Zákon

č. 669/2004 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

 

Schváleno (Vydáno): 09.12.2004 Účinnost od: 01.01.2005

Uveřejněno v č. 228/2004 Sbírky zákonů na straně 11951

 

Čl.XII

 

Zákon  č. 235/2004  Sb., o  dani z  přidané hodnoty,  se mění takto:

 

1. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

"(5)  Za veřejnoprávní  subjekt  se  pro účely  tohoto zákona považují také odborové organizace, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou při výkonu  činností  podle  svého  statutu,  stanov  nebo  základního dokumentu.

 

2.  V  §  48  odst.  1  se  za  slova "rodinného domu a bytu" vkládají slova "nedokončeného rodinného domu a bytu".

 

Čl.XIV

 

Zákon  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve znění zákona č. 117/1994  Sb., zákona  č. 227/1997  Sb., zákona  č. 492/2000  Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., se mění takto:

 

2. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

 

"§ 38a

 

Občanská sdružení, jejich  organizační jednotky,8) které mají právní  subjektivitu,  církve  a  náboženské  společnosti8a)  nebo církevní  instituce,  které   jsou  církevní  právnickou  osobou9) a honební společenstva,10)  které ke dni  31. prosince 2004  vedly účetnictví   v  soustavě   jednoduchého  účetnictví,   mohou  vést účetnictví podle  zákona č. 563/1991  Sb., o účetnictví,  ve znění zákona  č.  117/1994  Sb.,  zákona  č.  227/1997  Sb.,  zákona  č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.  a zákona č. 437/2003 Sb., až od 1. ledna 2007; do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona č.  563/1991  Sb.,  o   účetnictví  a  jeho  prováděcích  právních předpisů,   která  upravují   účtování  v   soustavě  jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003.".