaznost a nezměnitelnost a musel vycházet z presumpce jeho správnosti, dokud nebylo prokázáno, že je rozhodnutí zatíženo vadami. Proto se ani Nejvyšší soud nemohl zabývat primárně tím, zda v původním řízení bylo rozhodnuto správně o vině stěžovatele, ale pouze tím, zda bývalý Vojenský obvodový soud v O. měl zákonný důvod ke zrušení výroku o vině v původním odsuzujícím rozsudku. Ani ministr spravedlnosti neuvádí, ze kterého důvodu uvedeného v § 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci měl být výrok o vině zrušen. Nejvyšší soud dále uvedl, že nemohl akceptovat ani argument ministra spravedlnosti a stěžovatele, pokud z článku 18 Všeobecné deklarace lidských práv (dále jen "Deklarace") vyvozují právo na odepření vojenské služby. Citovaný článek deklaruje svobodu myšlení, svědomí, náboženství a víry, nelze z něj však dovodit, že by trestní postih neplnění některých zákonem stanovených povinností vůči státu nebyl s poukazem na náboženské přesvědčení přípustný. K námitce ministra spravedlnosti, že rehabilitaci nelze zužovat pouze na výrok o trestu při současném zachování výroku o vině, Nejvyšší soud uvedl, že tyto úvahy ministr převzal z odůvodnění nálezu Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 187/2000, který byl překonán stanoviskem pléna Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS-st. 14/01. Ústavní soud jím odmítl uvedený rozšiřující výklad toho, co lze považovat za výrok o trestu v souvislosti se soudní rehabilitací.

 

Stěžovatel napadl rozhodnutí Nejvyššího soudu projednávanými ústavními stížnostmi, jež Ústavní soud spojil ke společnému projednání a rozhodnutí.

 

Stěžovatel napadl již usnesení, jímž Nejvyšší soud rozhodl o jeho námitce podjatosti vznesené vůči předsedovi senátu, jemuž byla věc přidělena dle rozvrhu práce k vyřízení. Jeví se mu pochopitelným, že poté, kdy se dozvěděl, že v jeho případě bude předsedat soudce, u něhož může předpokládat podíl na dalším nepříznivém rozhodnutí, vyslovil námitku podjatosti. Uvedl, že vůči JUDr. P. nechová žádné negativní emoce a nepředpokládá, že by je jmenovaný soudce pociťoval vůči němu. Pokud však stěžovatel dospěl analýzou srovnatelných případů k závěru, že soudce bude rozhodovat v jeho neprospěch, zatímco jiní soudci téhož soudu by rozhodovali v jeho prospěch, má za to, že námitka podjatosti je oprávněná. Poukázal dále na poučení v napadeném usnesení, jímž Nejvyšší soud jmenovaného soudce nevyloučil. V poučení se uvádí, že proti usnesení není přípustná stížnost. Nejvyšší soud se však dle jeho názoru nevypořádal s ustanovením § 31 odst. 2 trestního řádu, které výslovně stanoví, že proti rozhodnutí dle předchozího odstavce je přípustná stížnost.

 

V ústavní stížnosti podané proti usnesení, jímž Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, stěžovatel namítá, že Nejvyšší soud nesplnil svou přezkumnou povinnost tím, že se

nezabýval rozsudkem bývalého Vojenského obvodového soudu v O. ze dne 7. 12. 1977, sp. zn. 3 T 153/77. V důsledku toho nemohl ani odhalit, že v předcházejícím řízení byla porušena stěžovatelova práva na svobodu svědomí dle čl. 15 odst. 1 Listiny a na náboženskou svobodu dle článku 9 odst. 1 Úmluvy a článku 18 Deklarace. Nejvyšší soud se neměl zabývat otázkou, zda jednání mohlo být trestné, ale tím, zda v daném případě trestné skutečně bylo či nebylo. Pro stěžovatelův případ není totiž rozhodující, že obecně pro daný trestný čin existují odsuzující soudní rozhodnutí, která netrpí žádnou vadou. Stěžovatel poukazuje na článek 29 odst. 2 Deklarace a uvádí, že existence zákonné povinnosti není sama o sobě dostatečným důvodem k omezení náboženské svobody do té míry, že by bylo ospravedlnitelné nutit občany k vojenské službě. Vojenská služba v komunistickém režimu nemohla vyhovět spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti, neboť nesloužila demokratické společnosti, ale režimu, který systematicky a trvale porušoval lidská práva, byl "zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný". Dle stěžovatele odpovídá tento výklad právním závěrům nálezu Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 285/97, který Nejvyšší soud nerespektoval. Tento soud ostatně nerespektoval ani právní závěry jiných senátů Nejvyššího soudu ve srovnatelných kauzách. Porušil tím práva stěžovatele dle článku 18 a článku 29 odst. 2 Deklarace a dle článku 9 odst. 1 a 2 Úmluvy. Stěžovatel upozornil, že ministrem zmiňované stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 14/01 se dotýká pouze toho, že v případě trestného činu, na který se vztahuje rehabilitace podle zákona o soudní rehabilitaci, nelze postupovat dle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Stanoviskem však nejsou dotčeny závěry nálezu II. ÚS 285/97, jež jsou obecně aplikovatelné i na všechny obdobné případy. Pokud se Nejvyšší soud dovolává článku 1, článku 2 odst. 1 a článku 3 odst. 1 Listiny, má stěžovatel za to, že jmenovaný soud tyto články sám porušil, když je aplikoval způsobem, jakoby se v protikladu k nim ministr domáhal ve prospěch stěžovatele výhod, které mu nepřísluší. Závěrem své ústavní stížnosti stěžovatel poukazuje na srovnatelné případy, které řešily jiné senáty Nejvyššího soudu a v nichž bylo shledáno porušení zákona. V tom, že pátý senát postupoval jako jediný odlišně v rozporu se závěry ostatních senátů a zejména se závěry Ústavního soudu, spatřuje stěžovatel porušení svého práva na spravedlivý proces a na řádné projednání věci.

 

Ústavní soud vyzval podle ustanovení § 32 zákona o Ústavním soudu účastníka řízení Nejvyšší soud ČR a vedlejší účastníky řízení ministra spravedlnosti ČR a Nejvyšší státní zastupitelství v B., aby se k projednávané ústavní stížnosti vyjádřili.

 

Nejvyšší soud ČR ve svém vyjádření uvedl, že byl oprávněn a povinen rozhodnout o námitce podjatosti vznesené stěžovatelem. Nepřísluší mu, aby polemizoval s odlišnými právními názory stěžovatele nebo aby dodatečně obhajoval svůj právní názor, na němž citované rozhodnutí založil. Stěžovatel ostatně neuvádí žádnou věcnou argumentaci, ke které by bylo možné uvést nové skutečnosti. I v ústavní stížnosti namířené proti usnesení, jímž Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, stěžovatel toliko polemizuje se závěry soudu. Nejvyšší soud konstatuje, že se vypořádal se všemi rozhodnými okolnostmi, včetně ústavních souvislostí. Navíc dle jeho názoru nedošlo napadeným rozhodnutím k zásahu do jakýchkoli práv a svobod, neboť zamítnutím stížnosti pro porušení zákona mu žádné nové povinnosti nevznikly a ani rozsah dosud užívaných práv a svobod se nijak nezměnil. Navrhl, aby Ústavní soud obě ústavní stížnosti zamítl, nebo odmítl jako zjevně neopodstatněné.

