Zákon č. 77/2004 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti

týrání, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno (Vydáno): 21.01.2004 Účinnost od: 01.03.2004

Uveřejněno v č. 25/2004 Sbírky zákonů na straně 1139

 

Čl.I

 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., se mění takto:

 

23. V § 5 odst. 4 se za slovo "společností" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2h).

 

Poznámka pod čarou č. 2h) zní:

------------------------------------------------------------------

"2h) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).".

 

28. Za § 5 se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2j) zní:

 

"ČÁST DRUHÁ

OCHRANA ZVÍŘAT PŘI USMRCOVÁNÍ,

POUŽITÍ ZNECITLIVĚNÍ A OCHRANA

ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍCH

NEBO SVODECH ZVÍŘAT

 

...

 

§ 5e

 

Fixace zvířat před omráčením, porážením nebo usmrcením

 

(1) Zvíře musí být před porážkou nebo usmrcením fixováno. Je zakázáno svazovat končetiny zvířat a zavěšovat zvířata před omráčením nebo utracením s výjimkou drůbeže a králíků. Králíci a drůbež musí být před omráčením zklidněni.

 

(2) Jde-li o porážku zvířete pro potřeby církve nebo náboženské společnosti,2h) jejíž předpisy stanoví jiný způsob porážky (rituální porážky) a kterým ministerstvo povolilo podle § 5 odst. 4 výjimku, provádí se znehybnění zvířete, jehož cílem je zamezit nepřiměřenému utrpení zvířete.