Zákon

č. 321/2004 Sb.

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

 

Schváleno (Vydáno): 29.04.2004

Účinnost od: 28.05.2004

Uveřejněno v č. 105/2004 Sbírky zákonů na straně 6490

 

 

§ 16

 

Společná ustanovení pro označování produktu

 

(1) Požadavky na označování produktu stanoví předpisy Evropských společenství,43) tento zákon a prováděcí právní předpis. Uvádět v označování produktu nebo na jeho etiketě jiné údaje než údaje stanovené předpisy Evropských společenství,43) tímto zákonem a prováděcím právním předpisem je zakázáno. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů.44)

 

(2) U produktu je dále zakázáno uvádět údaje poukazující na zvlášť zesílený účinek, jako například sousloví "zdravotní víno" nebo "posilující víno" nebo "víno na krev" anebo slova "přírodní" nebo "pravé" nebo "čisté" anebo "alternativní", stejně jako slovní spojení, v nichž se tato slova vyskytují.

 

(3) U zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti je na etiketě dovoleno uvádět ročník, jestliže bylo víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů, které byly sklizeny v roce, který má být uveden na etiketě.

 

(4) U jakostního vína stanovené oblasti se v označení uvede obsah zbytkového cukru, který zůstane obsažen v konečném produktu (dále jen "zbytkový cukr"), v souladu s předpisy Evropských společenství.45)

 

(5) Na etiketě lze uvést získaná ocenění, případně medaile ze soutěží a výstav vín, které jsou uznány ministerstvem nebo členským státem Evropské unie.

 

(6) Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností,46) například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do oběhu; bez předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti je zakázáno uvést takto označené víno do oběhu.

 

(7) Označování produktu podle zákona upravujícího ekologické zemědělství47) není tímto zákonem dotčeno.

 

(8) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli víno uskladněné v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele (dále jen "sudové víno") je povinen viditelně umístit tyto písemné údaje:

a)      obchodní označení vína,

b)     výrobce vína,

c)     označení šarže,

d)     skutečný obsah alkoholu,

e)     slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru.

 

(9) Je zakázáno označovat jako víno

a)      nápoje připravené ze zředěného hroznového moštu,

b)     nápoj vyrobený na území České republiky jiným postupem a s užitím jiných konzervačních a přídatných látek, než stanoví předpisy Evropských společenství,48)

c)     alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matolin,

d)     alkoholický nápoj vyrobený kvašením zředěných vinných kalů,

e)     směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich výluhů.

 

(10) Prováděcí právní předpis stanoví

a)      vzor žádosti o uznávání soutěže nebo výstavy vín, včetně udělování ocenění vín, a názvy uznávaných výstav a soutěží vín, včetně udělovaných ocenění (medailí) podle odstavce 5,

b)     údaje, které mohou být dále uvedeny na etiketě produktu, a požadavky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět.

43) Čl. 47 až 53 a přílohy č. VII a VIII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 753/2002. Nařízení Rady (ES) č. 1601/1991.

44) Například zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

45) Příloha č. VIII písm. D bod 3 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999. Čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

46) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.

47) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

48) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999. Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000. Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

 

 

§ 39

 

Správní delikty

 

(1) Právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním

(...)

 

t) uvede na etiketě získaná ocenění nebo medaile, které nejsou uznány podle § 16 odst. 5, nebo uvede na etiketě, že víno může být užito pro účely církví nebo náboženských společností (například označení mešní víno, košer víno), jestliže nebyl vydán písemný souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti podle § 16 odst. 6,

 

(...)

 

se uloží pokuta do 3 000 000 Kč.