 

Ministr spravedlnosti ve svém vyjádření vyslovil souhlas s rozhodnutím Nejvyššího soudu, neboť právní názor Ústavního soudu vyslovený v nálezu, sp. zn. II. ÚS 187/2000, o nějž opřel stížnost pro porušení zákona, byl překonán stanoviskem pléna Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS-st. 14/01.

 

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, ač doloženě vyzváno, se k ústavní stížnosti nevyjádřilo.

 

Ústavní soud se v prvé řadě zabýval důvodností ústavní stížnosti podané proti usnesení, jímž Nejvyšší soud rozhodl o námitce podjatosti vznesené vůči soudci Nejvyššího soudu JUDr.

F. P.

 

Články 6 odst. 1 Úmluvy a 36 odst. 1 Listiny, na něž stěžovatel ve své ústavní stížnosti poukazuje, zaručují právo na spravedlivý proces, tj. právo na to, aby o věcech rozhodovaly nezávislé a nestranné soudy (čl. 82 odst. 1 Ústavy), které poskytují ochranu právům zákonem stanoveným způsobem. Základní právo na zákonného soudce zakotvuje článek 38 odst. 1 Listiny. K obsahu základního práva na zákonného soudce se Ústavní soud v minulosti mnohokrát vyjádřil (srov. nálezy III. ÚS 200/98 a III. ÚS 293/98). Podřadil mu i právo na vyloučení soudců z projednávání a rozhodování věcí z důvodu jejich podjatosti. Vyloučení soudců je upraveno odlišně pro řízení civilní (§ 14 občanského soudního řádu) a pro řízení trestní (§ 30 a § 31 trestního řádu). Zatímco v civilním řízení rozhoduje o námitce výlučně nadřízený soud, v trestním řízení o ní rozhoduje orgán, jehož se důvody vyloučení týkají, přičemž proti jeho rozhodnutí je přípustná stížnost, o níž rozhoduje bezprostředně nadřízený orgán.

 

Stěžovatel v této souvislosti namítá, že Nejvyšší soud se při vydání napadeného usnesení nevypořádal s ustanovením § 31 odst. 2 trestního řádu, v němž se výslovně uvádí, že proti usnesení o vyloučení soudce je přípustná stížnost.

 

Jak vyplývá z obsahu spisového materiálu, Nejvyšší soud rozhodl o námitce podjatosti usnesením, vyhlášeným v neveřejném zasedání, konaném dne 3. 10. 2001. Účastníky v něm poučil o tom, že proti usnesení není přípustná stížnost. Ústavní soud se s uvedeným postupem Nejvyššího soudu při vydání tohoto poučení ztotožňuje, neboť poučení odpovídá ustanovení § 141 trestního řádu. Má za to, že ustanovení § 31 odst. 2 trestního řádu, jež připouští stížnost proti usnesení o vyloučení, nutno interpretovat návazně na odstavec třetí daného paragrafu, podle něhož o stížnosti rozhoduje bezprostředně nadřízený orgán. Ústavní soud odkazuje na svou ustálenou judikaturu (srov. nálezy II. ÚS 84/01, III. ÚS 86/98, III. ÚS 162/98), z níž se dovozuje, že v případech, kdy je usnesení ze zákona přezkoumatelné vyšším soudem, má dané rozhodnutí povahu rozhodnutí prvostupňového, bez ohledu na to, ve kterém stupni bylo přijato, avšak s výjimkou situace, kdy bylo vydáno v řízení před Nejvyšším soudem. Usnesení Nejvyššího soudu tak nemá povahu rozhodnutí soudu prvního stupně, neboť neexistuje žádný jeho bezprostředně nadřízený orgán, jenž by je mohl přezkoumat. Ústavní soud má proto za to, že Nejvyšší soud poskytl v napadeném usnesení účastníkům poučení v souladu s ustanovením § 141 trestního řádu.

 

Stěžovatel považuje vznesenou námitku podjatosti za důvodnou s ohledem na to, že ji vyslovil vůči soudci, u něhož dospěl analýzou srovnatelných případů k závěru, že bude rozhodovat v jeho neprospěch, kdežto jiní soudci téhož soudu by rozhodovali v jeho prospěch.

 

Ústavní soud v minulosti mnohokrát zdůraznil, že zásadně není oprávněn zasahovat do rozhodovací činnosti obecných soudů, neboť není vrcholem jejich soustavy (srov. čl. 81, čl. 90 Ústavy). Pokud soudy postupují v souladu s obsahem hlavy páté Listiny, nemůže na sebe atrahovat právo přezkumného dohledu nad jejich činností (čl. 83 Ústavy). Do meritorního rozhodování a způsobu hodnocení důkazů obecnými soudy může zasáhnout pouze v případě, že by právní závěry obecných soudů byly v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními, anebo by z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění rozhodnutí nevyplývaly (srov. III. ÚS 84/94).

 

Při posuzování důvodnosti vyloučení orgánů činných v trestním řízení platí taxativně stanovené důvody vyjmenované v ustanovení § 30 odst. 1 trestního řádu. Dle ustálené judikatury obecných soudů (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu publ. v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. sv. 13/2002-T 339) nelze odlišný právní názor soudce považovat za poměr k projednávané věci dle § 30 odst. 1 trestního řádu. Z dikce zákona i povahy problému totiž vyplývá, že projednávanou věcí se rozumí skutek a všechny faktické okolnosti s ním související, přičemž poměr vyloučené osoby k věci musí mít zcela konkrétní podobu a osobní charakter. Nemůže proto postačovat poměr abstraktního rázu, který se promítá v právním názoru a v přístupu k projednávané věci, který z takového názoru vychází, protože nejde o osobní poměr k věci samé, ale toliko o odlišný názor na právní posouzení skutku. Připuštění daného důvodu vyloučení soudce není možné ani v obecné rovině, neboť trestní řád v různých ustanoveních přímo předpokládá, že ve věci bude rozhodovat i soudce, jehož právní názor je odlišný. Nad rámec výše uvedeného poukazuje Ústavní soud na zákonnou úpravu obdobného problému v civilním řízení. Ustanovení § 14 odst. 4 občanského soudního řádu výslovně vylučuje, aby důvodem pochybností o soudcově nepodjatosti mohly být okolnosti, jež spočívají v postupu v řízení o projednávané věci či v jeho rozhodování v jiných věcech. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb. zdůrazňuje, že tyto okolnosti samy o sobě nemohou být důvodem k pochybnosti o nepodjatosti soudce, neboť v postupu soudce při projednávání konkrétní věci se projevuje samotný výkon soudnictví.

 

Nejvyšší soud postupoval při rozhodování o námitce stěžovatele v duchu shora uvedených zásad. Jak vyplývá z odůvodnění jeho rozhodnutí, nezjistil, že by JUDr. P. měl

jakýkoli vztah k projednávané věci či ke stranám, který by mu bránil věc nestranně projednat a rozhodnout. Nic takového ostatně nenamítal ani stěžovatel. Poukaz na jeho rozhodování v jiných věcech Nejvyšší soud označil za nedůvodný právě s odkazem na to, že pro úsudek o podjatosti soudce není dostačující toliko obecné či subjektivní přesvědčení stěžovatele.

 

Ústavní soud tudíž neshledal v napadeném rozhodnutí extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními a právními závěry obecného soudu. Neshledal rozpor se zákonem či ústavním pořádkem ani v řízení, jež vydání napadeného rozhodnutí předcházelo. Za dané situace tak nebyl oprávněn do nezávislého rozhodování obecného soudu o námitce podjatosti zasáhnout. S odkazem na výše uvedené Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost v této části dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh zjevně neopodstatněný.

