text celého předpisu

(převzato z webové stránky www.sbirka.cz)  

 

562

ZÁKON

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

 

Čl. I

 

V zákoně č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 16/1990 Sb., zákona č. 165/1992 Sb., zákona č. 522/1992 Sb. a zákona č. 3/2002 Sb., se § 5 zrušuje.

 

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

 

Čl. X

 

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 255/2001 Sb., zákona č. 16/2002 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., se mění takto:

 

1. § 1 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 6) znějí:

 

"§ 1

 

(1) Dotace ze státního rozpočtu (dále jen "dotace") se poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku,1) které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen "svazek obcí"), nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,2) (dále jen "právnické osoby"), pokud uzavřou smlouvu s krajským úřadem podle tohoto zákona. Dotace se neposkytuje na činnost jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

 

(...)

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

 

Čl. XIV

 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb., se mění takto:

 

1. V § 27 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 19) zní:

 

"(10) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánů církví a náboženských společností, statutárních orgánů církevních právnických osob a svazů církví a náboženských společností, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup z informačního systému evidence obyvatel,19) o občanech a cizincích s povolením k pobytu na území České republiky tyto údaje:

a)         jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)        datum narození,

c)         pohlaví,

d)        místo a okres narození u občana, popřípadě místo a stát narození cizince a občana, který se narodil v cizině,

e)         rodné číslo,

f)          státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g)         adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

h)        číslo a platnost povolení k pobytu, druh pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i)           zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

____________________

19) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

 

2. Část druhá se zrušuje.

 

 

Citace: 562/2004 Sb.

Částka: 190/2004 Sb.

Na straně (od-do): 10325-10332

Rozeslána dne: 10. listopadu 2004

Datum přijetí: 24. září 2004

Datum účinnosti od: 1. ledna 2005