Vyhláška č. 155/2004 Sb.

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno (Vydáno): 26.03.2004 Účinnost od: 09.04.2004

Uveřejněno v č. 53/2004 Sbírky zákonů na straně 2223

 

Čl.I

 

Vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášky č. 151/2003 Sb., se mění takto:

 

1. § 11 zní:

 

"§ 11

 

(1) Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole (dále jen "příspěvek") stanoví pro jednotlivé obory ředitel školy po projednání se zřizovatelem až do výše 110 % průměru skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce, snížených o výdaje na platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, výdajů na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělání, poskytnutých ze státního rozpočtu.

 

(2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy

a) u výdělečně činných žáků výši příspěvku v plné výši průměru skutečných neinvestičních nákladů na žáka v uplynulém kalendářním roce,

b) u žáků, kteří se soustavně připravují na povolání a nejsou výdělečně činní, výši příspěvku podle odstavce 1,

c) u žáků, kteří se soustavně nepřipravují na povolání, nejsou výdělečně činní a pobírají hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, výši příspěvku podle odstavce 1.

 

(3) Za osobu výdělečně činnou se pro účely této vyhlášky považuje osoba, která se zabývá výdělečnou činností. Výdělečnou činností se rozumí činnost v České republice, která zakládá účast na důchodovém pojištění.

 

(4) Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a sociálním poměrům žáka, může ředitel školy po projednání se zřizovatelem osvobodit žáka od placení příspěvku zčásti nebo zcela, zpravidla na jeden školní rok.

 

(5) Příspěvek se stanoví na školní rok. Žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka jej platí škole.

 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nevztahuje na soukromé a církevní základní umělecké školy.".