 

V části, v níž stěžovatel napadá usnesení ze dne 18. 10. 2001, čj. 5 Tz 163/01-29, jímž Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, podanou ministrem spravedlnosti, Ústavní soud naopak dospěl k názoru, že je ústavní stížnost důvodná.

 

Ústavní soud vyšel z toho, že předmětem příslušné části ústavní stížnosti je způsob interpretace a aplikace některých ustanovení zákona o soudní rehabilitaci. K této otázce zaujal stanovisko ve svém nálezu ze 7. 10. 1998, sp. zn. II. ÚS 285/97, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Ústavního soudu, sv. 12, str. 159 a násl. V něm formuloval z pozice soudního orgánu ochrany ústavně garantovaných práv a svobod (čl. 83 Ústavy) ústavní výklad úvodních ustanovení zákona o soudní rehabilitaci. V citovaném nálezu zdůraznil, že mezinárodní dokumenty a mezinárodně právní normy, na něž se zákon o soudní rehabilitaci odvolává ve svém ustanovení § 1, připouštějí odepřít výkon vojenské služby z důvodu svědomí a náboženského přesvědčení (čl. 18 Deklarace, čl. 9 odst. 2 Úmluvy). Takto nazíraný čin jednotlivce není proto možno chápat jako úmyslný trestný čin. Pokud trestní právo chránilov době jeho spáchání společnost, jednalo se o společnost protidemokratickou, vůči níž byla ochrana základních práv jednotlivce v totálním nepoměru k ochraně tehdejší společnosti. Základní svoboda jedince nebyla zajištěna, neboť byla vytěsňována potřebami režimu. V citovaném nálezu dospěl Ústavní soud k závěru, že u stěžovatele se jednalo o čin, který směřoval k uplatnění základního práva zaručeného Ústavou a vyhlášeného v Deklaraci, který byl v rozporu s mezinárodním právem prohlášen za trestný, a stěžovatel byl odsouzen v rozporu s principy demokratické společnosti. Ústavní soud v citovaném nálezu připomněl zásadu, jíž se při svém rozhodování řídí, podle níž, neposkytne-li obecný soud účastníkům ochranu jejich základních práv a svobod, ač již v obdobných případech byla Ústavním soudem přiznána, je v takovém postupu obecného soudu nutno spatřovat porušení principu rovnosti v právech (srov. nález II. ÚS 467/97).

 

Stěžovatel se v nyní projednávané věci sice nachází v jiné procesní situaci, neboť obecné soudy o jeho návrhu na soudní rehabilitaci jednaly a pravomocně rozhodly, z hlediska ochrany základních práv a svobod jde však o případy srovnatelné.

 

Stěžovatel především namítá, že Nejvyšší soud nesplnil v celém rozsahu svou přezkumnou povinnost dle ustanovení § 267 odst. 1 trestního řádu. Odkazuje přitom na rehabilitační řízení, v němž bylo postupováno nesprávně v tom, že nebyl zrušen výrok o vině v původním odsuzujícím rozsudku.

 

Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že Vojenský obvodový soud v O. konal na podkladě návrhu stěžovatele přezkumné řízení dle oddílu třetího zákona o soudní rehabilitaci. Při svém

rozhodování byl povinen přihlédnout v prvé řadě k již citovanému ustanovení § 1 zákona o soudní rehabilitaci, jehož stěžejním účelem bylo zrušit odsuzující rozsudky za činy, které směřovaly k uplatnění práv a svobod občanů vyhlášených v Deklaraci a v navazujícím paktu o občanských a politických právech a které byly československými trestními zákony prohlášeny za trestné v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodnímu právu odporovalo také jejich trestní stíhání a trestání. Z nezpochybněných skutkových zjištění bývalého vojenského obvodového soudu se podává, že stěžovatel nenastoupil výkon vojenské služby pouze z důvodu svého svědomí a náboženského přesvědčení. Na jeho čin bylo tudíž nutno nahlížet jako na jednání, které směřovalo k uplatnění základního práva zaručeného výše uvedenými normami, a proto se také jeho odsouzení dostalo do zásadního rozporu s principy demokratické společnosti. Právě tyto skutečnosti a postuláty se měly stát podkladem pro rozhodování bývalého Vojenského obvodového soudu v O. v přezkoumávané trestní věci stěžovatele. Pokud by byl bývalý vojenský obvodový soud vycházel důsledně z ustanovení § 1 zákona o soudní rehabilitaci, nemohl by ponechat nedotčeným a v právní moci výrok o vině stěžovatele v původním odsuzujícím rozsudku. Měl dosáhnout nápravy procesním postupem dle § 14 odst. 1 písm. a) a odst. 3 citovaného zákona. Místo toho ale soud aplikoval toliko ustanovení § 14 odst. 1 písm. f) zákona o soudní rehabilitaci a vadné odsuzující rozhodnutí zrušil pouze ve výroku o trestu.

 

Ministr spravedlnosti podal stížnost pro porušení zákona právě s poukazem na ustanovení §1 zákona o soudní rehabilitaci. Upozornil, že nelze rehabilitaci zúžovat pouze na výrok o trestu při současném zachování výroku o vině, neboť právě výrok o vině byl v projednávané věci učiněn v rozporu s principy demokratické společnosti. Ústavní soud se na rozdíl od názoru ministra spravedlnosti vysloveného v jeho vyjádření k ústavní stížnosti nedomnívá, že by judikatura Ústavního soudu, z níž ministr při podání stížnosti vycházel, byla v posuzované otázce překonána stanoviskem pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 14/01. Tímto stanoviskem byl odmítnut toliko rozšiřující výklad toho, co lze považovat za výrok o trestu v souvislosti s rozhodováním soudů dle § 6 zákona č. 198/1993 Sb. Stanovisko se naopak nedotklo postupu soudů při přezkoumávání návrhů, na něž se vztahuje zákon o soudní rehabilitaci.

 

Pochybení vojenského obvodového soudu nenapravil ani Nejvyšší soud, jenž přezkoumával napadené usnesení v rámci řízení o stížnosti pro porušení zákona. S vadným rozhodnutím se naopak ztotožnil a stížnost pro porušení zákona zamítl. Dovodil, že jednání spočívající v realizaci úmyslu vyhnout se plnění vojenských povinností je trestné i podle současné právní úpravy. Vyslovil názor, že trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách dle § 269 odst. 1 trestního zákona není činem, jehož prohlášení za trestný čin by samo o sobě odporovalo § 1 zákona o soudní rehabilitaci i článku 18 Deklarace, Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech či Úmluvě. Jeho výklad úvodních ustanovení zákona o soudní rehabilitaci i dotčených mezinárodních právních norem však nerespektuje zmiňovaný nález Ústavního soudu

II. ÚS 285/97 a vymyká se i jiným rozhodnutím Nejvyššího soudu v obdobných věcech (srov. např. 6 Tz 144/98, 7 Tz 291/2001, 5 Tz 212/2001, 11 Tz 27/2001).

 

S ohledem na rozdílnou rozhodovací praxi senátů Nejvyššího soudu se danou problematikou, konkrétně vyjádřenou ve stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch J. W., zabýval velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu. Svým usnesením ze dne 17. 10. 2002, sp. zn. 15 Tz 47/2002, stížnost pro porušení zákona zamítl. Dospěl k závěru, že odsouzení za jednání, jež spočívá v odmítnutí plnění zákonných povinností vůči státu, včetně povinnosti vojenské, nelze pokládat samo o sobě za neslučitelné s demokratickými a právními principy a nelze v něm bez dalšího shledávat porušení zákona, Deklarace ani mezinárodních smluv o lidských právech.

