Zákon

č. 215/2006 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Schváleno: 25.04.2006 Rozesláno: 22.05.2006 Účinnost od: 01.07.2006

Uveřejněno v č. 72/2006 Sbírky zákonů na straně 2698

Pozn.: Ustanovení části druhé nabývají účinnosti 22.5.2006.

 

Čl.I

 

      Zákon č. 321/2004 Sb. , o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb. , zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. , se mění takto:

 

(...)

 

      54. § 39 včetně nadpisu zní:

 

"§ 39

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

      (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo jako osoba uvádějící produkt do oběhu dopustí správního deliktu tím, že

      a) nabídne ke spotřebě částečně zkvašený hroznový mošt v rozporu s § 15 ,

      b) označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1 ,

      c) v rozporu s § 16 odst. 2 označí produkt údajem poukazujícím na zesílený účinek produktu,

      d) uvede na etiketě zemského vína nebo jakostního vína stanovené oblasti ročník, aniž by byly splněny podmínky pro použití tohoto označení podle § 16 odst. 3 ,

      e) v rozporu s § 16 odst. 4 neuvede v označení jakostního vína stanovené oblasti obsah zbytkového cukru,

      f) uvede na etiketě získaná ocenění nebo medaile, které nejsou uznány podle § 16 odst. 5 ,

      g) uvede do oběhu víno označené na etiketě údajem, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností, aniž by byly splněny podmínky pro použití tohoto označení podle § 16 odst. 6 ,

      h) poruší zákaz označovat jako víno nápoje uvedené v § 16 odst. 10 ,

      i) uvede do oběhu produkt označený názvem "zemské víno", který nesplňuje požadavky podle § 17 odst. 2 ,

      j) uvede na etiketě zemského vína údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 17 odst. 3 ,

      k) v rozporu s § 17 odst. 5 uvede v označení stolního vína, s výjimkou zemského vína vyrobeného na území České republiky, ročník nebo odrůdu,

      l) označí zemské víno zeměpisným označením v rozporu s § 17 odst. 6 ,

      m) uvede do oběhu produkt označený názvem "jakostní víno", které nesplňuje požadavky podle § 18 odst. 2 , 4 a 5 ,

      n) neuvede na etiketě jakostního vína údaje podle § 18 odst. 6 nebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 18 odst. 7 ,

      o) uvede do oběhu jakostní víno s přívlastkem, které nesplňuje požadavky podle § 19 odst. 4 ,

      p) označí jakostní víno s přívlastkem "známkové", ačkoliv takto označené víno nesplňuje požadavky podle § 19 odst. 12 ,

      q) neuvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem údaje podle § 19 odst. 13 nebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 19 odst. 14 ,

      r) uvede do oběhu jakostní šumivé víno, které nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 2 , nebo jakostní šumivé víno stanovené oblasti, které nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 3 , nebo pěstitelský sekt, který nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 4 , nebo aromatické jakostní šumivé víno, které nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 5 , anebo aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti, které nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 6 ,

      s) označí jakostní šumivé víno nebo jakostní šumivé víno stanovené oblasti nebo aromatické jakostní šumivé víno anebo aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti, nebo pěstitelský sekt názvem v rozporu s § 20 odst. 2 až 6 ,

      t) neuvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje podle § 20 odst. 8 nebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 20 odst. 7 , 9 a 10 ,

      u) uvede do oběhu produkt označený názvem "jakostní perlivé víno", který nesplňuje požadavky podle § 21 odst. 2 ,

      v) neuvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje podle § 21 odst. 3 nebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 21 odst. 4 ,

      w) označí názvem "jakostní likérové víno" produkt, který nesplňuje požadavky podle § 22 odst. 2 , nebo neuvede na etiketě jakostního likérového vína údaje podle § 22 odst. 3 anebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 22 odst. 4 ,

      x) uvede do oběhu víno originální certifikace, které nesplňuje požadavky podle § 23 odst. 1 ,

      y) neoznačí na etiketě víno originální certifikace jedním z údajů uvedených v § 23 odst. 3 ,

      z) v rozporu s § 24 odst. 2 označí jako "vinný nápoj" produkt, který obsahuje méně než 50 % vína,

      aa) neoznačí odalkoholizované víno nebo nízkoalkoholické víno názvem podle § 25 odst. 3 nebo na etiketě uvede údaje, které jsou zakázány podle § 25 odst. 4 ,

      bb) v rozporu s § 27 odst. 1 uvede do oběhu produkt, který je zdravotně závadný,

      cc) uvede do oběhu produkt, který obsahuje přidanou látku v rozporu s § 12 odst. 2 , nebo, v rozporu s předpisem Evropských společenství 70) , nemá při prodeji nebo přepravě k dispozici průvodní doklad,

      dd) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 3 ,

      ee) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 4, 5 a 6 ,

      ff) uvede do oběhu produkt, který je balen v rozporu s § 27 odst. 7 , nebo jakostní víno s přívlastkem, které je plněno do jiné než skleněné láhve o obsahu do 0,75 litru nebo do láhve neuzavřené uznaným uzávěrem,

      gg) neoznačí produkt při skladování v nádobách nebo láhvích podle § 27 odst. 8 ,

      hh) jako osoba, která ze sklizně vinařského roku vyrábí víno nebo skladuje produkty jiné než víno, neodevzdá prohlášení o produkci podle § 29 odst. 2 a v souladu s § 28 odst. 5,

      ii) neodevzdá prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína podle § 29 odst. 3 a v souladu s § 28 odst. 5 ,

      jj) poruší povinnost stanovenou předpisem Evropských společenství 1) upravujícím oblast vinohradnictví, vinařství nebo obchodu s produkty, nebo

      kk) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s předpisy Evropských společenství 23) , 24) , nebo v rozporu s § 8 nebo 9 , nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů.

 

   (...)