Pozn: Vzhledem k přijetí zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který ruší zákon č. 564/1990 Sb. s účinností od 1. ledna 2005, nebude dále uvedená změna vůbec účinná.

 


 

Zákon

č. 501/2004 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

 

Schváleno (Vydáno): 24.06.2004 Účinnost od: 01.01.2006

Uveřejněno v č. 174/2004 Sbírky zákonů na straně 9828

 

Čl.XXVII

 

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 284/2002 Sb., zákona č. 181/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., se mění takto:

 

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1i) zní:

 

"(3) Na rozhodování podle odstavce 2 písm. a) až h), l) a m) se nevztahuje ustanovení správního řádu o převzetí věci nadřízeným správním úřadem.1i)

------------------------------------------------------------------

1i) § 131 odst. 3 správního řádu.".

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

2. § 22 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

 

"§ 22

 

Vztah zákona ke správnímu řádu

 

(1) Ustanovení správního řádu o správním řízení5) se nevztahují na postup podle tohoto zákona, s výjimkou rozhodování podle § 3 odst. 2, § 7 písm. b) a c), § 12 odst. 5 písm. s), § 19 odst. 4 a § 20.

 

(2) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu lze podat do osmi dnů od doručení.

 

(3) Správní řád se nevztahuje na postup soukromých škol a církevních škol podle tohoto zákona.

------------------------------------------------------------------

5) Části druhá a třetí správního řádu.".