 

J. W. napadl uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ústavní stížností, kterou Ústavní soud projednal v plénu (v souladu se sdělením Ústavního soudu publikovaným pod č. 8/2001 Sb.). Dne 26. 3. 2003 pod sp. zn. Pl. ÚS 42/02 vydal nález, jímž rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušil. Dospěl k závěru, že Nejvyšší soud nevzal při svém rozhodování v úvahu základní právo stěžovatele na svobodu svědomí plynoucí z článku 15 odst. 1 Listiny, jež patří k základním právům absolutním, tj. takovým, které nelze omezit zákonem. Dovodil, že ačkoli stěžovatel poukazoval na své náboženské přesvědčení, jeho jednání bylo reálně projeveným osobním rozhodnutím, diktovaným jeho svědomím, na němž se maximy plynoucí z náboženského přesvědčení toliko podílely. Uvedl, že není přijatelné, aby Nejvyšší soud vykládal trestní řád v souladu s někdejší dobovou judikaturou a nebral v úvahu základní ústavní práva a principy. Nejvyšší soud tak porušil nejen subjektivní práva stěžovatele, nýbrž i podryl právní, resp. ústavní vědomí společnosti a přispěl k existující nedůvěře v soudnictví. Nemá-li princip právní kontinuity působit destruktivně ve vztahu k české ústavní státnosti, je třeba důsledně trvat při aplikaci "starého práva" na hodnotové diskontinuitě s ním a reflektovat tento přístup v soudních rozhodnutích.

 

Závěry vyslovené ve zmíněném nálezu pléna Ústavního soudu jsou pro daný případ závazné. Ústavní soud tudíž odmítá názor Nejvyššího soudu, že se na projednávaný čin nevztahuje ustanovení § 1 zákona o soudní rehabilitaci. Zmíněné ustanovení, o jehož účelu bylo pojednáno výše, je nutno posoudit s přihlédnutím k ustanovení § 4 písm. e) citovaného zákona, kde je trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách výslovně jmenován. Stěžovatel svým činem uplatnil pouze právo na svobodu svědomí garantované článkem 15 odst. 1 Listiny a z něho vyplývající právo na náboženské vyznání dle článku 18 Deklarace, k jejímuž respektování jsou ČR, a tedy i její Ústavní soud, zavázány s přihlédnutím k čl. 1 odst. 2 Ústavy. Ústavní soud dále upozorňuje na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z 22. 3. 2001 ve věci Streletz, Kessler a Krenz proti Německu. Podle něj je legitimní, aby při stanovení trestní odpovědnosti osoby soudy v právním státu aplikovaly rozhodná zákonná ustanovení existující v předchozím, nedemokratickém režimu "ve světle zásad, jimiž se řídí právní stát" (§ 81). Ústavní soud názor Evropského soudu sdílí a s jeho využitím interpretuje a aplikuje dřívější právní řád. Ústava platná v r. 1977 odepřela svobodě svědomí charakter tzv. absolutního práva. I svobodu vyznání sice formálně zaručovala, současně však stanovila, že náboženská víra nebo přesvědčení nemůže být důvodem k tomu, aby občan odpíral plnit občanskou povinnost uloženou mu zákonem. Svoboda vyznání byla sice formálně zaručena, ovšem norma nižší právní síly, dle níž by občan takové ústavní právo mohl realizovat, vydána nebyla a ustanovení jiných právních norem (např. branný zákon) tuto svobodu prakticky likvidovala. Jestliže zákonodárce nestanovil žádnou alternativu k tomu, aby stěžovatel mohl dostát svým zákonným povinnostem, nebylo možné čin, kterým stěžovatel pouze realizoval své ústavně zaručené svobody, pokládat za trestný.

 

Po celkovém zhodnocení výše uvedených skutečností Ústavní soud konstatuje, že Nejvyšší soud své přezkumné povinnosti dle § 267 odst. 1 trestního řádu nedostál. Nenapravil pochybení bývalého Vojenského obvodového soudu v O., který v rámci rehabilitačního řízení posoudil čin stěžovatele jako trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách dle § 269 odst. 1 trestního zákona. K porušení zákona přitom došlo z důvodů předpokládaných v ustanovení § 1 zákona o soudní rehabilitaci. Nejvyšší soud svým postupem vybočil z rámce ústavnosti a zasáhl do stěžovatelova ústavně garantovaného práva na soudní ochranu podle hlavy páté Listiny (zejména čl. 36 odst. 1) s přihlédnutím k článku 90 Ústavy. Zasáhl i do článku 6 odst. 1 Úmluvy, jež je ve smyslu čl. 10 Ústavy součástí našeho právního řádu a soudy jsou jí vázány (čl. 95 odst. 1 Ústavy).

 

S ohledem na uvedené Ústavní soud té části ústavní stížnosti, v níž stěžovatel napadl usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2001, čj. 5 Tz 163/2001-29, vyhověl a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu napadené usnesení zrušil.

 

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

 

V Brně dne 1. dubna 2003

 


 

5 Tz 163/2001

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 18. října 2001 v neveřejném zasedání stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného J. K., proti usnesení bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1990, sp. zn. 1 Rtv 202/90,  a rozhodl podle § 268 odst. 1 tr. řádu t a k t o :


Stížnost pro porušení zákona se z a m í t á , protože zákon porušen n e b y l .


O d ů v o d n ě n í :Rozsudkem bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 7. 12. 1977, sp. zn. 3 T 153/77, byl obviněný J. K. uznán vinným trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák. (ve znění účinném do 30. 11. 1999), kterého se dopustil tím, že v úmyslu trvale se vyhnout výkonu vojenské služby z důvodu svého náboženského přesvědčení nenastoupil dne 3. 10. 1977 do 12.00 hod. vojenskou základní službu, jak mu bylo uloženo doručeným povolávacím rozkazem OVS Karviná, který dopisem vrátil zmíněné OVS, odvolávaje se na svůj dlouhodobý pracovní závazek. Za to mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání dvou let se zařazením k jeho výkonu do tehdejší 1. nápravně výchovné skupiny. Citovaný rozsudek nabyl právní moci v řízení před soudem prvního stupně dne 17. 12. 1977, přičemž celý uložený trest obviněný vykonal (po zápočtu vazby) dnem 9. 11. 1979.


Usnesením bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1990, sp. zn. 1 Rtv 202/90, bylo z podnětu žádosti obviněného J. K. rozhodnuto tak, že podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, se výše uvedený rozsudek téhož soudu zrušuje ve výroku o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu a zrušují se i všechna další rozhodnutí obsahově navazující. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 9. 1990.


Rozsudkem bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1990, sp. zn. 1 Rtv 202/90, bylo rozhodnuto tak, že při nezměněném výroku o vině trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., jímž byl pravomocně uznán vinným rozsudkem téhož soudu ze dne 7. 12. 1977, sp. zn. 3 T 153/77, se obviněnému J. K. podle § 269 odst. 1 tr. zák. ukládá nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, pro jehož výkon byl obviněný zařazen do tehdejší 1. nápravně výchovné skupiny. K odvolání obviněného J. K. byl rozsudek bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1990, sp. zn. 1 Rtv 202/90, zrušen rozsudkem bývalého Vyššího vojenského soudu v Táboře ze dne 22. 11. 1990, sp. zn. Rtvo 9/90, a při nezměněném výroku o vině trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., jímž byl pravomocně uznán vinným rozsudkem bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 7. 12. 1977, sp. zn. 3 T 153/77, se podle § 24 odst. 1 tr. zák. upouští od potrestání obviněného.


