Zákon

č. 179/2006 Sb.

Parlamentu České republiky

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

 

Schváleno: 30.03.2006 Rozesláno: 05.05.2006 Účinnost od: 01.08.2007

Uveřejněno v č. 61/2006 Sbírky zákonů na straně 2097

Pozn.: Ustanovení části první hlavy I a II, § 22 písm. a), § 23 a 24, § 25 odst. 1, části druhé, části třetí bodů 2 až 15 a 19 až 23, části čtvrté a části osmé nabývají účinnosti 5.5.2006.

 

§ 23

Ministerstvo

 

      Ministerstvo vykonává v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:

      a) koordinuje činnost ústředních správních úřadů vykonávanou podle tohoto zákona,

      b) schvaluje, mění, zrušuje a vydává seznam úplných a dílčích kvalifikací členěný podle příslušnosti autorizujících orgánů,

      c) schvaluje, mění a zrušuje kvalifikační standardy a hodnotící standardy (§ 7 a 8),

      d) materiálně a finančně zabezpečuje činnost Rady,

      e) vyčleňuje a prostřednictvím krajských úřadů poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy 13) , finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu 14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy,

 

f) vyčleňuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy 13) , finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu 14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy.

___________________

 

13) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

14) § 113c zákona č. 561/2004 Sb. , ve znění zákona č. 179/2006 Sb.

 

§ 27

 

      Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. , se mění takto:

 

      5. V § 16 odst. 8 a 9 se slova "se souhlasem krajského úřadu" zrušují.

 

      6. V § 16 se doplňuje odstavec 10, který zní:

 

      "(10) Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy podle odstavce 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu.".