Vyhláška č. 476/2003 Sb.

Ministerstva financí,

kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě

podvojného účetnictví

 

Schváleno (Vydáno): 17.12.2003 Účinnost od: 01.01.2004

Uveřejněno v č. 158/2003 Sbírky zákonů na straně 8378

 

 

Čl.I

 

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, se mění takto:

 

2. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 11a) zní:

 

"§ 2

 

(1) Vyhláška se týká účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona a na které se vztahují zvláštní právní předpisy; jedná se zejména o tyto účetní jednotky:

a) politické strany a politická hnutí,1)

b) občanská sdružení,2)

c) církve a náboženské společnosti,3)

d) obecně prospěšné společnosti,4)

e) zájmová sdružení právnických osob,5)

f) organizace s mezinárodním prvkem,6)

g) nadace a nadační fondy,7)

h) společenství vlastníků jednotek,8)

i) veřejné vysoké školy9) a

j) jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem

podnikání,10) s výjimkou obchodních společností (dále jen

"účetní jednotky").

 

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis.11)

 

(3) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,

a) tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů,11a)

b) neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a nepoužijí ustanovení § 15, 18, 24, 30, 34, 35, 36, 41, 42 a 43 zákona, v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,

c) sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizace s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.