585

 

ZÁKON

 

ze dne 4. listopadu 2004

 

o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 6

 

Odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo

náboženského vyznání

 

(1) Voják v záloze může odmítnout vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání

a)      do 15 dnů ode dne předání rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení,

b)      do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

 

(2) Odůvodněné prohlášení o odmítnutí výkonu mimořádné služby se podává písemně příslušnému krajskému vojenskému velitelství. V prohlášení se uvede jméno nebo jména, příjmení, rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu vojáka.

 

(3) Krajské vojenské velitelství předá odůvodněné prohlášení o odmítnutí výkonu mimořádné služby do 10 dnů od jeho podání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu vojáka v záloze.

 

(4) Voják v záloze, který odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá pracovní povinnosti podle zvláštního právního předpisu.3)

 

 

Zánik branné povinnosti

 

§ 7

 

Branná povinnost zaniká

a)      dnem právní moci rozhodnutí vydaného při odvodním řízení, kterým se občan stává neschopným vykonávat vojenskou činnou službu,

b)      dnem právní moci rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení, kterým se voják stává neschopným vykonávat vojenskou činnou službu,

c)      dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl občan nebo voják zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo kterým byla způsobilost občana nebo vojáka k právním úkonům omezena,

d)      dnem, kterým občan nebo voják pozbyl státního občanství České republiky, nebo

e)      vojákovi v záloze, který odmítl vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání.

 


PROFIL PŘEDPISU:

Citace: 585/2004 Sb.

Částka: 201/2004 Sb.

Na straně (od-do): 10934-10945

Rozeslána dne: 29. listopadu 2004

Datum přijetí: 4. listopadu 2004

Datum účinnosti od: 1. ledna 2005

218/1999 Sb.3) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.