Zákon

č. 111/2006 Sb.

Parlamentu České republiky

o pomoci v hmotné nouzi

 

Schváleno: 14.03.2006 Rozesláno: 31.03.2006 Účinnost od: 01.01.2007

Uveřejněno v č. 37/2006 Sbírky zákonů na straně 1305

 

 

§ 64

 

      Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou v souvislosti s poskytováním dávek povinni

 

a)     chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak,

 

b)     informovat každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést ji k vlastní odpovědnosti,

 

c)     respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí na životě společnosti,

 

d)     vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí,

 

e)     spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází.