text předpisu ve formátu MS-Word


412/2005 Sb.

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 

Schváleno: 21.09.2005 Rozesláno: 18.10.2005 Účinnost od: 01.01.2006

Uveřejněno v č. 143/2005 Sbírky zákonů na straně 7526

 

§ 94

 

            (1) Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (dále jen "žádost fyzické osoby") obsahuje písemné zdůvodnění nutnosti jejího přístupu k utajované informaci s uvedením stupně utajení, které potvrdí odpovědná osoba nebo ten, kdo bude utajovanou informaci fyzické osobě poskytovat.

 

            (2) Fyzická osoba k žádosti podle odstavce 1 přiloží

a)      vyplněný dotazník fyzické osoby v listinné i elektronické podobě,

b)     originály písemností nebo jejich ověřené kopie dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku, které má v držení,

c)     prohlášení k osobnostní způsobilosti,

d)     prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a

e)     jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě fyzické osoby, zobrazující ji v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých, v občanském oděvu a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci fyzické osoby.

 

            (3) Přílohy podle odstavce 2 se považují za součást žádosti fyzické osoby.

 

            (4) Má-li mít fyzická osoba přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jejího dosavadního osvědčení fyzické osoby, je povinna písemně požádat Úřad o vydání nového osvědčení fyzické osoby, a to před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení fyzické osoby ve lhůtě nejméně

a)      4 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné,

b)     10 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné a

c)     13 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné.

 

            (5) Žádost podle odstavce 4 musí splňovat náležitosti podle odstavce 1 a musí k ní být přiloženy přílohy podle odstavce 2. V dotazníku fyzické osoby se údaje vyplní v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Písemnosti podle odstavce 2 písm. b) se k žádosti přiloží pouze v případě, došlo-li v průběhu platnosti osvědčení fyzické osoby ke změnám údajů, které tyto písemnosti obsahují.

 

            (6) Požádá-li fyzická osoba podle odstavce 4 o vydání nového osvědčení fyzické osoby pro stejný stupeň utajení, pro který jí bylo vydáno dosavadní osvědčení fyzické osoby, zjišťují se podmínky pro vydání nového osvědčení fyzické osoby zpětně nejméně za dobu, která uplynula od vydání jejího dosavadního osvědčení fyzické osoby.

 

            (7) Požádá-li o vydání osvědčení fyzické osoby orgán Evropské unie podle § 93 odst. 1 písm. b), fyzická osoba, o vydání jejíhož osvědčení se žádá, postupuje podle odstavců 2 až 6 obdobně.

 

§ 99

 

            (1) Žádost o doklad obsahuje písemné zdůvodnění výkonu citlivé činnosti potvrzené odpovědnou osobou.

 

            (2) K žádosti podle odstavce 1 fyzická osoba přiloží

a)      vyplněný dotazník v listinné i elektronické podobě,

b)     prohlášení k osobnostní způsobilosti,

c)     originály písemností nebo jejich ověřené kopie dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku,

d)     prohlášení o způsobilosti k právním úkonům,

e)     výpis z evidence Rejstříku trestů 11) nebo obdobnou písemnost státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, ne starší než 3 měsíce, a

f)       jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě fyzické osoby, zobrazující ji v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých, v občanském oděvu a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci fyzické osoby.

 

            (3) Přílohy podle odstavce 2 se považují za součást žádosti o doklad.

 

            (4) Má-li fyzická osoba vykonávat citlivou činnost i bezprostředně po skončení doby platnosti dokladu, je povinna požádat Úřad o vydání nového dokladu nejméně 3 měsíce před skončením platnosti dokladu dosavadního.

 

            (5) Žádost podle odstavce 4 musí splňovat náležitosti podle odstavce 1 a musí k ní být přiloženy přílohy podle odstavce 2. V dotazníku se údaje vyplní v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Písemnosti podle odstavce 2 písm. c) se k žádosti přiloží pouze v případě, došlo-li v průběhu platnosti dokladu ke změnám údajů, které tyto písemnosti obsahují.

 

            (6) Požádá-li fyzická osoba podle odstavce 4 o vydání nového dokladu, zjišťují se podmínky pro vydání nového dokladu zpětně nejméně za dobu, která uplynula od vydání dokladu dosavadního.

11) Zákon č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.