text celého předpisu ve formátu MS-Word


322/2005 Sb.

Vyhláška

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách

 

Schváleno: 15.08.2005 Rozesláno: 22.08.2005 Účinnost od: 01.09.2005

Uveřejněno v č. 114/2005 Sbírky zákonů na straně 5710

 

§ 1

Studium na středních školách

 

      Za studium na středních školách, jde-li o studium uskutečňované v České republice, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též:

a)        studium osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)       příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech 1) , která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let,

c)       vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů 2) ,

d)       studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími institucemi působícími v České republice, uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 ____________________

1) Zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

2) § 11 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. , o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.