text celého předpisu ve formátu MS-Word


Vyhláška

č. 113/2005 Sb.

Ministerstva zemědělství

o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

 

Schváleno (Vydáno): 04.03.2005 Účinnost od: 21.03.2005

Uveřejněno v č. 37/2005 Sbírky zákonů na straně 1163

 

§ 4

 

 (1)  Způsoby  označování  potravin  a  tabákových  výrobků se provádí tak, aby neuváděly spotřebitele v omyl

a)      pokud  se   týká  charakteristiky  potraviny,   její  podstaty, totožnosti, vlastností, složení, množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku, způsobu zpracování nebo výroby,

b)     přisuzováním   účinků   nebo    vlastností,   které   potravina nevykazuje,

c)     vyvoláváním    dojmu,    že    potravina    vykazuje   zvláštní charakteristické   vlastnosti,   když   ve   skutečnosti   tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny.

 

(2) Na obalu určeném pro  spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných  součástech, na připojených součástech a v písemné  dokumentaci, která potravinu  doprovází, se neuvádějí údaje, že

a)      potravina je  zdrojem všech životně  nezbytných živin, nejde-li o potraviny, u  nichž je tato vlastnost  stanovena ve zvláštním právním předpise8) nebo potvrzena příslušným správním orgánem,

b)     běžné  potraviny   nedodají  potřebné  množství   živin,  které obsahuje nabízená potravina,

c)     potravina má zvýšenou nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku   přídatných  látek   nebo  potravních   doplňků,  bez provedeného nutričního hodnocení,

d)     potravina    zvláštní  vlastnosti,  přestože  tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné potraviny,

e)     potravina je vhodná k  prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy  nebo  k  lékařským  účelům,  pokud  nestanoví zvláštní právní předpis8) jinak,

f)      charakter nebo původ potraviny  je "domácí", "čerstvý", "živý",  "čistý",  "přírodní",  "pravý"  nebo  "racionální",  pokud toto označení  výrobku  není  součástí  názvu  druhu,  skupiny  nebo  podskupiny uvedené u jednotlivých  druhů potravin ve zvláštních právních předpisech,

g)     potravina  je  určena  pro  zvláštní  výživu  nebo  je  dietní, popřípadě  dietetická,  pokud   by  to  neodpovídalo  požadavku  zvláštního právního předpisu,8)

h)     potravina  byla  vyrobena  podle  náboženských  nebo rituálních předpisů, bez doložení příslušnými náboženskými autoritami.

 

(3) Na obalu určeném pro  spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných  součástech, na připojených součástech a v  písemné  dokumentaci,  která  potravinu  doprovází,  se  dále neuvádějí údaje

a)      jejichž pravdivost nelze dokázat,

b)     které  by  mohly  vyvolat   pochybnosti  o  neškodnosti  jiných  podobných potravin  nebo vyvolat u spotřebitele  obavy z jejich použití,

c)     o rychlosti  úbytku  tělesné  hmotnosti  nebo  jeho rozsahu při  konzumaci určité potraviny,

d)     které by mohly vést k záměně běžných potravin s potravinami pro  zvláštní výživu.

 

(4)  Ustanovení  odstavců  1    3  platí  rovněž pro způsob nabízení  potravin k  prodeji, zejména  s ohledem  na jejich tvar, vzhled  nebo balení,  použité obalové  materiály, grafickou úpravu a způsob uspořádání, ve kterém jsou vystaveny k prodeji.

 

(5) Zvláštní údaje uváděné na obalu biopotravin pocházejících z ekologického  zemědělství  a  podmínky  jejich  použití  stanoví

zvláštní právní předpis.10)

------------------------------------------------------------------

 8) Například vyhláška č. 54/2004  Sb., o potravinách určených pro  zvláštní  výživu  a  o  způsobu  jejich  použití,  vyhláška č. 446/2004 Sb.,  kterou se stanoví  požadavky na doplňky  stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.

 9) Například  vyhláška č.  330/1997 Sb.,  kterou se  provádí § 18  písm. a),  d), j) a k)  zákona č. 110/1997 Sb.,  o potravinách a tabákových  výrobcích   a  o  změně   a  doplnění  některých souvisejících  zákonů,  pro  čaj,  kávu  a  kávoviny, ve znění pozdějších  předpisů,  vyhláška  č.  326/2001  Sb.,  kterou se provádí § 18 písm. a), d), g),  h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů,  pro  maso,  masné  výrobky,   ryby,  ostatní  vodní  živočichy  a výrobky z nich, vejce a  výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky  pro  mléko  a  mléčné  výrobky,  mražené  krémy  a  jedlé tuky  a oleje, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

10) Zákon  č. 242/2000  Sb., o  ekologickém zemědělství  a o změně zákona  č.  368/1992  Sb.,  o  správních  poplatcích, ve znění  pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.