text zákona č. 326/1999 Sb. v úplném znění


Zákon č. 428/2005 Sb.

Parlamentu České republiky, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Schváleno: 23.09.2005 Rozesláno: 25.10.2005 Účinnost od: 24.11.2005

Uveřejněno v č. 147/2005 Sbírky zákonů na straně 7954

 

Čl.I

 

Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb. , zákona č. 151/2002 Sb. , zákona č. 217/2002 Sb. , zákona č. 222/2003 Sb. , zákona č. 436/2004 Sb. , zákona č. 501/2004 Sb. , zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb. , se mění takto:

 

(...)

      134. Hlava XII včetně názvu a poznámek pod čarou č. 18, 19 a 19a zní:

 

(...)

 

§ 141

 

      (1) Při určení ubytovacích prostor provozovatel podle možností zařízení přihlíží k náboženským, etnickým či národnostním zvláštnostem, příbuzenským a rodinným vztahům, věku nebo zdravotnímu stavu.

 

      (2) Odděleně se umisťují

a) nezletilí cizinci bez doprovodu od cizinců zletilých,

b) muži od žen; výjimku lze učinit v případě osob blízkých 14) .

 

      (3) Cizinec mladší 18 let nebo cizinec zbavený způsobilosti k právním úkonům je umístěn spolu s osobou blízkou nebo s osobou, které byl svěřen do péče.

 

(...)

 

§ 143

 

      (1) Zajištěnému cizinci se poskytuje strava odpovídající zásadám správné výživy a zdravotnímu stavu cizince třikrát denně, v případě dětí do 18 let pětkrát denně.

 

      (2) Při výběru stravy se podle možností přihlíží k požadavkům kulturních a náboženských tradic zajištěného cizince.

 

(...)