text celého předpisu ve formátu MS-Word


Vyhláška

č. 15/2005 Sb.

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 

Schváleno (Vydáno): 27.12.2004 Účinnost od: 11.01.2005

Uveřejněno v č. 4/2005 Sbírky zákonů na straně 64

 

§ 5

Obsah výroční zprávy

 

(1) Výroční zpráva v kraji obsahuje vždy:

a)      změny  ve  vzdělávací  soustavě,  zejména  změny  ve  struktuře vzdělávací nabídky se zaměřením na  strukturu druhů a typů škol a školských zařízení a strukturu oborů vzdělání,

b)     naplňování prioritních cílů dlouhodobého záměru,

c)     plnění dalších úkolů, například prevence sociálně patologických jevů,  environmentální  a   multikulturní  výchovy,  vzdělávání cizinců   a   příslušníků   národnostních   menšin   a  výchovy k udržitelnému rozvoji,

d)     účast škol  a školských zařízení v  rozvojových a mezinárodních programech.

 

(2) Výroční  zpráva   v  kraji   zachycuje  současný   stav a vyhodnocuje  změny  proti  minulému   vývoji  v  dále  uvedených oblastech:

a)      předškolní vzdělávání,

b)     základní vzdělávání, odchody žáků  do šestiletých gymnázií nebo osmiletých gymnázií a konzervatoří,

c)     střední vzdělávání,

d)     vyšší odborné vzdělávání,

e)     vzdělávání  dětí, žáků  a studentů  se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,

f)      základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání,

g)     poradenské služby,

h)     školská zařízení,

i)       pracovníci ve školství,

j)       další vzdělávání pedagogických pracovníků,

k)     další vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení.

 

(3)  Ekonomická část  výroční zprávy  v kraji  uvádí údaje za kalendářní  rok,  za  který  je  připravována,  a  nejméně  za dva

předcházející kalendářní roky a obsahuje vždy:

a)      celkové  výdaje na  školy a  školská zařízení  zřizované krajem podle jednotlivých  druhů škol a  školských zařízení v  členění na:

1.                              výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů,1) z toho mzdové výdaje,

2.                              provozní výdaje,

3.                              investiční výdaje,

4.                              výdaje na rozvojové programy,

b)     neinvestiční  výdaje  škol  a  školských  zařízení  zřizovanýchobcemi nebo svazky obcí na území kraje podle jednotlivých druhů škol  a   školských  zařízení  v  členění   na  výdaje  hrazené prostřednictvím krajských normativů,1)

c)     celkovou výši  finančních prostředků poskytovaných  ze státního rozpočtu na činnost škol  a školských zařízení, které nezřizuje  stát,  kraj, obec,  svazek obcí  nebo registrovaná  církev nebo náboženská společnost,  které bylo přiznáno  oprávnění k výkonu zvláštního  práva zřizovat  církevní  školy,2)  v rozsahu  a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,3)

d)     výdaje poskytované  krajem na školy  a školská zařízení,  které  nezřizuje  stát,  kraj,  obec,  svazek  obcí  nebo registrovaná církev   nebo  náboženská   společnost,  které   bylo  přiznáno oprávnění  k výkonu  zvláštního práva  zřizovat církevní školy, v členění podle druhů škol a školských zařízení,

e)     přímé   výdaje  na   vzdělávání  na   dítě,  žáka   a  studenta u jednotlivých  druhů  škol   a  školských  zařízení  uvedených v písmenech a) až c).

 

     (4)  Závěry výroční  zprávy shrnují  poznatky z jednotlivých kapitol a jsou podkladem pro zpracování dlouhodobých záměrů.

------------------------------------------------------------------

1) § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2) § 7  odst.  1  písm.  e)   zákona  č.  3/2002  Sb.,  o  svobodě  náboženského   vyznání  a   postavení  církví   a  náboženských

   společností  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o církvích a náboženských společnostech).

3) Zákon č.  306/1999 Sb., o poskytování  dotací soukromým školám, předškolním   a   školským   zařízením,   ve  znění  pozdějších

   předpisů.