Zákon

č. 230/2006 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Schváleno: 25.04.2006 Rozesláno: 29.05.2006 Účinnost od: 01.06.2006

Uveřejněno v č. 75/2006 Sbírky zákonů na straně 2869

Pozn.: Ustanovení části páté, čl. V bodů 5, 6, 12 až 19 a čl. VI nabývají účinnosti 1.1.2007.

 

Čl.I

 

      Zákon č. 89/1995 Sb. , o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb. , zákona č. 220/2000 Sb. , zákona č. 256/2000 Sb. , zákona č. 411/2000 Sb. , zákona č. 202/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 81/2004 Sb. , zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb. , se mění takto:

 

(...)

 

      33. V § 22 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 11c zní:

"d) právnickým osobám registrovaným nebo evidovaným podle zvláštního právního předpisu 11c) Ministerstvo kultury,

------------------------------------------------

      11c) Zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.".