Zákon

č. 235/2006 Sb.

Parlamentu České republiky,

kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Schváleno: 25.04.2006 Rozesláno: 31.05.2006 Účinnost od: 31.05.2006

Uveřejněno v č. 76/2006 Sbírky zákonů na straně 2914

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 26, 55 a 56 nabývají účinnosti 1.1.2012.

 

Čl.I

 

      Zákon č. 231/2001 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb. , zákona č. 341/2004 Sb. , zákona č. 501/2004 Sb. , zákona č. 626/2004 Sb. , zákona č. 82/2005 Sb. , zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 348/2005 Sb. , se mění takto:

 

(...)

 

      57. V § 32 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

 

"i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin,

 

j) nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne,".

 

Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena k) až r).