Vyhláška

č. 377/2004 Sb.

Ministerstva spravedlnosti,

kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád

výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.

 

Schváleno (Vydáno): 14.06.2004 Účinnost od: 01.07.2004

Uveřejněno v č. 123/2004 Sbírky zákonů na straně 7692

 

Čl. I

 

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., (dále jen "vyhláška") se mění takto:

 

6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a zní:

 

"§ 4a

Zacházení s obviněnými

 

(1) K omezení negativních účinků izolace obviněného od společnosti jeho vzetím do vazby a v souladu s účelem vazby věznice vytváří vhodné podmínky pro preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní programy. K tomu přijímá vhodná opatření zejména v oblasti personální, materiálně technické a organizační, spolupracuje s příslušnými státními orgány a institucemi, církvemi a náboženskými společnostmi a zájmovými sdruženími občanů.

 

(2) Věznice nabídne obviněnému účast v nejméně jednom preventivně výchovném, vzdělávacím, zájmovém a sportovním programu.

 

(3) Ustanovení § 7 zákona se při realizaci preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů užije přiměřeně. Společná účast mužů a žen, jakož i obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání1a), s ostatními obviněnými není přípustná.

------------------------------------------------------------------

1a) § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".