Zákon

č. 341/2004 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového

a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů

 

Schváleno (Vydáno): 04.05.2004 Účinnost od: 02.06.2004

Uveřejněno v č. 110/2004 Sbírky zákonů na straně 7313

 

Čl.I

 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

 

22. V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

"j) reklamy a teleshopping útočící na víru a náboženství nebo politické či jiné smýšlení,

k) reklamy a teleshopping obsahující diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, národního nebo sociálního původu, anebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.".