Proti usnesení bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1990, sp. zn. 1 Rtv 202/90, podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného J. K. stížnost pro porušení zákona. Vytkl v ní, že napadeným rozhodnutím a v řízení, jež mu předcházelo, byl v neprospěch obviněného porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 6 tr. řádu ve vztahu k ustanovením § 3 odst. 1 a § 269 odst. 1 tr. zák. V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona poukázal ministr spravedlnosti na citované odsuzující rozhodnutí a na rozhodnutí, kterými došlo k soudní rehabilitaci obviněného J. K. Dále reprodukoval obsah zákonných ustanovení, v nichž spatřuje porušení zákona, a obsah ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů. Podle ministra spravedlnosti bylo důvodem k odmítnutí vojenské služby u obviněného J. K. jeho náboženské přesvědčení a jeho čin, pro nějž byl stíhán, tak měl směřovat k uplatnění základního práva zaručeného ústavou a vyhlášeného ve Všeobecné deklaraci lidských práv a takový čin byl údajně v rozporu s mezinárodním právem prohlášen za trestný čin. Ve stížnosti pro porušení zákona vyslovil ministr spravedlnosti přesvědčení, že u obviněného J. K. se jednalo o uplatnění práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství podle čl. 18 Všeobecné deklarace lidských práv ze dne 10. 12. 1948, a přestože Ústava ČSSR z roku 1960 tuto svobodu formálně zaručovala, ustanovení norem nižší právní síly ji prakticky likvidovala. Ministr spravedlnosti rovněž poukázal na ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, a je toho názoru, že rehabilitaci nelze zužovat pouze na výrok o trestu při současném zachování výroku o vině. Smyslem rehabilitačních zákonů je podle názoru ministra spravedlnosti rehabilitovat co nejvíce těch, kteří v období totalitního režimu byli pronásledováni a odsouzeni za to, že se chovali podle svého svědomí a hájili tak svá základní práva a svobody. Ministr spravedlnosti se domnívá, že samotný výrok o vině, aniž je vázán na trest podle trestního zákona, představuje sám o sobě určitý více či méně citelný trest, i když nikoli ve smyslu ryze trestně právním, ale ve významu, který je mu obecně přikládán.


Výrok o vině J. K. trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák. považuje ministr spravedlnosti s ohledem na § 1 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, jako výrok učiněný v rozporu s principy demokratické společnosti, respektující občanská a politická práva zaručená ústavou. Vzhledem k tomu ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil namítané porušení zákona, aby podle § 269 odst. 2 tr. řádu napadené usnesení včetně obsahově navazujících rozhodnutí zrušil a aby dále postupoval podle § 271 odst. 1 tr. řádu a sám ve věci rozhodl.


Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) před svým rozhodnutím doručil opis podané stížnosti pro porušení zákona Nejvyššímu státnímu zastupitelství, obviněnému i jeho obhájci s tím, že mají právo se ke stížnosti pro porušení zákona vyjádřit. Příslušný státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství se ztotožnil s podanou stížností pro porušení zákona a navrhl, aby jí bylo vyhověno. Obviněný, který se vyjádřil prostřednictvím svého obhájce, rovněž souhlasil se stížností pro porušení zákona, navrhl její určitou modifikaci, pokud jde o to, v jakých ustanoveních byl porušen zákon, odvolal se na jeden z nálezů Ústavního soudu a citoval řadu rozhodnutí Nejvyššího soudu, v nichž mělo být rozhodnuto o právu na odepření vojenské služby z důvodu svědomí a náboženského přesvědčení podle čl. 18 Všeobecné deklarace lidských práv, a poukázal na svůj dlouhodobý pracovní závazek v dolech, který podle jeho názoru bránil v tom, aby byl povolán k výkonu vojenské služby.


Nejvyšší soud na podkladě podané stížnosti pro porušení zákona a poté, co přihlédl k citovaným vyjádřením k ní, přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. řádu správnost výroku napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a zjistil, že zákon porušen nebyl. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud na základě následujících skutečností:


Nejvyšší soud považuje za nezbytné především zdůraznit, že z podnětu podané stížnosti pro porušení zákona přezkoumával zákonnost napadeného usnesení bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1990, sp. zn. 1 Rtv 202/90, kterým bylo rozhodnuto o účasti obviněného J. K. na soudní rehabilitaci. Předmětem zkoumání tedy bylo, zda uvedený soud postupoval v souladu s ustanoveními § 4 a násl. zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudní rehabilitaci“). Jde zejména o posouzení, zda soud rozhodoval o soudní rehabilitaci z podnětu oprávněné osoby (§ 5 zákona o soudní rehabilitaci), zda přezkoumával rozhodnutí podléhající soudní rehabilitaci (§ 4 zákona o soudní rehabilitaci) a zda byl důvod ke zrušení přezkoumávaného rozhodnutí (§ 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci), a pokud tomu tak bylo, zda zde neexistoval jiný důvod a zda nebylo třeba zrušit přezkoumávané rozhodnutí v jiném rozsahu, než jak to učinil bývalý Vojenský obvodový soud v Olomouci v napadeném usnesení.


K tomu Nejvyšší soud uvádí, že o soudní rehabilitaci bylo rozhodováno na návrh obviněného J. K., který je osobou oprávněnou podat návrh na soudní rehabilitaci ohledně svého odsouzení. Návrh a následné přezkumné řízení se týkaly odsouzení, které je uvedeno v ustanovení § 4 písm. e) zákona o soudní rehabilitaci, protože obviněný J. K. byl v původním řízení bývalým Vojenským obvodovým soudem v Olomouci pravomocně odsouzen pro trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., tj. pro trestný čin výslovně uvedený mezi trestnými činy vyjmenovanými v citovaném ustanovení zákona o soudní rehabilitaci. Za této situace tedy byl bývalý Vojenský obvodový soud v Olomouci povinen přezkoumat uvedené původní odsuzující rozhodnutí z toho hlediska, zda není zatíženo některou z vad vypočtených v ustanovení § 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci nebo vadou obdobnou, pro kterou by bylo třeba přezkoumávané rozhodnutí zrušit zcela nebo v části, v níž je vadné.


Bývalý Vojenský obvodový soud v Olomouci pak v usnesení, proti němuž směřuje stížnost pro porušení zákona, po přezkoumání původního odsuzujícího rozhodnutí shledal jen vadu uvedenou v ustanovení § 14 odst. 1 písm. f) zákona o soudní rehabilitaci, tj. dospěl k závěru, že výměra původně uloženého trestu byla ve zřejmém nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost. Proto bylo zrušeno přezkoumávané rozhodnutí jen ve výroku o trestu. Proti tomuto rehabilitačnímu usnesení pak navrhovatel – obviněný J. K. ani jeho obhájce neměli žádné námitky, protože obviněný ho stížností nenapadl; naopak, práva stížnosti se vzdal, čímž vyjádřil souhlas s rozsahem své rehabilitace. To ostatně odpovídá skutečnosti, že obviněný se prostřednictvím svého obhájce domáhal zrušení přezkoumávaného odsuzujícího rozhodnutí jen podle citovaného ustanovení zákona o soudní rehabilitaci.


