559

 

ZÁKON

 

ze dne 24. září 2004,

 

kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb.,

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

 

10. V § 5 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní:

 

"(1) Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let věku, je povinen předložit

a)      rodný list občana,

b)      1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana; požadavky na technické provedení fotografie stanoví ministerstvo vyhláškou,

c)      popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

 

Současně je povinen dokladem o státním občanství8a) prokázat státní občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u příslušného úřadu.8b)

___________________________________

8a) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

8b) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb.".

 

 

 

Citace: 559/2004 Sb.

Částka: 189/2004 Sb.

Na straně (od-do): 10239-10253

Rozeslána dne: 9. listopadu 2004

Datum přijetí: 24. září 2004

Datum účinnosti od: 1. ledna 2005