Zákon

č. 136/2006 Sb.

Parlamentu České republiky,
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

 

Schváleno: 14.03.2006 Rozesláno: 14.04.2006 Účinnost od: 01.09.2006

Uveřejněno v č. 46/2006 Sbírky zákonů na straně 1633

Pozn.: Ustanovení Čl. II bodu 2 nabývá účinnosti 15.8.2006.

 

Čl.I

 

         Zákon č. 329/1999 Sb. , o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb. , se mění takto:

 

(...)

 

         27. V § 20 odstavec 5 zní:

 

         "(5) K žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se přikládají 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen "fotografie"), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené vyhláškou ministerstva. K žádosti o vydání diplomatického a služebního pasu se strojově čitelnými údaji a bez nosiče dat s biometrickými údaji se přikládá 1 fotografie. K žádosti o vydání cestovního dokladu lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy; tato pokrývka nesmí zakrývat obličejovou část způsobem, který by znemožňoval identifikaci. Při pořizování údajů o zobrazení obličeje jako biometrického údaje platí požadavky pro zobrazení obličeje občana na fotografii podle předcházejících vět obdobně.".