Pokud jde o jiné možné vady vypočtené v ustanovení § 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci, z kompletního spisového materiálu, který je ve věci k dispozici, nelze učinit závěr, že by snad přezkoumávané odsuzující rozhodnutí bylo zatíženo některou z procesních vad týkajících se původního řízení ve smyslu § 14 odst. 1 písm. a) až c) zákona o soudní rehabilitaci, ani že by byl stíhaný skutek kvalifikován podle přísnějšího ustanovení, než vyplývalo ze zákona, ve smyslu § 14 odst. 1 písm. e) zákona o soudní rehabilitaci. Rovněž zjištění jiné obdobné vady za této situace nelze opřít o jakýkoli podklad. Uvedených vad se ostatně v podané stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti ani nedomáhal. V úvahu tedy přicházelo pouze posouzení, zda zrušení původního odsuzujícího rozhodnutí týkajícího se obviněného J. K. nepřicházelo v úvahu též podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona o soudní rehabilitaci, tj. pro vadu spočívající v tom, že stíhaný skutek byl uznán trestným v rozporu s tehdy platným zákonem. Tato vada by však mohla být zjištěna jen za předpokladu, jestliže již v době původního odsouzení – s přihlédnutím ke všem relevantním zákonným ustanovením platným v době rozhodování – nešlo o trestný čin. Nejvyšší soud zde zdůrazňuje nutnost zjištění rozporu s tehdy platným zákonem, třebaže by v době rozhodování o návrhu na soudní rehabilitaci nebo nyní již takový zákon (nebo některé z jeho ustanovení) neplatil. Tehdy platným zákonem v uvedeném smyslu byl v posuzovaném případě především trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zák.“), který byl účinný v době spáchání skutku, pro nějž byl obviněný J. K. trestně stíhán, přičemž v uvedené době obsahoval též ustanovení § 269 odst. 1 tr. zák. (zrušené s účinností od 1. 12. 1999 zákonem č. 223/1999 Sb.).


K tomu Nejvyšší soud dále připomíná, že trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák. (ve znění účinném do 30. 11. 1999) spáchal ten, kdo v úmyslu vyhnout se trvale vojenské činné službě nebo zvláštní službě nenastoupil službu v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v povolávacím rozkaze. Pro naplnění této skutkové podstaty bylo bezvýznamné, zda pachatel nenastoupil ve stanovené době k výkonu vojenské služby z důvodu svého svědomí nebo náboženského přesvědčení nebo z jakýchkoli jiných důvodů, pokud zde byla požadovaná forma úmyslného zavinění. Z hlediska tehdy platného zákona, a to jak trestního zákona, tak ani branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (účinného až do 30. 11. 1999), tedy poukaz na náboženské přesvědčení neměl sám o sobě právní význam a neznamenal bez dalšího zproštění povinností vyplývajících z branné povinnosti.


Skutková zjištění v posuzovaném případě, která nezpochybňuje ani ministr spravedlnosti, svědčí jednoznačně pro závěr, že obviněný J. K. za popsaných časových a místních okolností skutečně nenastoupil k výkonu vojenské základní služby, aniž mu v tom bránila jakákoli zákonná překážka, a učinil tak s rozhodnutím nenastoupit k výkonu vojenské služby ani kdykoli v budoucnosti. Proto byl v souladu s tehdy platným zákonem odsouzen rozsudkem bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 7. 12. 1977, sp. zn. 3 T 153/77, pro trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., a to poprvé, nikoli opakovaně. Bývalý Vojenský obvodový soud v Olomouci v původním řízení opíral tento výrok o výpověď obviněného, který všechny podstatné skutkové okolnosti doznával, a o další důkazy, jejichž obsah a hodnocení se uvádí odůvodnění citovaného rozsudku. Rovněž právní kvalifikace je zde použita a odůvodněna v souladu s tehdy platným trestním zákonem. Pokud je tedy bývalému Vojenskému obvodovému soudu v Olomouci ve stížnosti pro porušení zákona vytýkáno, že v rámci řízení o soudní rehabilitaci ponechal nedotčený výrok o vině ve zmíněném rozsudku, nelze dospět k závěru o existenci důvodu pro jeho zrušení, neboť předmětný skutek spáchaný obviněným Jánem Károu nebyl uznán trestným v rozporu s tehdy platným zákonem ve smyslu § 14 odst. 1 písm. d) zákona o soudní rehabilitaci.


K tomu je třeba uvést, že zákon o soudní rehabilitaci stanovil, do jaké míry nelze považovat předchozí odsouzení za spravedlivá a zákonná. Proto ustanovením § 2 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci byla přímo ze zákona zrušena odsuzující soudní rozhodnutí za takové činy, které byly prohlášeny za trestné činy v rozporu s principy demokratické společnosti respektující občanská politická práva a svobody zaručené ústavou a vyjádřené v mezinárodních dokumentech a mezinárodních právních normách (§ 1 zákona o soudní rehabilitaci). Trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., jehož spácháním byl v posuzovaném případě uznán vinným obviněný J. K., ovšem není uveden v ustanovení § 2 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci, podle kterého byla některá odsuzující soudní rozhodnutí zrušena přímo ze zákona, aniž by jejich zákonnost bylo třeba jakkoli přezkoumávat. Vzhledem k tomu nelze bez dalšího považovat odsouzení obviněného J. K. za nezákonné jen proto, že se při spáchání předmětného trestného činu odvolával na své náboženské přesvědčení. Trestní zákon platný v rozhodné době neobsahoval uvedenou okolnost jako zákonný znak trestného činu a jestliže zákonodárce odsouzení za trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 tr. zák. nepovažoval za nutné zrušit přímo ze zákona podle § 2 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci, pak nejde o takový čin, jehož prohlášení za trestný čin by samo o sobě odporovalo mezinárodním dokumentům, mezinárodním právním normám a principům demokratické společnosti respektující zaručená občanská a politická práva a svobody, jak tvrdí ministr spravedlnosti v podané stížnosti pro porušení zákona. Naopak, umožnil-li zákonodárce, aby odsouzení pro trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 tr. zák., uvedené v ustanovení § 4 písm. e) zákona o soudní rehabilitaci, bylo zrušeno pouze v rámci přezkumného rehabilitačního řízení a toliko v případě, že byla zjištěna některá vada takového rozhodnutí uvedená v § 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci či jiná obdobná vada, pak nutno připustit, že mohou existovat odsuzující soudní rozhodnutí pro zmíněný trestný čin, která žádnou z těchto vad netrpí a nutno je považovat za zákonná, třebaže půjde o trestný čin podle § 269 odst. 1 tr. zák. spáchaný s odvoláním se na náboženské přesvědčení.


Ostatně ministr spravedlnosti ve stížnosti pro porušení pro porušení zákona opomíjí podstatnou skutečnost, totiž že napadeným usnesením bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci nebylo rozhodováno o vině obviněného J. K., tj. o podané obžalobě, ale v řízení o soudní rehabilitaci byl přezkoumáván původní odsuzující rozsudek téhož soudu. To tedy znamená, že bývalý Vojenský obvodový soud v Olomouci byl povinen v rehabilitačním řízení respektovat právní moc přezkoumávaného rozhodnutí, tj. jeho závaznost a nezměnitelnost, a musel vycházet z presumpce jeho správnosti, dokud nebylo prokázáno, že rozhodnutí je zatíženo některou z vad ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci či vadou obdobnou a že je zde důvod k jeho zrušení. Proto ani v řízení o stížnosti pro porušení zákona se nemohl Nejvyšší soud primárně zabývat tím, zda bylo o vině obviněného J. K. v původním řízení rozhodnuto správně (stížnost pro porušení zákona nesměřovala proti rozsudku bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 7. 12. 1977, sp. zn. 3 T 153/77, kterým bylo o vině rozhodnuto), ale jen tím, jak již bylo výše zdůrazněno, zda měl bývalý Vojenský obvodový soud v Olomouci zákonný důvod k tomu, aby v napadeném usnesení o soudní rehabilitaci zrušil i výrok o vině v původním odsuzujícím rozsudku téhož soudu. Přitom ministr spravedlnosti v podané stížnosti pro porušení zákona napadenému rozhodnutí ani řízení mu předcházejícímu vůbec nevytýká porušení zákona v ustanovení § 14 odst. 1 nebo v kterémkoli jiném ustanovení zákona o soudní rehabilitaci, ač právě podle citovaného ustanovení bývalý Vojenský obvodový soud v Olomouci rozhodoval, a stejně tak ministr spravedlnosti neuvádí, z kterého z důvodů obsažených v § 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci měl být výrok o vině zrušen. Nejvyšší soud tedy nemohl bez dalšího spatřovat porušení zákona též ve skutkových a právních závěrech učiněných v otázce viny v původním řízení soudem a v tomto směru nevyhověl stížnosti pro porušení zákona. I když je odůvodnění rozsudku bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 7. 12. 1977, sp. zn. 3 T 153/77, vydaného v původním řízení poznamenáno některými dobovými formulacemi, samo o sobě to nemohlo zpochybnit správnost a zákonnost výroku o vině v něm obsaženého a odůvodnit jeho zrušení podle § 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci.


Jak bylo konstatováno, s ohledem na ustanovení § 1, § 2 odst. 1, § 4 písm. e) a § 14 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci nelze trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., jehož spácháním byl obviněný J. K. v posuzovaném případě uznán vinným, považovat za čin, který by byl prohlášen za trestný čin v rozporu s principy demokratické společnosti, právního státu a s mezinárodními normami o lidských právech a svobodách. Proto ani odsouzení za něj není možné samo o sobě pokládat za neslučitelné s demokratickými a právními principy a nelze v něm bez dalšího shledávat porušení zákona, třebaže k odsouzení došlo v období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990. Nejvyšší soud je vázán uvedenou zákonnou úpravou vyplývající ze zákona o soudní rehabilitaci a případné porušení zákona musel posuzovat i z tohoto hlediska, když z podnětu stížnosti pro porušení zákona bylo přezkoumáváno rozhodnutí vydané právě podle tohoto zákona. Ze stejných důvodů pak Nejvyšší soud nemohl akceptovat ani argument obsažený ve stížnosti pro porušení zákona a ve vyjádření obhájce obviněného k této stížnosti, pokud z článku 18 Všeobecné deklarace lidských práv vyvozuje „právo na odepření vojenské služby“. Citované ustanovení totiž pouze deklaruje svobodu myšlení, svědomí, náboženství a víry, přičemž článek 29 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv uvádí, jaké mají být meze výkonu deklarovaných práv a svobod. Ani z jednoho z těchto ustanovení však nelze přesvědčivě dovodit, že by snad trestní postih neplnění některých zákonem stanovených povinností vůči státu, a to i s poukazem na náboženské přesvědčení, nebyl přípustný. Rovněž mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách, kterými byl proveden a konkretizován obsah Všeobecné deklarace lidských práv, zejména tedy Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (oba publikované pod č. 120/1976 Sb.) ani evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (publikovaná pod č. 209/1992 Sb.) nekonstruují žádné výslovně uvedené právo odmítnout plnění zákonných povinností vůči státu, včetně povinnosti vojenské. Proto je v mnoha demokratických a právních státech přípustný trestní postih bezdůvodného odmítnutí nástupu či výkonu vojenské služby nebo neplnění i některých dalších povinností, a to v určitých státech dokonce i bez možnosti volby alternativní služby k vojenské službě [viz v této souvislosti rovněž např. ustanovení čl. 4 odst. 3 písm. b) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, z něhož plyne, že nikoli ve všech zemích vázaných citovanou Úmluvou je uznáváno za přípustné odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí].Nejvyšší soud pak nemohl akceptovat ani námitku obhájce obviněného ve vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona, v níž poukázal na dlouhodobý závazek obviněného J. K. na práci v podzemí a dovozoval, že podle sdělení v částce č. 41/1958 Ú. l. měl být obviněný povolán k výkonu vojenské služby jen tehdy, kdyby o to požádal. Argumentováno je zde sdělením Ministerstva národní obrany a Ministerstva paliv nazvaným „Úprava povolávání horníků uhelných dolů k výkonu základní (náhradní) služby“, které bylo publikované v citované částce Úředního listu. Toto sdělení odkazuje na usnesení vlády ze dne 12. 3. 1958 č. 229 a má charakter jen interního pokynu. Jako takové tedy nemohlo mít právní význam pro posouzení trestní odpovědnosti obviněného J. K., protože nemělo právní sílu zákona a tudíž samo o sobě nemohlo modifikovat normativní obsah tehdy platných zákonů, tj. jak povinnost obviněného k výkonu vojenské činné služby založenou branným zákonem (zákonem č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak ani podmínky odpovědnosti za trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách stanovené trestním zákonem podle § 269 odst. 1 tr. zák., kterým byl obviněný uznán vinným.


Pokud se ministr spravedlnosti ve stížnosti pro porušení zákona v souvislosti s poukazem na ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 198/1993 Sb. dovolává toho, že i samotný výrok o vině, který zůstal u obviněného J. K. v platnosti z původního odsuzujícího rozsudku, má charakter určitého trestu, byť nikoli ve smyslu trestněprávním, a že rehabilitaci nelze zužovat pouze na výrok o trestu při současném zachování výroku o vině, jde o úvahy převzaté z odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2001, sp. zn. II. ÚS 187/2000. K tomu ovšem Nejvyšší soud uvádí, že jednak takový výklad nemá oporu v zákoně, ale zejména že zmíněný nález byl krátce po svém vyhlášení překonán stanoviskem pléna Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS-st.-14/01. Tímto stanoviskem byl odmítnut uvedený rozšiřující výklad toho, co lze považovat za výrok o trestu v souvislosti se soudní rehabilitací a s postupem podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.


Nejvyšší soud musel posuzovat stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného J. K. též s ohledem na některé důležité ústavní principy. Jde jednak o ustanovení čl. 1 Listiny základních práv a svobod (vyhlášené pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.), podle něhož jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti i v právech a základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezměnitelné. Dále je to ustanovení čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod o tom, že stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Konečně Nejvyšší soud zdůrazňuje ustanovení čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Zde se zaručuje rovnost všech lidí bez rozdílu, vyjadřuje se univerzálnost základních práv a svobod a tím také všeobecný zákaz jakékoliv diskriminace, ale rovněž zákaz zvýhodňování některých skupin z jakýchkoli důvodů. Přitom z úřední činnosti je senátu Nejvyššího soudu známo, že v trestních věcech týkajících se nenastoupení služby v ozbrojených silách či v obdobných věcech jiného způsobu odpírání vojenské služby jsou stížnosti pro porušení zákona podávány ministrem spravedlnosti selektivně jen ve prospěch některých obviněných, a to výlučně těch, kteří se při nenastoupení výkonu vojenské služby či při odepření jejího výkonu odvolávali na své náboženské přesvědčení. Stížnosti pro porušení zákona ovšem nejsou podávány v případech osob, které nenastoupily či odepřely výkon vojenské služby z jiných než náboženských důvodů, přestože ani tito odsouzení neměli v minulosti možnost legálního odmítnutí vojenské služby nebo volby alternativní služby. Uvedeným ústavním principům rovnosti všech lidí v právech, zákazu diskriminace a preference a zákazu státu vázat se na náboženské vyznání by odporovalo, kdyby Nejvyšší soud bez dalšího vyhověl stížnostem pro porušení zákona uvedeného charakteru a zrušoval odsuzující soudní rozhodnutí jen u těch odsouzených, kteří nenastoupili výkon vojenské služby nebo odepřeli konat vojenskou službu z náboženských důvodů, zatímco u odsouzených, kteří se takových činů dopustili z jiných důvodů a bez odvolání se na náboženské nebo jiné přesvědčení, ke zrušování odsuzujících soudních rozhodnutí nedochází. Zákaz diskriminace z náboženských důvodů totiž na druhé straně znamená, že z týchž důvodů nelze jednu skupinu osob zvýhodňovat proti jiné skupině.


