Zákon

č. 177/2006 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno: 29.03.2006 Rozesláno: 05.05.2006 Účinnost od: 01.07.2006

Uveřejněno v č. 61/2006 Sbírky zákonů na straně 2058

Pozn.: Ustanovení bodu 17 § 6 odst. 2, 3 a 4 nabývají účinnosti 1.1.2007, ustanovení bodu 17 § 6 odst. 7 a bodu 19 § 6a odst. 2 nabývají účinnosti 1.1.2009.

 

Čl.I

 

      Zákon č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb. , zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 180/2005 Sb. , se mění takto:

 

(...)

 

      19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod čarou č. 5, 5a, 5b, 6, 6a a 6b zní:

 

"§ 6a

Energetická náročnost budov

 

      (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 5) musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis 6a) , a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami. Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti vztahující se ke splnění těchto požadavků. Při změnách dokončených budov jsou požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny systémů a prvků budovy.

 

      (2) Splnění požadavků podle odstavce 1 dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen "průkaz"), který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 5a) . Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při

      a) výstavbě nových budov,

      b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2 , které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

      c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b).

 

      (3) Průkaz může být použit pro jednotlivé byty a nebytové prostory u budov s ústředním vytápěním, které je připojeno na zdroj či rozvod tepelné energie.

 

      (4) Součástí průkazu nové budovy nad 1000 m 2 celkové podlahové plochy musí být výsledky posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou

      a) decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů,

      b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla,

      c) dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení,

      d) tepelná čerpadla.

 

      (5) Obsah průkazu a způsob jeho zpracování, včetně využití již zpracovaných energetických auditů podle § 9 , stanoví prováděcí právní předpis.

 

      (6) Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m 2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově.

 

      (7) Průkaz může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu 5b) , přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností jeho vypracování.

 

      (8) Požadavky podle odstavce 1 nemusí být splněny při změně dokončené budovy v případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu 6) . Požadavky podle odstavce 1 nemusí být dále splněny u budov dočasných s plánovanou dobou užívání do 2 let, budov experimentálních, budov s občasným používáním, zejména pro náboženské činnosti, obytných budov, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce, samostatně stojících budov o celkové podlahové ploše menší než 50 m 2 a budov obsahujících vnitřní technologické zdroje tepla. Požadavky dále nemusí být splněny u výrobních budov v průmyslových areálech, u provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční spotřebou energie na vytápění 6a) .

 

      (9) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesmí při užívání nových budov nebo při užívání budov dokončených po jejich změně mající vliv na všechny tepelně technické vlastnosti budovy překročit měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a chlazení a pro přípravu teplé vody stanovené prováděcím právním předpisem 6b) .

 

      (10) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto zařízení.

 

      (11) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek se musí řídit pravidly pro vytápění a chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem 6b) . Pravidla se nevztahují na

      a) dodávky uskutečňované výhradně pro vlastní osobní potřebu,

      b) dodávky uskutečňované pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku,

      c) dodávky uskutečňované pro byty, při souhlasu alespoň dvou třetin nájemníků nebo vlastníků těchto bytů s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem 6b) a neohrožení zdraví a majetku.


5) Zákon č. 72/1994 Sb. , o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Vyhláška č. 137/1998 Sb. , o obecných technických požadavcích na výstavbu.

5b) § 5 odst. 3 písm. a), e) a f) zákona č. 360/1992 Sb. , o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

6) Například zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6a) Vyhláška č. 291/2001 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

6b) Vyhláška č. 152/2001 Sb. , kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.".