Zákon č. 255/2004 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se

dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva

duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů

 

Schváleno (Vydáno): 13.04.2004 Účinnost od: 01.05.2004

Uveřejněno v č. 83/2004 Sbírky zákonů na straně 5428

 

 

Čl.I

 

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 260/2002 Sb., se mění takto:

 

"§ 14

 

Nakládání se zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví

 

(1) Jestliže bylo zajištěno zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva majitele k duševnímu vlastnictví, celní úřad na jeho žádost rozhodne o zničení zboží a zajistí zničení pod dohledem tří celníků. O zničení se vyhotoví úřední záznam, který podepíší všichni tři celníci a v němž se uvede též množství a popis zboží, aniž by bylo třeba dále ověřovat, zda bylo právo k duševnímu vlastnictví porušeno,16) za předpokladu, že

a)      majitel práva do deseti pracovních dnů nebo do tří pracovních dnů, jde-li o zboží podléhající rychlé zkáze, od sdělení, že bylo zajištěno zboží, informuje písemně nebo elektronicky celní úřad, že jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou je porušeno jeho právo k duševnímu vlastnictví, a předá celnímu úřadu souhlas deklaranta,17) vlastníka nebo držitele zboží učiněný písemně nebo elektronicky se zničením zboží; se souhlasem celního úřadu může deklarant, vlastník nebo držitel zboží předat tuto informaci písemně nebo elektronicky přímo celnímu úřadu. Nepodá-li deklarant, vlastník nebo držitel zboží v předepsané lhůtě námitky proti zničení, považuje se tento souhlas za přijatý. Pokud to okolnosti vyžadují, může být tato lhůta prodloužena o dalších deset pracovních dnů,

b)     před zničením se odeberou vzorky, které celní úřad uchová tak, aby mohly sloužit jako důkaz přípustný v případném soudním řízení, a

c)     zničení se provede na náklady a odpovědnost deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží.

 

(2) Rozhodne-li pravomocně soud, že se jedná o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví,18) nebo jde-li o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, a které bylo přenecháno ve prospěch státu, a deklarant, vlastník nebo držitel je sám nezničil,19) a nebylo-li rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání tohoto zboží, celní úřad zajistí zničení tohoto zboží na náklady deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží. Není-li celnímu úřadu vlastník nebo držitel zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, znám, nebo není-li zjištěn, zajistí celní úřad jejich zničení na náklady majitele práva.

 

(3) Rozhodne-li pravomocně soud, že před dalším nakládáním s padělky20) postačí z nich odstranit ochranné známky,21) celní úřad zajistí jejich odstranění a zničení na náklady deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží. Bylo-li v takovém případě vysloveno propadnutí nebo zabrání padělku, celní úřad zajistí odstranění ochranných známek za podmínek uvedených v odstavci 4 písm. a) a jejich zničení podle odstavce 4 písm. c).

 

(4) Celní úřad na náklady pachatele přestupku nebo správního deliktu zajistí

a)      se souhlasem majitele práva učiněným písemně nebo elektronicky odstranění ochranných známek z propadlých nebo zabraných padělků podle rozhodnutí soudu, a to tak, aby s nimi bylo možno nakládat jiným způsobem než jejich prodejem,

b)     se souhlasem majitele práva učiněným písemně nebo elektronicky5) provedení jiných úprav na propadlých nebo zabraných padělcích, pokud se tím nezmění povaha zboží, a to tak, aby s ním bylo možno nakládat jiným způsobem než jejich prodejem, nebo

c)     zničení propadlého nebo zabraného zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, ochranných známek odstraněných podle písmene a), odpadu a zbytků vzniklých při jiných úpravách podle písmene b).

 

(5) Není-li známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 15 a 23, nebo se ji nepodařilo postihnout, celní úřad zajistí zničení zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví a u něhož bylo v řízení o přestupku, popřípadě v řízení o správním deliktu vysloveno zabrání, na náklady majitele práva.

 

(6) Celní ředitelství podle údajů celního úřadu, na základě pravomocného rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání padělků a za předpokladu, že majitel práva vysloví souhlas s využitím padělků upravených podle odstavce 4 pro humanitární účely písemně nebo elektronicky, rozhodne, které pravomocně propadlé nebo zabrané padělky jsou vhodné pro zajištění humanitárních potřeb, a které lze za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy bezúplatně převést22) k humanitárním účelům na přejímající organizaci uvedenou v odstavci 7. K humanitárním účelům nelze bezúplatně převést padělky, které jsou zjevně zdravotně závadné. Padělky se bezúplatně převádějí podle účelu i využití nebo naléhavosti potřeb, s přihlédnutím k pořadí došlých žádostí.

 

(7) Přejímajícími organizacemi mohou být

a)      organizační složky a příspěvkové organizace státu nebo územních samosprávných celků, zřízené za účelem poskytování sociální péče nebo působící v oblasti zdravotnictví nebo školství,23) nebo

b)     jiné právnické osoby,24) pokud splňují tyto podmínky:

1.      nebyly zřízeny za účelem podnikání,

2.      předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech uvedených v písmenu a),

3.      poskytují humanitární pomoc nejméně 2 roky a 4. doloží potvrzením příslušného orgánu ne starším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na daních, splatné nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, splatné nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále.25) Splatným nedoplatkem na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu26) jeho splácení ve splátkách.

 

(8) Přejímající organizace je povinna

a)       přijmout opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku,

b)      za podmínek stanovených celním ředitelstvím a na své náklady zajistit odstranění ochranných známek podle odstavce 4 písm. a) nebo provedení jiných úprav způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. b) a zničení odstraněných ochranných známek, odpadu a zbytků po těchto úpravách podle odstavce 4 písm. c),

c)      zajistit označení všech upravených padělků nápisem "humanita" neodstranitelnou barvou takovým způsobem, aby nápis nebyl přímo patrný a tím nebyla snižována důstojnost osob, které tyto padělky používají,

d)      evidovat a archivovat doklady o příjmu padělků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu 3 let od okamžiku bezúplatného převodu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravující evidenci a archivaci stanovených dokladů.27)

 

(9) O bezúplatném převodu padělků k humanitárním účelům uzavře Generální ředitelství cel a přejímající organizace podle odstavce 7 písemnou smlouvu, která musí kromě obvyklých podstatných náležitostí obsahovat vždy druh a množství bezúplatně převedených padělků, podmínky celního ředitelství podle odstavce 8 písm. b) a dále ustanovení o smluvní pokutě28) pro případ porušení závazku o bezúplatném převodu padělků výhradně pro humanitární účely a konkrétní účel, k jakému přejímající organizace padělky použije.

 

(10) Celní úřad je oprávněn kontrolovat u přejímající organizace plnění povinností, k nimž se přejímající organizace smluvně zavázala. O výsledku kontroly informuje celní ředitelství.

------------------------------------------------------------------

16) Článek 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

17) Čl. 4 bod 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, ve znění pozdějších předpisů.

18) Článek 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

19) Článek 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

20) Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

21) Článek 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

22) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

23) Například zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

24) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb., zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 20a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění

pozdějších předpisů.

28) § 544 a 545 občanského zákoníku.".