Vzhledem ke všem výše rozvedeným skutečnostem Nejvyšší soud podle § 268 odst. 1 tr. řádu stížnost pro porušení zákona zamítl, protože nezjistil, že by napadeným rozhodnutím nebo v řízení, jež mu předcházelo, byl porušen zákon, a to jak ve vytýkaném směru, tak ani v jiném ohledu. Toto rozhodnutí učinil Nejvyšší soud poté, co přihlédl k písemnému vyjádření obhájce obviněného i státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ke stížnosti pro porušení zákona. Rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona mohl Nejvyšší soud učinit v souladu s ustanovením § 274 tr. řádu v neveřejném zasedání na podkladě úplného spisového materiálu, aniž bylo třeba ve věci nařizovat veřejné zasedání, když strany se k věci písemně vyjádřily a Nejvyšší soud nemusel provádět ani neprováděl žádné důkazy.


Poučení: Proti tomuto usnesení není další opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. října 2001

 


 

5 Tz 163/2001-1

 

U S N E S E N Í

 

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 3. října 2001 návrh na vyloučení soudce JUDr. Františka Púryho z vykonávání úkonů trestního řízení v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného J. K., které je vedeno u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 5 Tz 163/2001, a rozhodl t a k t o :

 

Podle § 31 odst. 1 tr. řádu předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky JUDr. F. P. n e n í v y l o u č e n z vykonávání úkonů trestního řízení v řízení o stížnosti pro porušení zákona vedeném u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 5 Tz 163/2001.

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Ministr spravedlnosti podal dne 26. 6. 2001 ve prospěch obviněného J. K. stížnost pro porušení zákona proti usnesení bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1990, sp. zn. 1 Rtv 202/90. Věc je vedena u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 5 Tz 163/2001 a podle rozvrhu práce tohoto soudu na rok 2001 byla přidělena k projednání a rozhodnutí jako předsedovi senátu JUDr. F. P. a dalším členům senátu JUDr. J. H. a JUDr. J. U.

 

Nejvyšší soud České republiky si před rozhodnutím o podané stížnosti pro porušení zákona vyžádal vyjádření k této stížnosti od obviněného J. K. a od Nejvyššího státního zastupitelství. Obviněný J. K. ve svém vyjádření, které učinil prostřednictvím obhájce, mimo jiné vznesl námitku podjatosti ve vztahu k předsedovi senátu JUDr. F. P. ve smyslu § 30 odst. 1 tr. řádu, neboť „má pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci (tj. k problematice odpírání vojenské služby) .. nemůže nestranně rozhodovat.“ Předseda senátu se údajně

opakovaně podílel na nesprávných nepříznivých rozhodnutích vůči odpíračům vojenské služby ve věcech vedených v jednom případě u bývalého Nejvyššího soudu ČSFR a v ostatních případech u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 2 Tzn 12/95, 2 Tzn 13/95, 2 Tzn 14/95, 2 Tzn 15/95, 9 Tz 179/98, 5 Tz 197/2000 a 5 Tz 149/2001.

 

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky JUDr. F. P., jehož se námitka podjatosti týká, se k této námitce vyjádřil tak, že k projednávané věci, vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 5 Tz 163/2001, ani ke stranám v ní vystupujícím nemá žádný poměr, který by mu bránil věc nestranně projednat a rozhodnout. Důvodem vyloučení z projednávání a rozhodování nemohou být ani okolnosti, na které poukazuje obhájce obviněného, tj. údajně nepříznivá rozhodnutí vůči tzv. odpíračům vojenské služby. Ve věci obviněného J. K. zatím JUDr. F. P. nijak nerozhodoval, ale jen vyžádal vyjádření stran ke stížnosti pro porušení zákona a další úkony neučinil. Okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v rozhodování v jiných věcech, nemohou být důvodem k podjatosti soudce ani pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování, nestanoví-li zákon jinak. Zákonem stanovené výjimky se na posuzovanou věc nevztahují.

 

Nejvyšší soud České republiky projednal návrh na vyloučení soudce a zjistil, že návrh není důvodný. K tomu dospěl na základě níže uvedených skutečností:

 

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu platí, že z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, státní zástupce, vyšetřovatel a policejní orgán, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.

 

Podle § 31 odst. 1 tr. řádu o vyloučení z důvodů uvedených v § 30 tr. řádu rozhodne orgán, kterého se tyto důvody týkají, a to i bez návrhu. O vyloučení soudce nebo přísedícího, pokud rozhodují v senátě, rozhodne tento senát.

 

Senát Nejvyššího soudu České republiky, který byl podle § 31 odst. 1 věty druhé tr. řádu příslušný rozhodnout o podané námitce podjatosti, shledal námitku podjatosti vůči předsedovi senátu JUDr. F. P. nedůvodnou. Nebylo zjištěno, že by uvedený soudce měl jakýkoli vztah k projednávané věci nebo ke stranám v ní vystupujícím, který by mu bránil ve věci rozhodovat nepodjatě a nestranně. Naprosto nedůvodný je poukaz na jeho rozhodování v jiných věcech, neboť projednávání a rozhodování jiných věcí není bez dalšího důvodem k podjatosti ani pro vyloučení tohoto soudce z rozhodování ve věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 5 Tz 163/2001. Přitom o žádnou ze zákonem stanovených výjimek z tohoto pravidla zde nejde (viz § 30 odst. 2, 3 tr. řádu, § 8 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů). Navíc, pokud jde o věci zmiňované v námitce podjatosti, v nichž měl předseda senátu JUDr. F. P. údajně nepříznivě rozhodovat vůči tzv. odpíračům vojenské služby, je nutno připomenout, že v těchto věcech rozhodoval vždy jako jeden z více členů senátu, takže uvedená rozhodnutí nebyla rozhodnutími pouze uvedeného soudce, ale rozhodnutími tříčlenného a v jednom případě pětičlenného senátu Nejvyššího soudu České republiky. Údajně nesprávné rozhodnutí JUDr. F. P. v dřívějších věcech se pak opírá o pouhé subjektivní přesvědčení obhájce obviněného.

 

Senát Nejvyššího soudu České republiky dále připomíná, že rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 30 tr. řádu představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Tak, jak ji zákon stanovil, je zásadně dána, a proto lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodování přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Důvody tvrzené obhájcem obviněného J. K., jak bylo výše uvedeno, nejsou tohoto charakteru a pochybnost o nepodjatosti předsedy senátu JUDr. F. P., který má spolu s dalšími členy příslušného senátu rozhodovat v dané věci o stížnosti pro porušení zákona, nelze dovodit ani z jiných okolností. Pro úsudek o podjatosti soudce a o nemožnosti rozhodnout v důsledku toho nestranně a nezávisle není dostačující toliko obecné či subjektivní přesvědčení obviněného nebo jeho obhájce.

 

Protože nebyly shledány důvody uvedené v § 30 odst. 1 tr. řádu, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle § 31 odst. 1 tr. řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

 

V Brně dne 3. října 2001

 

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y